Biljno zemljani prečišćivač

Biljno zemljani prečišćivač

Biljno – zemljani prečišćivači otpadnih voda u TK

Projekat Biljno – zemljani prečišćivači u TK predstavlja drugu fazu i nastavak projekta Sa građanima i MZ do čistih vodotoka kojeg je Centar za ekologiju i energiju (CEETZ) implementirao u periodu april 2003.-maj 2004. u MZ Prokosovići, općina Lukavac.

Kroz evaluaciju prve faze stanovnici i rukovodstvo MZ Prokosovići su kao prioritet istakli rješavanje problema otpadnih voda i opredijelili se za pilot postrojenje u krugu O.Š. Prokosovići. Željeli su da to bude pokazni model ne samo za učenike i stanovnike MZ Prokosovići nego i šire. Smatraju da će zahvaljujući ovom projektu i druge škole imati prilike da se kroz ekskurzije upoznaju sa ovakvim načinom tretiranja otpadnih voda i da će to doprinijeti razvoju ekološke svijesti prvenstveno kod djece.

U petak 7. septembra 2007. pušten je u rad prvi biljno-zemljani prečišćivač otpadnih voda Sistem BiCon u BiH. Ovim projektom CEETZ učinio je pionirski korak u oblasti tretiranja otpadnih voda u BiH.

Prečišćivač je namijenjen za 350 učenika O.Š. Prokosovići, 40 zaposlenika škole i stanare 6 školskih stanova.

Projektnu dokumentaciju izradila je firma BiCon AG iz Švicarske, a izvođač radova bila je firma Reweus d.o.o. iz Lukavca.

Izgradnja prečišćivača finansirana je od:

  • Fördeverein UEZ (Švicarska),
  • Lotteriefonds Kanton Basel-Landschaft (Švicarska),
  • općina Lukavac (BiH),
  • općina Steinsel (Luxemburg),
  • Vlade Tuzlanskog kantona (BiH).
Snimanje situacije i priprema projektne dokumentacije

U periodu 01. – 05.04.2007. g-din Bally je boravio u BiH. Tokom ove posjete projektni tim CEETZ zajedno sa g-dinom Bally-jem posjetio je niz značajnih firmi i imao nekoliko sastanaka.

Posjeta firmi Reweus
02.04.2007. Andreas Bally (AB), Džemila Agić (DA) i Sabina Jukan (SJ) su posjetili firmu Reweus koja se bavi prodajom šljunka i pijeska i vrši građevinske usluge. Zaključeno je da firma posjeduje potrebne materijale i može biti potencijalni izvođač radova.

Posjeta školi Prokosovići
02.04.2007. je posjećena i O.Š. Prokosovići. Novom rukovodstvu škole je prezentiran budući izgled prirodnog prečišćivača i objašnjeno im je koliko će prostora zauzimati u dvorištu. Također im je pojašnjeno šta škola treba da radi kod održavanja. Na sve predstavljeno škola je pristala.

04.04.2007. O.Š. Prokosovići je posjećena drugi put radi utvrđivanja kota koje treba da budu snimljene od strane općine Lukavac. Dogovoreno je da snimljene kote SJ preuzme iz općine i proslijedi ih AB.

Posjeta firmi Vodo-ins Lukavac
Ova firma se bavi prodajom i ugradnjom PVC i PE cijevi. Posjetili smo njihovo skladište u Lukavcu i uvjerili se da postoje cijevi neophodne za radove.

Posjeta jezeru Ontario
02.04. AB, DA i SJ su posjetili kupalište na jezeru Bistarac. G. Bally je ustanovio da se za ovaj kompleks ne može primjeniti model biljnog prečišćivača nego to mora biti neko tehničko rješenje.

Posjeta firmi Werkosing
SJ i AB su 04.04. posjetili navedenu firmu. Ova firma se bavi prodajom i ugradnjom raznih vrsta folija i geotekstila. AB je mišljenja da firma može zadovoljiti potrebama projekta.

Sastanak kod načelnika Lukavca
03.04. AB, DA i SJ su posjetili načelnika općine Lukavac g. Dževada Mujkića. Na sastanku su bili prisutni predsjednik MZ Prokosovići Nihad Avdić, direktor škole Munib Bajrić i Osman Mahmutović općina Lukavac. Na sastanku je dogovoreno da će općina Lukavac preuzeti obavezu da prikupi potrebne saglasnosti za gradnju po službenoj dužnosti a CEETZ će pripremiti plansku dokumentaciju.

