Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom

Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom

Trajanje projekta: 1.1.2011. – 31.12.2012.
Implementator: Centar za ekologiju i energiju
Partnerska organizacija: MDP Doboj
Finasira: EU
Sufinansira: Fond za zaštitu okoliša FbiH

Cilj realizovanog projekta je bio da se zajedničkim radom predstavnika vlasti, zdravstvenih ustavnova, biznis sektora i NVO sagleda stanje vezano za količine, trenutni način zbrinjavanja medicinskog otpada u sjeveroistočnoj BiH (SI BiH), izradi Akcioni plan za upravljanje medicinskim otpadom u sjeveroistočnoj BiH i Vodič za izradu Planova upravljanja medicinskog otpada za zdravstvene ustanove, te da se pokrene proces izrade tih Planova u 10 zdravstvenih ustanova.

Prije početka implementacije projekta, velike količine opasnog medicinskog otpada su zajedno sa komunalnim otpadom završavale na deponijama ugrožavajući zdravlje osoba koje dolaze u kontakt s njim i štetno utičući na okoliš. Razlog tome je nepridržavanje zakonskih obaveza svih aktera (nadležna vlast, zdravstvene ustanove i biznis sektor- komunalna preduzeća) u sistemu upravljanja medicinskim otpadom.

Da bi se predstavnicima ovih ciljnih grupa predočili problemi oko upravljanja medicinskim otpadom, kao i pravilnim načinima njegovog zbrinjavanja, urađena je analiza trenutnih količina nastalog medicinskog otpada i načina njegovog upravljanja u SI BiH  (Studija Upravljanje medicinskim otpadom u sjeveroistočnoj BiH), organizovana su 3 studijska putovanja u: Jastrebarsko u Hrvatskoj, Doboj u Republici Srpskoj i Gračanicu u FBiH i snimljen je dokumentarni film o upravljanju medicinskim otpadom u SI BiH.

Formirana radna grupa od 19 eksperata (predstavnici vlasti, zdravstvenih ustanova, biznis sektora i NVO) je kroz edukaciju i 5 radnih sastanaka učestvovala u iznalaženju rješenja za upravljanje medicinskim otpadom u SI BiH koji su uvršteni u dokumente “Regionalni plan upravljanja medicinskim otpadom za SI BiH“ i “Vodič za izradu Plana upravljanja medicinskim otpadom“ za zdravstvene ustanove. Kao poseban alat za pomoć zdravstvenim ustanovama da lakše izrade svoj Plan upravljanja medicinskim otpadom, dodatno je u Wordu pripremljen “Urnek Plana upravljanja medicinskim otpadom“ za jednu zamišljenu zdravstvenu ustanovu. Ovi dokumenti predtavljaju veliku olakšicu zdravstvenim ustanovama da krenu sa procesom izrade i primjene svojih planova upravljanja medicinskim otpadom.

Na slijedećim linkovima možete pogledati:

Regionalni plan upravljanja medicinskim otpadom za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu
Vodič za izradu plana upravljanja medicinskim otpadom
URNEK – Plan upravljanja medicinskim otpadom za “zamišljeni“ Dom zdravlja   

 

Nakon medijskih kampanja sa najavama radionica i pripreme i štampanja naljepnica za opasne vrste medicinskog otpada (Naljepnice za printanje) u martu i junu 2012. je u dva ciklusa organizovano 8 edukativnih radionica o izradi i primjeni Plana upravljanja medicinskim otpadom za predstavnike zdravstvenih ustanova, na kojima je ukupno učestvovalo 255 osoba, a od toga je 194 predstavnika iz 75 zdravstvenih ustanova sa regiona SI BiH. Ove radionice su održane u Tuzli, Doboju, Brčkom, Bijeljini i Zvorniku, ali zbog zainteresovanosti za rješavanje problema vezanog za zbrinjavanje medicinskog otpada, dodatno su organizovane još 2 radionice za 51 učesnika: jedna u Milićima, za uposlenike Doma zdravlja i jedna u Tuzli za NVO, studente i ostale građane.

Realizujući 24 konsultativna sastanka sa zdravstvenim ustanovama, 20 obilazaka zdravstvenih ustanova, kao i 6 sastanaka sa predstavnicima nadležnih entitetskih i lokalnih ministarstava i inspekcija, projektni tim je pružio dodatnu podršku oko izrade i primjene Plana upravljanja medicinskim otpadom tako da je do 31.12.2012. godine preko 100 zdravstvenih ustanova izradilo i predalo svoje Planove upravljanja medicinskim otpadom nadležnim ministrstvima. Kao primjer se može uzeti  Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona koje je do kraja 2012. godine izdalo Rješenje o odobravanju Plana upravljanja medicinskim otpadom za 71 zdravstvenu ustanovu Tuzlanskog kantona.

Putem 2 medijske kampanje, 6 Press konferencija, 16 saopćenja za javnost i 17 članaka o realizovanim aktivnostima na web portalu Centra za ekologiju i energiju, kao i putem 350 medijskih objava na 37 medija, javnost je upoznata sa problemom upravljanja medicinskim otpadom i realizacijom projekta.

Zbog nerješenog problema oko neadekvatnog upravljanja medicinskim otpadom, zdravstvene ustanove i ministarstva iz cijele BiH su pokazala zainteresovanost za realizovane projektne aktivnosti i način rješavanja problema, a kao primjer se može uzeti Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona koje je, nakon završne informativne konferencije održane krajem projekta, pokrenulo proces pravilnog upravljanja medicinskim otpadom u svom kantonu.

Pripremila: Vanja Rizvić

Add Comment