Rijeka Spreča je važan potencijal za cijeli region u njenom slivu se nalaze važni turistički potencijali

Rijeka Spreča je važan potencijal za cijeli region u njenom slivu se nalaze važni turistički potencijali

Centar za ekologiju i energiju je u okviru projekta “Dobre vodne komšije II“ u saradnji sa 8 škola i 6 općina, koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, izradio Brošuru o zagađenju rijeke Spreče sa ciljem da skrene pažnju nadležnih institucija, privrednih subjekata i građana na loš kvalitet vode u rijeci Spreči, da ukaže na prijetnje po biodiverzitet i zdravlje građana i  da pokaže na nužnost poduzimanja mjera na njenoj zaštiti. Brošura o zagađenju rijeke Spreče je dostupna u printanoj i u elektronskoj formi na linku:

U okviru projekta je definirana Staza ”Dobre vodne komšije” – DVK, koja se nalazi u gornjem toku rijeke Spreče u općinama Kalesija, Osmaci i Šekovići, a obuhvata važne prirodne, historijske i kulturne potencijale iz oba entiteta. Sa ciljem da se šira javnost upozna sa postojećim potencijalima izrađen je i Vodič Staze DVK koji je dosupan u printanoj i elektronskoj formi na linku:

Sve aktivnosti se implementiraju i okviru projekta “Dobre vodne komšije II“ koji ima za cilj da se zajedničkim radom na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi saradnja između učenika, njihovih roditelja, zaposlenika škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče. Implementaciju projekta je omogućio Robert Bosch Stiftung GmbH iz Njemačke.

Tim Centra za ekologiju i energiju Tuzla