Monitoring zraka u Tuzli

Monitoring zraka u Tuzli

Tuzlaci imaju pravo da znaju

Centar za ekologiju i energiju Tuzla je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja okoliša.

Na širem području grada Tuzle je instalirano pet stanica za praćenje kvaliteta zraka.. Građani informacije o kvalitetu zraku dobijaju jedanput mjesečno putem medija. Ponuđene informacije su nejasne, a u slučajevima kada je dolazilo do prekoračenja graničnih i kritičnih vrijednosti nije postojalo vanredno izvještavanje, niti su se poduzimale propisane mjere.

Ovim projektom želimo postići da građani informacije o kvalitetu zraka dobijaju na vrijeme i razumljivo.

Formiranje i rad radne grupe

26.01.2006. održan sastanak sa predstavnikom Javnog zdravstava TK i dogovorena saradnja na projektu.

30.01.2006. održan sastanak na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli kod profesora Suljkanović Midhata koji je izrazio želju za učešćem u radnoj grupi.

01.02.2006. upućen dopis Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK u cilju prezentiranja projekta i moguće saradnje u okviru radne grupe.

01.02.2006. upućeno cirkularno pismo općini Tuzla, medijskim kućama TK, termoelektrani Tuzla, NVO sektoru.

09.02.2006. upućen dopis Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK radi pristupa izvještaju o monitoringu kvaliteta zraka za 2004. i Pravilniku o monitoringu kvaliteta zraka, koji su putem predstavnika ovog Ministarstva dostavljeni na prvi radni sastanak radne grupe.

10.02.2006. održan prvi radni sastanak radne grupe za monitoring zraka u okviru projekta „Tuzlaci imaju pravo da znaju“. Više o sastanku nalazi se u zapisniku sa sastanka.

14.02.2006. upućen dopis Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK radi dostavljanja dnevnih vrijednosti polutanata u zraku.

16.02.2006. održan je sastanak sa predstavnicima OSCE-a na kojem je razmatrano njihovo učešće u projektu. Više o sastanku nalazi se u ANEXU.

23.02.2006. održan drugi sastanak radne grupe za monitoring zraka na kojem je raspravljano o novom planu interventnih mjera i mogućem izgledu informiranja javnosti o rezultatima kvalitete zraka.

06.03.2006. održan je sastanak sa predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo na kojem je razmatrano da oni postanu ustanova koja će dobijati podatke o kvalitetu zraka i transformirati ih u oblik prihvatljiv široj javnosti.

10.04.2006. održan je sastanak radne grupe s ciljem pripreme materijala za sastanak u nadležnom Ministartsvu.

12.04.2006. poslat dopis u Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša radi zajedničkog sastanka vezano za informiranje javnosti.

10.05.2006. dobili povratni dopis iz Ministarstva i zakazan sastanak za 18.05.2006.

18.05.2006. održan je sastanak u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša na kojem je razmatran novi model informiranja javnosti. (više informacija u izvještaju sa sastanka).

05.06.2006. održan sastanak u nadležnom Ministarstvu na kojem je konačno definirano koje promjene će Ministarstvo uraditi u cilju jasnije informiranosti javnosti.

Prikupljanje informacija o dosadašnjem monitoringu i načinu informiranja

Kontakti sa Ministarstvom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

03.02.2006. održan je sastanak sa g-đom Jadrankom Miraščić, ministricom u vladi TK na kojem je prezentiran projekat „Tuzlaci imaju pravo da znaju“ i dogovoreno da Ministarstvo predloži svog predstavnika u radnoj grupi. Više informacija se nalaze u zapisniku sa sastanka u ANEXU stavka „information collecting“.

Kontakti sa medijima

U skladu sa projektom u proteklim danima izvršeno je intervjuisanje javnih medija na području općine Tuzla. Mediji koji su ovom prilikom intervjuisani, možemo reći da su udarni na ovom području, a to su: Televizija Tuzlanskog kantona, Televizija Tuzla, Slon radio, radio Soli i Vesta radio. Odgovornim ljudima sa medija postavili smo sljedeća pitanja:

 • Da li su od nadležnih primali informacije o kvalitetu zraka,
 • Od kada primaju informacije i koliko često,
 • Jesu li objavljivali te informacije i u kojem terminu,
 • Da li su zakonski obavezni objavljivati informacije o kvalitetu zraka,
 • Za koji period mjerenja kvaliteta zraka dobjaju informacije,
 • Da li te informacije primaju još uvijek, a ako ne koliko već dugo ne primaju,
 • Ako bi dobili iformacije o kvalitetu zraka dobijene monitoringom da li bi ih objavljivali.

