Jačanje kapaciteta za energetsku efikasnost BiH, CZ, SR TR

Regionalni projekat Turska

 

Jačanje kapaciteta za energetsku efikasnost mreža organizacija civilnog društva i opština – Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Srbija i Turska

Evropska unija i buduće zemlje članice suočene su sa zadatkom da uspostave pravila za postizanje sveobuhvatne politike prema međunarodnoj ekonomskoj krizi i klimatskim promenama. Energetska efikasnost igra istaknutu ulogu u postizanju ciljeva Evropske unije za zaštitu klime.

U skladu sa EU ciljevima, naš cilj je doprinos unapređenju i poboljšanju energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj. Te zemlje se snažno zalažu za ulazak u EU, ali im još uvijek nedostaje sveobuhvatna nacionalna strategija o energetskoj efikasnosti.

 

Energetska efikasnost igra sve veću ulogu u inteligentnoj i budućnosti orijentiranoj energetskoj politici. Uključivanje lokalnih i nacionalnih interesnih grupa u Turskoj, Srbiji i BiH je jedan od ključnih izazova s aspekta važnosti razvoja akcionog plana za održivu proizvodnju energije.

 

Sa jedne strane, postoji nedostatak mjera za ublažavanje uticaja ugljičnih gasova i prilagođavanja nacionalnih agendi kako bi se klimatske promjene održale unutar bezbjednih granica. Sa druge strane, konkretne mjere za zaštitu životne sredine kao što su energetski efikasne zgrade, manje ugljično intenzivan gradski život itd, zahtjevaju veće napore lokalnih administracija.

 

Kao temeljni dio našeg projekta, biće sprovedena istraživanja o energetskoj efikasnosti u Turskoj i Srbiji. Ova istraživanja će pružiti relevantne informacije za organizacije civilnog društva (OCD), lokalne vlasti i interesne grupe na polju energetske efikasnosti. U oktobru 2010. predstavićemo rezultate ovih studija na javnim skupovima u Srbiji i Turskoj, u cilju podizanja svijesti i povećanja znanja u javnosti i među donosiocima odluka.

U slijedećem koraku ćemo organizovati radionice za podizanje kapaciteta OCD u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Turskoj i tako povećati znanja i  vještine u vezi EU zakonodavstva o energetskoj efikasnosti, standardima EU i ključnim evropskim sporazumima. Edukacija o kvalitetnijem učestvovanju u stvaranju lokalne i nacionalne politike biće sastavni dio treninga.

 

Projekat je započeo sa realizacijom u decembru 2009 i traje 24 mjeseca.

 

Više informacija na: www.e-efficiency.org/home-bs.html

 

Projektni Partneri:

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Hnuti DUHA – Friends of the Earth, Czech Republic

Center for Monitoring and Evaluation, Serbia

Association of European Union Policies (EUPI), Turkey

Association Center for Ecology and Energy, Bosnia and Herzegovina

Add Comment