Koordinacioni tim za zaštitu akumulacije Modrac

Centar za ekologiju i energiju (CEE) je još od 2003. godine krenuo sa različitim aktivnostima na akumulaciji Modrac. Tako je u periodu april 2003. – april 2004. godine implementirao projekat pod nazivom „Sa građanima i mjesnom zajednicom do čistih vodotoka“ čiji je cilj bio zaštita akumulacije Modrac kroz edukaciju i aktivno učešće građana u konkretnim akcijama.

Evaluacija ovog projekta zajedno sa predstavnicima općine Lukavac i mjesne zajednice Prokosovići je pokazala da oni žele rješavati problem otpadnih voda. Nakon toga je CEE uz podršku švicarskih stručnjaka 2007. godine implementirao projekat „Biljno – zemljani prečišćivač otpadnih voda u OŠ Prokosovići“ namijenjen za 350 učenica i učenika OŠ Prokosovići, 40 zaposlenika škole i stanare 6 školskih stanova.

Konsultant na ovom projektu Dr. Andreas Bally, koji dolazi sa Bodenskog jezera, a koje je i samo bilo zagađeno kao i Modrac prije 40 godina, u saradji sa CEE organizirao je u junu 2008. godine stručnu posjetu političara i stručnjaka iz regiona akumulacije Modrac na Bodensko jezero, da bi upoznali koncepte i mjere, koji su uspješno sprovedeni na Bodenskom jezeru. Poslije povratka sa Bodenskog jezera grupa koja je putovala pod utiscima rezultata njihovih kolega iz Švicarske, Njemačke i Austrije se ponovo sastajala i dogovorila da želi dalji zajednički rad na zaštiti akumulacije Modrac. Koordinacioni tim djeluje kao neformalna radna grupa sve do decembra 2009. godine, kada Odlukom Vlade TK i Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona svoje djelovanje nastavlja pod okriljem navedenog Ministarstva.

Članovi Koordinacionog tima su:

–      Mirela Uljić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK,

–      Dragica Tešić, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK,

–      Kemal Kurević, općina Tuzla,

–      Osman Mahmutović, općina Lukavac,

–      Enes Glavinić, općina Živinice,

–      Fuad Brigić, općina Banovići,

–      Fahrudin Halilčević, općina Kalesija,

–      Vahida Selimbašić, Tehnološki fakultet

–      Zahid Arnautalić, samostalni ekspert

–      Subhija Hukić, samostalna ekspertica

–      Džemila Agić,  Centar za ekologiju i energiju

–      Alma Kovačević, Centar za ekologiju i energiju.

Koordinacioni tim u datom sastavu, imajući u vidu stručnost  i funkcije pojedinih članova, u mogućnosti je da u cjelosti odgovori postavljenom zadatku koji je definiran Rješenjem nadležnog Ministarstva.

Ovaj stručni tim se kontinuirano sastaje i do sada je održao niz sastanaka, uradio popis zagađivača u slivu što može poslužiti kao osnova za izradu katastra zagađivača, izvršio popis postojeće dokumentacije vezane za akumulaciju Modrac, napravio pregled postojećih federalnih i kantonalnih propisa koji su vezani za vode, bio uključen u izradu podzakonskih akata i planskih dokumenata. Koordinacioni tim je na zahtjev Vlade TK napravio Strategiju zaštite akumulacije Modrac sa konkretnim planom mjera za zaštitu Akumulacije, inicirao pokretanje donošenja zakona o hemikalijama, aktivno učestvovao u kampanji „deterdženti bez fosfata – zaštita za okoliš“, pokrenuo inicijativu za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac i radio na pripremi dokumenta o štetnom uticaju otpadnih voda iz rudnika na akumulaciju Modrac itd.

Koordinacioni tim je svojim dugogodišnjim, dobrovoljnim radom pokazao da postoji institucije i pojedinci kojim je stalo do bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini.

Tuzla, juli 2013.

Add Comment