Odgovori nadležnih sa medija glasili su:

Televizija TK informacije o kvalitetu zraka, dobijene monitoringom, počela ja primati nekako kada je počeo i sam monitoring 2003 godine. Te informacije primaju svakog radnog dana, znači ne i vikendom. Vrijeme kada objevljuju ove informacije je poslije glavnog dnevnika u 19 sati, a ono što bude objavljeno je za jučerašnji dan.

TVTK nije zakonski obavezna da objavljuje informacije o kvalitetu zraka, a ujedno smatraju da su jedina televizija koja objavljuje ove informacije. Takođe ova televizija planira i u narednom periodu da informira građane o kvaliteta zraka, sve dok primaju podatke od nadležnih za monitoring. Ujedno ako bi nadležni počeli da šalju informacije za tekući dan oni su spremni da nađu pogodne termine za informiranje građana o trenutnom stanju kvaliteta zraka za područja na kojima se nalaze mjerne stanice.

Televiziji Tuzla informacije od nadležnih za monitoring zraka nije dobijala, a takvo stanje je i u ovom trenutku. Takođe i ova televizija nije zakonski obavezna objavljivati informacije o kvalitetu zraka, ali bi rado to činili ako bi dobili podatke od nadležnih.

Slon radio dobija podatke od nadležnih za monitoring ali ih ne objavljuje iz razloga što su to podaci za jučerašnji dan i smatraju to apsurdom. Zašto objavljivati nešto što je već bilo i prošlo, a nikakve koristi od toga. Zakonski nisu obavezni objavljivati, kao i ostali mediji.

Radio Soli dobijao je podatke dobijene monitoringom zraka i objavljivao ih od samog početka kada je počeo i monitoring. Informacije su emitovane u popodnevnom terminu svakog dana kako su primali i informacije. Ove informacije su bile takođe za jučerašnji dan.

Prijem informacija od nadležnih prestao je prije otprilike 5-6 mjeseci, a ujedno s tim i emitovanje u terminu koji je bio predviđen za to. Ni oni nisu zakonski obavezno vršiti ovo objavljivanje, ali su radi ponovno početi ako bi im nadležni dostavili potrebne informacije.

Vesta radio takođe je dobijala informacije o zagađenosti zraka ali tek u 2004 godini, pa sve nekako do avgusta 2005 godine. Te informacije su objavljivali u raznim terminima, zavisno od toga kada te informacije stignu. Uglavnom je to bilo u jutarnjem terminu, ali ne i uvijek.
Sada trenutno, zbog neprimanja rezultata monitoringa, ne objavljuju stanje zagađenosti zraka ali su takođe spremni i radi to ponovno činiti.

Iz svega ovog možemo zaključiti da mediji nisu zakonski obavezni emitovati rezultate monitoringa ali su svi bili spremni to činiti. Još bitnije što se uviđa ovdje je to da svi mediji, koji su primali i primaju informacije od nadležnih za monitoring zraka, dobijaju informacije za jučerašnji dan. Za neke medije ovo je bio i ključni razlog da ne obavještavaju građane o kvalitetu zraka, iz razloga jer ti rezultati za taj trenutak nisu relevantni.

Pretraživanje interneta

Pretraživanjem samog interneta došlo se do velike količine informacija vezano za monitoring zraka u regionu. Tu se nalaze razni izvještaji hrvatskog i slovenskog monitoringa, prijedlozi izvještaja itd. Mora se istaći da se prilikom upoređivanja izvještaja monitoringa zraka koje vrši Ministarstvo Tuzlanskog kantona i izvještaja iz okoline (Hrvatske i Slovenije) može dosta zaključiti, a i naučiti. Jasno se može vidjeti da je monitoring zraka, u gore navedenim zemljama, na zaista zavidnom nivou. Takođe i zakoni koji sve to regulišu.
Monitoring susjedstva je prilično sličan našem, kada su u pitanju polutanti i njihove koncentracije koje se mjere.
Što se tiče monitoringa zraka u gradovima Bosne i Hercegovine teško je bilo šta pronaći. Tako da trenutno, osim zakona, nemamo ništa konkretno što bi ukazalo na stanje kvaliteta zraka u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.

