CEE Tuzla: Bez odlaganja tražimo odsumporavanje na blokovima 5 i 6

CEE Tuzla: Bez odlaganja tražimo odsumporavanje na blokovima 5 i 6

CEE Tuzla: Bez odlaganja tražimo odsumporavanje na blokovima 5 i 6; TE Tuzla godišnje spali oko 3,8 milona tona uglja i emitira skoro 50.000 tona SO2 u atmosferu i to je nedopustivo; Nema para kojima se štete izazvane tim zagađenje mogu platiti!

Veoma je pohvalno da je direktor Termoelektrane – TE Tuzla upoznao javnost sa negativnim uticajem TE  na okoliš i zdravlje ljudi i da je iznio njihove planove za nove investicije. Pohvalno je da je menadžment TE Tuzla uvijek otvoren za komunikaciju. Mi znamo da ima i drugih velikih i malih zagađivača zraka, da TE plaća dosta sredstva zbog ekološkog tereta i da se ta sredstva ne troše direktno u ekološke projekte i u tom smjeru djelujemo.

Međutim, TE Tuzla godišnje spali oko 3,8 milona tona uglja i emitira skoro 50.000 tona SO2 u atmosferu i to je nedopustivo i nema para kojima se štete izazvane tim zagađenje mogu platiti. Mi od direktora TE Tuzla i Elektroprivrede tražimo da nam kažu kada će početi radovi na odsumporavanju blokova 5 i 6.

Izjava da NVO koče projekat odsumpravanja nije opravdanje. NVO su ustanovile da postoji prijetnja da bi TE ovim ekološkim projektom, ako ne bude imala ozbiljan pristup, mogla nanijeti štete okolišu i zdravlju ljudi te o tome, u planiranom roku, upoznale nadležno Ministarstvo. Međutim, ako su primjedbe neosnovane Ministarstvo je obavezno da ih odbaci i da Elektroprivredi i TE izda okolišnu dozvolju za gradnju. Ali to nije uradilo! Njavjerovatnije su primjedbe bile osnovane. Napominjemo, da se i kod ekoloških projekata mora imati ozbiljan pristup.

Zašto se štetni uticaj TE mora zaustaviti?

Posmatrajući rezultate mjerenja ambijentalnog zagađenja zraka od 2003. do 2016. na mjernim stanicama – MS u Tuzli jasno je vidljivo da kontinuirano dolazi do prekoračenja, satnih, dnevnih i godišnjih graničnih vrijednosti – GV.

Očigledno je prisutno kontinuirano prekoračenje godišnje GV.Kada posmatramo samo rezulate mjerenja SO2 na MS BKC Tuzla u 2016. vidimo da se radi o visokim koncentracijama i prekoračenju godišnje GV koja iznosi 50 μg/m3.

Pregled broja prekoračenja satnih GV od 350 μg/m3 za SO2 na MS BKC Tuzla za 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. i do 1.10.2017. godine pokazuje da se radi o velikom broju prekoračenja. Npr. U 2016. je bilo 704 satna prekoračenja, a smjelo bi ih biti maksimalno 24 u toku jedne godine.

Grad Tuzla ima problema sa zagađenjem zraka i u ljetnom periodu. Pogledajmo broj satnih prekoračenja GV na svim mjernim stanicama u periodu od 1. maja do 1. oktobra 2016. godine. Npr. na MS BKC je u ljetnom periodu, kada nema individualnih ložišta, zabilježeno 118 satnih prekoračenja. Napominjemo da tada vremenski uslovi nisu nepovoljni i da se uglavnom emitovane zagađujuće materije bez velikih problema šire po okruženju.

Da je problem zagađenja zraka prisutan zaključujemo i po broju pekoračenja dnevnih graničnih vrijendosti za SO2. Samo na MS BKC u 2016. je 93 dana bila prekoračena dnevna GV od 125 μg/m3, a smjela bi biti prekoračena maksimalno 3 puta tokom godine. Tri dana, a mi imali 93, zar to nije alarmantno?

Da li je zagađen zrak štetan po zdravlje građana?

Mnoga istraživanja zdravstvenih eksperata upozoravaju da usljed kratkoročnog i dugoročnog izlaganja građana povećanim koncentracijama zagađujućih materija nastaju ozbiljne štete po zdravlje  građana. Zagađeni zrak može biti uzrok nastanku karcinoma i velikog broja drugih oboljenja. Jedno od istraživanja je pokazalo da su zdravstvene štete koje TE Tuzla nanese građanima u okruženju u jednoj godini iznosi oko 100 milona EUR. Više detalja u dokumentima:

http://env-health.org/IMG/pdf/technical_report_balkans_coal_sr_lr.pdf

http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2017/06/Uticaj-termoelektrana-na-zdravlja-stanovnistva.pdf

Posebno su ugrožene skupine: djeca, trudnice, hronični bolesnici i starije osobe. Zagađenej zraka ima i štetan uticaj na građevine, kulturno historijske spomenike, saobraćajnice i prevozna sredstva, životinjski i biljni svijet.

Na kraju se samo pitamo, da li je puno što građani Tuzle traže hitno odsumporavanje blokova 5 i 6 nakon što preko 50 godina snose štetne posljedice.

Da li je puno što očekujemo da nas Grad, Kanton i Federacija podrže i budu uz nas?

(TIP/Saopštenje za javnost Centar za ekologiju i energiju Tuzla)