U aprilu je firma BiCon, prema podacima dobijenih sa terena, napravila projektnu dokumentaciju, koja je u periodu maj – juni od strane CEETZ korigirana novim podacima sa terena i prevedena na bosanski jezik. Projektna dokumentacija se sastoji od izvedbenih planova i tehničkog opisa projekta.

Izgradnja prečišćivača

U drugoj polovini juna 2007. kompletirani su izvedbeni planovi za izgradnju prečišćivača. Pošto tehnički opis projekta od strane BiCon firme nije bio gotov, a bili smo ograničeni vremenom, CEETZ je za proračun potrebnih materijala kao i za nadzor radova sa građevinskog stanovišta angažirao građevinskog inženjera G. Hajrudina Kulogliju (HK).
HK je napravio proračun potrebnih materijala, koji je CEETZ zajedno sa izvedbenim planovima uputio na sedam različitih građevinskih firmi s ciljem dobijanja ponude za gradnju prečišćivača. Pristigle su tri ponude od kojih je ponuda firme Reweus iz Lukavca bila najprihvatljivija.

09.07.2007. zvanično su otpočeli građevinski radovi. Prvu lopatu su zakopali načelnik općine Lukavac g. Dževad Mujkić i predstavnik Fördeverein UEZ g. Felix Jehle. CEETZ je ovom prilikom organizirao press konferenciju i mali koktel za zvanice. Na svečanom otvaranju građevinskih radova bili su prisutni predstavnici kantonalne, općinske i lokalne vlasti, škole, firme BiCon, medija. Ovaj početak izgradnje prezentiran je na nacionalnoj, federalnoj, kantonalnoj i općinskoj televizijama, kao i na 4 radija. Također je široj javnosti ovaj događaj prezentiran i na web stranicama www.ceetz.org, www.ekomrezabih.net, www.tuzlarije.net.

Prije početka gradnje održan je sastanak na kojem su učestvovali predstavnici građevinske firme Reweus, njihovi poslovni partneri, projektant i konsultant firme BiCon AG, inženjer za nadzor građenja, direktor O.Š. Prokosovići i projektni tim CEETZ. Na sastanku je g. Bally prošao detaljno kroz opis projekta i putem slika objasnio sve detalje koji nisu bili jasni na planovima.

Prečišćivač je izgrađen u periodu juli/august 2007., dok su manje korekcije rađene u septembru. U toku gradnje bilo je manjih poteškoća, ali su radnici firme Reweus uradili profesionalno posao. Jedna od osnovnih poteškoća je bila nepostojanje plana podzemnih instalacija tako da su radnici Reweusa morali dobro paziti da ne bi oštetili neku od podzemnih instalacija. Na početku radova presječena je cijev koja je vodila vodu za školske stanove, ali je brzom intervencijom direktora škole i čovjeka zaduženog u MZ Prokosovići za održavanje vodovodne mreže problem rješen. Drugi veći problem je bio što je školaska zgrada građena u fazama, pa su se i kanalizacione cijevi dograđivale a da to nije nigdje zavedeno u dokumentaciju što je uticalo i na naš projekat izgradnje. Da u budućnosti O.Š. Prokosovići ali i općina Lukavac ne bi imali ovakvih problema CEETZ je poslije gradnje napravio plan novih i postojećih fekalnih i kišnih kanalizacija u dvorištu škole, koje su sada razdvojene.

Prije ali i u toku gradnje imali smo veliku podršku općine Lukavac, koja je obezbijedila odgovornu osobu CEETZ-u za ovaj projekat. Osim što su se pobrinuli za dokumentaciju neophodnu za izgradnju, projekat su i finansijski podržali.

Ugovor o korištenju i održavanju i Memorandum o kontroli rada biljno – zemljanog prečišćivača

U cilju reguliranja pravilnog korištenja i održavanja biljno – zemljanog prečišćivača, kao i nadzora i kontrole njegovog rada CEETZ je potpisao dva važna dokumenta.

Prvi dokumenat je Ugovor o korištenju i održavanju biljno – zemljanog prečišćivača „Sistem BiCon“ potpisan sa O.Š. Prokosovići a kojim su definirane prava i obaveze potpisnika u cilju pravilnog funkcioniranja prečišćivača.