Priprema i anketiranje građana Tuzle

Priprema ankete

03.02.2006. Koordinator projekta je predložio izgled anketnih pitanja koje je dao timu narazmatranje i davanje prijedloga.
08.02.2006. prijedlog ankete poslat u ured RECa
09.02.2006. formirana anketa uz usvajanje prijedloga RECa
10.02.2006. prezentirana anketa na radnom sastanku radne grupe i ponovo dorađena
10.02.2006. započeto distribuiranje anketnih listića
U sprovođenje ankete uključen je tim i 4 volontera CEETZ.

Rezultati ankete

Anketa je sprovedena na području općine Tuzla na uzorku od 600 osoba metodom slučajnog uzorka. Anketirani su građani različitih zanimanja i starosne dobi.
Dijagrami rezultata ankete nalaze se u ANEXU stavka „SURVEY“.

Priprema i distribucija promotivnog materijala

Februar – pripremljen letak o zakonu o slobodi pristupa informacijama.
10.03.2006. odštampano je 1000 letaka o Zakonu o slobodi pristupa informacijama.
Distribucija je predviđena uz ulične kampanje, seminare i druge prigodne događaje, ali i putem poštanskih sandučića.
Flyer about air quality categories neće se štampati jer su kategorije o kvalitetu zraka ukinute tako da će novi letci biti u skladu sa sadašnjim načinom informiranja o kvalitetu zraka.

16.05.2006. odštampano je 2160 komada brošura na temu „Polutanti u zraku i zdravstveni rizici“. Materijal je distribuiran na seminaru o zdravlju, uličnim kampanjama, regionalnom sastanku u Budvi. Primjerak brošure se nalazi u aneksima.

Edukacija putem radionica

23.02.2006. održana prva radionica na temu „Polutanti nastali sagorijevanjem fosilnih goriva u termoelektrani, pojedinačnim ložištima i saobraćaju“. Na radionici je učešće uzelo 16 osoba, a predavač je bio profesor Begić Sabit sa Tehnološkog fakulteta.

07.03.2006. održana je druga radionica na temu „Šta se u zraku ne prati a trebalo bi?“. Na radionici je učešće uzelo 13 osoba, a predavač je bio profesor Midhat Suljkanović.

25.04.2005. održana je cjelodnevna radionica na temu „Pristup informacijama u oblasti okoliša“. Ova radionica je bila organizaciono podržana od predstavnika REC-a što je imalo veliki uticaj na uspjeh radionice. Na radionici je učešće uzelo 21 osoba iz vladinog i nevladinog sektora, škola i drugih zainteresiranih aktera društva.

16.05.2006. održana je radionica na temu „Polutanti u zraku i zdravstveni rizik“. Na radionici je učešće uzelo 16 osoba, a predavač je bila doktorica Nihada Ahmetović.

17.05.2006. održana je radionica za učenike petog i šestog razreda OŠ Mejdan koji su uzeli učešće na uličnim kampanjama u okviru projekta. Tema radionice bila je zagađenje i monitoring zraka, a bilo je prisutno 57 učenika i 1 nastavnica. Predavač je bila Ajša Klopić.

08.06.2006. održana je radionica za učenike OŠ Mramor na kojoj je učešće uzelo 27 učenika i 1 nastavnica. Predavač je bila Ajša klopić.

14.06.2006. održana je radionica za učenike sedmog razreda OŠ Mejdan koji su takođe učstvovali na uličnim kampanjama i sami pokazali interesovanje da nešto više čuju o zagađenju i monitoringu zraka u TK. Na radionici je učešće uzelo 24 učenika i 1 nastavnica. I ovu radionicu je vodila g-đa Ajša Klopić.

