Balkan Monitoring Public Finance OBJAVLJUJE: JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINE ORGANIZACIJE

Balkan Monitoring Public Finance OBJAVLJUJE: JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINE ORGANIZACIJE

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA u sklopu projekta Europske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”

BMPF poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine, da podnesu prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima projekta Balkan Monitoring Public Finances i u fokusu imaju sljedeće prioritetne oblasti:

  1. Osnažiti NVO kroz povećanje znanja iz oblasti javnih finansija, nadgledanja javnih finansija, davanja prijedloga i učestvovanja u procesima kreiranja politika, podizanja svijesti javnosti, olakšavanje diskusije sa političkim akterima i drugim relevantnim stakeholderima, komunikacija i zagovaranje za bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija
  2. Podržati medije da komuniciraju i adekvatno informišu javnost o pitanjima ili političkim procesima vezanim za javne finansije
  3. Podstaknuti stručnjake da sprovode istraživanja i studije o specifičnim temama za javne finansije
  4. Kreirati platforme za saradnju ili podržati umrežavanje između različitih zainteresovanih strana za stvaranje transparentnih i odgovornih procesa politike i odlučivanja u oblasti javnih finansija.

Ovaj poziv za prijedloge eksplicitno se fokusira na četiri opće teme javnih finansija, kao što su javni dug, javno-privatno partnerstvo, pravednost poreznog sistema i javna infrastruktura u području zaštite okoliša i rada javnih ustanova.

Sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama čiji projekti će doprinijeti rješavanju jednog ili više prioriteta i budu ispunjavali kriterijume i druge uslove.

Projekti podobni za ovaj javni poziv su oni čiji traženi budžeti budu između 4.000 EUR i 8.000 EUR. Projekat BMPF zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva, u slučaju da projektni prijedlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume. Raspoloživa sredstva za ovaj poziv su 45.600 EUR.

Trajanje projekta može biti između 4 i 6 mjeseci, i projekti moraju biti implementirani u periodu od 01/12/2018 i 31/05/2019. Aktivnosti koje su se desile prije ovog datuma ne mogu biti finansirane.

Učestvovanje u ovom javnom pozivu otvoreno je za sve na jednakoj osnovi, za OCD i NVO (udruženja ili fondacije) formalno registrovane u Bosni i Hercegovini, u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva mogu pronaći detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijume za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante, što je sastavni dio dokumentacije javnog poziva.

Relevantne informacije kao i elektronska verzija čitavog aplikacionog paketa se nalaze na sajtu: www.ekologija.bai http://wings-of-hope.ba/balkan-monitoring-public-finance/public-call-for-csosngos-in-the-field-of-public-finances. Kandidati moraju podnijeti svoje prijave na lokalnom jeziku.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu poslati svoje zahtjeve sa referencom Javni Poziv za Aplikante na email amra.skramoncin@ekologija.ba. Upiti mogu biti poslani do 19/10/2018, a odgovori će biti dati u pisanoj formi u roku od 5 radnih dana od dana dobijanja upita. Zbog transparentnosti, odgovori će takođe biti objavljeni na web stranici projekta.

Kompletirane aplikacije, sa svom pratećom dokumentacijom, moraju biti poslane emailom i to na adresu: amra.skramoncin@ekologija.ba. U subjektu emaila treba da bude navedeno sljedeće: Prijedlog projekta za poziv “BMPF“.

Svaki aplikant koji svoju projektnu aplikaciju dostavi na vrijeme, dobiće relevantnu potvrdu o prijemu. Rok za dostavljanje aplikacija je Ponedjeljak, 1. Novembar u 12:00 sati. Aplikacije poslane bilo kojim drugim putem, (faksom ili poštom) ili dostavljene na druge adrese neće biti uzete u razmatranje.

Svi aplikanti, bez obzira da li aplikacija bude prihvaćena ili odbijena, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u roku od 24 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na sajtu projekta http://wings-of-hope.ba/balkan-monitoring-public-finance/public-call-for-csos/ngos-in-the-field-of-public-financeskao i sajtu www.ekologija.ba.