Drugi dokumenat je Memorandum o kontroli rada biljno – zemljanog prečišćivača potpisan sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Kantona i Općinom Lukavac, kojim se navedene institucije obavezuju na nadzor i kontrolu izvršavanja obaveza O.Š. Prokosovići iz potpisanog Ugovora.

Svečano puštanje u rad prečišćivača i Okrugli sto

Prvi biljno – zemljani prečišćivač Sistem BiCon u BiH svečano je pušten u rad 7. septembra 2007. Početak rada prečišćivača su presijecanjem vrpce obilježili Načelnik općine Lukavac g. Dževad Mujkić i predsjednik Foerdeverein UEZ iz Švicarske g. Heinz Aebi. Ovaj događaj je također propraćen u medijima. Svečanost je prezentirana na dvije TV kuće, četiri radija, objavljena su tri web i četiri novinska članka.

U okviru svečanog puštanja u rad prečišćivača održan je Okrugli sto s ciljem prezentiranja novog modela tretmana otpadnih voda u BiH. Na ovom Okruglom stolu učešće je uzelo 40 ljudi iz različitih sfera javnog života. Bili su prisutni predstavnici kantonalne, općinske i lokalne vlasti, škole, Univerziteta, firmi zainteresiranih za ovakav vid tretmana otpadnih voda i građana.

Da bi prezentirali široj javnosti ovakav vid tretmana otpadnih voda CEETZ je štampao brošuru o ovom prečišćivaču i distribuirao je na Okruglom stolu ali i putem pošte na adrese nacionalnih, federalnih i kantonalnih ministarstava okoliša i osam općina Tuzlanskog kantona.

Saradnja sa MZ Prokosovići

Kao što je to bilou prvoj fazi i u ovoj fazi je nastavljena saradnja sa MZ Prokosovići.
17.05.2007. održan je sastanak sa predstavnicima rukovodstva MZ Prokosovići. Sastanku je pored projektnog tima CEETZ prisustvovao i član upravnog odbora Foerdeverein UEZ Ruedi Stauffer. Na sastanku je zamjenik predsjednika Bego Mujkić prezentirao aktivnosti i probleme u MZ. Na ovom sastanku je dogovoreno da za potrebe MZ Heinz Aebi (HA) za septembar pripremi njegova iskustva iz jedne MZ u Švicarskoj i prezentira ih u MZ Prokosovići.

06.09.2007. održan je drugi sastanak sa predstavnicima MZ Prokosovići na kojem je bio prisutan i HA. HA se želio detaljnije upoznati sa problemima i potrebama MZ i vidjeti gdje im CEETZ uz podršku Foerdeverein UEZ može pomoći. Na ovom sastanku su predstavnice Aktiva žena istakle da se do sada u saradnji s CEETZ uradilo mnogo i da i dalje žele biti uzorna mjesna zajednica i spremne su na dalju saradnju.

Vizija za budućnost

Napravljeni prečišćivač neophodno je u budućnosti promovirati javnosti, a posebno vlastima u cilju podsticanja širenja ovakog načina tretiranja otpadnih voda. Nadamo se da će vlasti prepoznati prednosti ovakvog načina tretmana otpadnih voda i u budućnosti ih podržavati, kroz zakonsku regulativu, ali i direktno finansiranje.
Također je potrebno kontinuirano minimalno godinu dana vršiti monitoring efekta prečišćavanja putem različitih analiza kako bi se javnosti mogle prezentirati informacije o efikasnosti ovog prečišćivača. U proljeće je neophodno pribaviti i zasaditi biljke da bi ovaj prečišćivač dobio konačnu formu. Neophodan je mjesečni nadzor prečišćivača od strane CEETZ-a dok se odgovorni iz škole ne naviknu na nove preuzete obaveze.
Trebalo bi iskoristiti spremnost Aktiva žena MZ Prokosovići za naredne aktivnosti koje bi vodile ka stvaranju uzorne MZ.

Zahvalnica

Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog projekta, a posebno članovima upravnog odbora naše partnerske organizacije Foerdeverein UEZ bez čije volje, motiviranosti i spremnosti ne bi bilo moguće realizirati jedan ovakav projekat.

Tuzla, 25.09.2007.                                                         Koordinatorica projekta Sabina Jukan

Add Comment