Ulične kampanje

U drugoj polovini februara započeto je sa pripremama plakata za ulične kampanje. Uspostavljena je saradnja sa potencijalnim školama koje će uzeti učešće na kampanjama te su njihovi nastavnici uzeli aktivno učešće na edukaciji u okviru projekta.

28.02.2006. održan je sastanak sa predstavnicima Kameleon radija koji su ponudili pet besplatno bilbord prostora za plakate. Također je dogovorena radijska kampanja koja uključuje izradu i emitiranje jinglova i emisija. Pripremljen je jedan jingl.

15.03.2006. odštampano je 5 bilborda koji idu uz radijsku kampanju i postavljeni će biti naizmjenično na udarna mjesta u gradu tokom kampanje.

30.03.2006. kupljene su i odštampane majice koje će se nositi za vrijeme uličnih kampanja.

07.04.2006. Održana je prva ulična kampanja na kojoj je učešće uzelo 23 osobe i to predstavnici CEETZ-a (zaposleni i volonteri) i učenici i nastavnici OŠ „Mejdan“.

Obučeni u jednoobrazne majice sa transparentima i parolama grupa je lagano prošetala kroz centar Tuzle zadržavajući se na posebno frekventnim mjestima i dijeleći letke o zakonu o slobodi pristupa informacijama. Sam događaj je bio propraćen različitim komentarima i pogledima prolaznika, ali jedan čovjek srednjih godina bio je direktan „Svaka vam čast djeco!“

Kampanja je bila medijski propraćena (4 radio intervjua i 1 TV intervju).

21.04.2006. povodom Dana planete Zemlje održana je druga ulična kampanja u okviru projekta. Na ovoj kampanji učešće je uzelo 29 osoba, zaposleni i volonteri CEETZ kao i učenici osnovnih škola „Jala“, „Mejdan“ i „Slavinovići“. I ovom prilikom dijeljeni su letci o polutantima u zraku koji su printani u okviru drugog projekta ali sa temom aerozagađenje. Kampanja je bila medijski propraćena (2 radio i 1 TV intervju).

05.06.2006. povodom Svjetskog dana zaštite okoliša održana je treća ulična kampanja na kojoj je učešće uzelo 20 osoba, zaposleni i volonteri CEETZ, učenici osnovne škole Jala, predstavnici nevladinih organizacija Eko-zeleni Tuzla, Referentna grupa i Vesta. Ova kampanja je osim što je još jednom naglašeno aerozagađenje u Tuzli i potreba za boljom informiranošću iskorištena za slanje ekoloških poruka političkim partijama u BiH jer je ovo izborna godina tako da smo željeli i na ovaj način izvršiti pritisak na vlast kako bi nešto konkretno uvrstili u svoje predizborne programe.

Kontinuirana medijska kampanja

Od samog početka projekat je izazvao veliko interesovanje medija zbog aktuelnosti koje sa sobom donosi. Svake godine se u isto doba (jesen – proljeće) priča ista priča o zagađenja zraka, ali se malo toga poduzima. Iako informacija o našoj kampanji nije bila zvanično poslata medijima, ona je među njima odjeknula kao bomba tako da smo u vrlo kratkom periodu imali priliku prezentirati projekat od državne do lokalnih radio i TV-a.

