Tuzla štedi resurse

Tuzla štedi resurse

Cilj projekta je Izrada Plan upravljanja otpadom za grad Tuzlu i koncepta za širenje sistema daljinskog

grijanja u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u Tuzli

Kratke informacije o projektu

Centrom za ekologiju i energiju i Grad Tuzla u saradnji sa švicarskim ekspertima će realizirati dvogodišnji

projekat "Tuzla štedi resurse" koji ima dva fokusa. U okviru prvog fokusa će biti pripremljen Plan

upravljanja otpadom za Grad Tuzla, a drugi fokus se odnosi na pilot projekat širenja mreže centralnog

grijanja u MZ Kula i sufinasiranje toplotne izolacije 25 objekata.

U okviru prvog fokusa će biti formirana radna grupa koja će raditi na izradi Plana upravljanja otpadom.

Izrada plana će biti rađena uz stručnu pomoć ekperata iz Švicarske. U cilju iznalaženja najboljih rješenja za

integralno upravljanje optadom za Grad Tuzlu biće organizirano nekoliko stručnih posjeta BiH i Švicarskoj.

Nakon izrade i usvajanja Plana upravljanja otpadom, u okviru projekta će biti implementirani pilot projekati

u kojem će u MZ Kula biti uvedena primarna selekcija otpada i organizirano recikliranje i kompostiranje

otpada.

Drugi fokus projekta je pilot projekat širenja sistema daljinskog grijanja – SDG u MZ Kula, koji se odnosi na

podsticanje implementacije mjera energetske efikasnosti na individualnim stamenim objektima u cilju

smanjenja potreba za toplotnom energijom i sniženja računa za centralno grijanje. Sa ciljem da se pokaže

do kolikih ušteda može doći nakon toplotne izolacije objekata, u MZ Kula će biti sufinansirana toplotna

izolacija 25 objekata. Tokom implementacije projekta će u MZ Kula biti vršen energetski pregled objekata i

predložene prioritetne mjere za smanjenje potrošnje energije.

Tokom edukacije i implementacije pilot projekta će biti isticana važnost proširenja mreže SDG i uvođenja

plaćanja toplotne energije prema potrošnji. Na osnovu primjene novog pristupa u širenju mreže SDG u MZ

Kula i iskustva kroz pilot projekat EE biće napravljen finasijski model za širenje mreže na druge kvartove u

Tuzli. Tokom cijelog proejkta će biti intenzivna saradnja sa medijima i javnošću.

Centar za ekologiju i energiju

Add Comment