22.01.2006. prilog u dnevniku RTV TK, Džemila
26.01.2006. prezentiranje projekta u emisije radio Slon „Za ili protiv“, Sabina
30.01.2006. Clanak u nacionalnim dnevnim novinama „Oslobođenje“
30.01.2006. objavljen WEB članak „Ekolozi ne vjeruju vlastima“ na www.tuzlarije.net
31.01.2006. prilog u dnevniku radio Tuzla, Sabina
01.02.2006. prezentiranje projekta u emisiji „ Crno i bijelo“ TV Slon extra, Sabina
01.02.2006. prilog u emisiji „Tema dana“ BM radija, Sabina
06.02.2006. prezentiranje u emisiji „Eko oko“ na Vesta radiju, Sabina
06.02.2006. prilog u radio Gračanica, Sabina
07.02.2006. prezentiranje projekta u jutarnjem programu RTV TK, Sabina
07.02.2006. gostovanje u radioTK, Sabina
07.02.2006. gost na radio Tuzli, „Tuzla u ogledalu“ Sabina
10.02.2006. izjava za radio Kameleon o prvom sastanku radne grupe
10.02.2006. izjava za TV Tuzla, Dzemila
10.02.2006. radio Tuzla , Dzemila
10.02.2006. emisija o aerozagađenju sa prof. Begićem na radio Vesti
13.02.2006. prezentiranje projekta u Jutarnjem programu FTV, Džemila
21.02.2006. objavljen WEB članak na www.ceetz.org
22.02.2006. objavljen WEB članak na www.ekomrezabih.net
03.03.2006. prezentiranje aktivnosti sa projekta na TV Tuzla, Sabina
09.03.2006. gost u jutarnjom programu radija i TV TK, prezentiranje aktivnosti,Sabi
09.03.2006. objavljen WEB članak „Šta udišu Tuzlaci?“ na www.tuzlarije.net
10.03.2006. prezentiranje projekta za radio „Stari grad“ Sarajevo
31.03.2006. gost u emisiji „Sveznadar“ federalnog radija
07.04.2006. izjava o anketi za radio Kameleon, Sabina
07.04.2006. intervju za radio Soli, Sabina
07.04.2006. intervju za RTV TK, Sabina
07.04.2006. intervju za radio Vesta, Sabina
07.04.2006. izjava za radio Tuzla, Sabina
13.04.2006. objavljen WEB članak o rezultatima ankete na dvije stranice www.ceetz.org i www.ekomrezabih.net
21.04.2006. izjava za radio Tuzla, Ajša
21.04.2006. izjava za radio Vesta, Ajša
21.04.2006. intervju za RTV TK, Ajša
03.05.2006. radio emisija o projektnim aktivnostima na radio Soli, Sabina
12.05.2006. objavljen WEB članak o podršci RECa na trećoj radionici u okviru projekta na www.ceetz.org i www.ekomrezabih.net
15.05.2006. objavljen WEB članak o uličnim kampanjama na www.ceetz.org i www.ekomrezabih.net
05.06.2006. prezentiranje kampanje u okviru emisije „Žive slike ljeta“ na RTV TK, Sabina
April-maj-juni emitiran radio jingl na Kameleon radiju
Radio emisije za koje smo uspjeli dobiti snimke nalaze se na CD u prilogu, a TV snimke na DVD u prilogu. Jingl se takođe nalazi na CD.

Ocjena efikasnosti i postignutih rezultata

Rezultati projekta su zadovoljavajući u odnosu na planirano. Uspostavljena je saradnja sa Općinom Tuzla, Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša TK, Zavodom za javno zdravstvo, Univerzitetom u Tuzli, OSCE-om u Tuzli, osnovnim školama „Mejdan“, „Pasci“, „Jala“, „Mramor“, medijima i zainteresiranim NVO-a kroz rad u radnoj grupi i učešću na uličnim kampanjama.

Održana četiri sastanka radne grupe za monitoring zraka su pokazala da ljudi i pored svojih svakodnevnih obaveza mogu naći vremena kada se radi o nečemu važnom, kao što je kvalitet zraka u Tuzli i njegov uticaj na zdravlje ljudi. Svi učesnici su dali doprinos i spremni dalje raditi u grupi za dobrobit svih jer samo zajedničkim snagama možemo riješiti probleme.

Kao rezultat našeg rada i pritiska dosadašnje mjesečno informiranje o kvaliteti zraka na web stranici Vlade TK (www.vladatk.kiasm.ba) zamijenjeno je dnevnim izvještajima na ovoj stranici.

Sastanci radne grupe i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK , ali i izražene želje građana putem ankete i radionica rezultirali su dogovorom kojim će Ministarstvo dosadašnje dnevno izvještavanje poboljšati i prilagoditi široj grupi ljudi. Radna grupa je predlagala AQI sistem prezentiranja rezultata monitoringa kvaliteta zraka i izradu TV biltena, međutim Ministarstvo je odlučilo da zadži svoju formu izvještavanja, ali uz uvođenje boja za određenu kategoriju zagađenja kako bi jednostavnije javnost mogla pratiti monitoring. Za pravljenje TV biltena, smatra Ministarstvo, neophodan je duži vremenski period i skup softverski paket.
Iniciran je rad Operativnog štaba, koji rukovodi aktivnostima u kriznim situacijama.
Potreba za proširenjem monitoringa kvaliteta zraka na aromatske ugljikovodike postala je tema kod organa vlasti i medija.
Predstavnici radne grupe daju doprinos projektu jer promoviraju aktivnosti kroz svoj rad. Tako je gđa. Ahmetović predstavnica Zavoda za javno zdravstvo, kao jedina predstavnica iz Federacije BiH prezentirala naš rad na skupu „Prva naučno stručna konferencija sa međunarodnim učešćem – zaštita vazduha i zdravlja“ 20. i 21.04.2006., u organizaciji Instituta zaštite, ekologije i informatike Banjaluka i na taj način prezentirala na nacionalnom nivou napore koje radimo kroz kampanju za bolju informiranost građana. Gđa Mujezinović sa Kameleon radija nam je omogućila da dobijemo besplatno prostore za bilborde koji su imali veliki efekat na ljude, a gđa Delić je redovno slala TV ekipu sa kantonalne televizije koja je pratila sve vazne aktivnosti na projektu.

Sprovedena anketa je pokazala da 76% ispitanih zna da postoji monitoring kvaliteta zraka, ali njih više od 50% ne razumije ponuđene informacije o kvaliteti zraka.
98% ispitanih smatra da je neophodno javno objavljivanje rezultata i to uglavnom žele putem radija i televizije.

Njih 68% ne zna da postoji Zakon o slobodi pristupa informacijama, te sukladno tome 73% ispitanih nije tražilo informacije, a oni koji jesu u 83% slučaja nisu bili zadovoljni dobijenim informacijama.

83% ispitanih građana se ne osjeća sigurnim i zaštićenim u Tuzli kada je riječ o zagađenju zraka.

Pošto je anketa pokazala da veliki dio građana ne poznaje Zakon o slobodi pristupa informacijama to je odlična prilika da se distribuiraju letci napravljeni na ovu temu.

Od planiranih četiri održano je sedam radionica.

Prve dvije radionice su vodili istaknuti stručnjaci sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Na njima je potvrđeno da je neophodno postojeći monitoring poboljšati i proširiti ga sa odgovarajućim kancerogenim polutantima.

Treća radionica je organizaciono podržana od RECa i bila je prilika da se nauči nešto novo iz oblasti našeg zakonodavstva.

Četvrta radionica je temom bila najiteresantnija ljudima jer zdravlje je ono što je svima jako važno. Brošure napravljene za ovu priliku dijeljene su i na ulicama tokom uličnih kampanja, a efekat toga bio je povećana zainteresiranost javnosti za ovu temu što se pokazalo dodatnim traženjem letaka.

Obzirom da TV bilten nije napravljen kako je planirano jer Ministarstvo je smatralo to dugotrajanim procesom, odlučeno je, a postojala je i zainteresiranost škola, da tim sredstvima organiziramo edukaciju u školama. Zahvaljujući tome održane su još tri radionice u školama koje su aktivno bile uključene u projekat kroz ulične kampanje i rad u radnoj grupi.

Ukupno na projektu je educirano 178 osoba putem radionica od čega 108 djece.

Emitirani jingl je omogućio da se šira javnost upozna sa kampanjom i ukoliko postoji želja uključi.

Postavljeni bilbordi u gradu imaju jasnu poruku, koju građani prepoznaju jer se javljaju i traže informacije o kampanji i zagađenju zraka.

Od samog početka projekat je medijski dobro propraćen.

Dosadašnji medijski rezultati su slijedeći:

 • 10 radio intervjua
 • 4 TV intervjua
 • 10 radio emisija
 • 6 TV emisija
 • 1 novinski članak
 • 10 WEB članaka (www.ceetz.org, www.ekomrezabih.net, www.tuzlarije.net)
Tuzla, juli 2006.                                     Koordinatorica projekta Sabina Jukan, dipl.ing.tehn.

Add Comment