Tuzla štedi resurse

Tuzla štedi resurse

Naziv projekta: Tuzla štedi resurse

Trajanje projekta: 01.03.2016. – 31.12.2018.

Finanasijska podrška: REPIC, Forderverein i Grad Tuzla

Cilj projektaje Izrada Plan upravljanja otpadom za grad Tuzlu  i koncepta za širenje sistema daljinskog grijanja u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u Tuzli

Kratke informacije o projektu

Centrom za ekologiju i energiju i Grad Tuzla su u saradnji sa švicarskim ekspertima realizirati projekat “Tuzla štedi resurse” koji ima dva fokusa. U okviru prvog fokusa je pripremljen Plan upravljanja otpadom za Grad Tuzla, a drugi fokus se odnosi na pilot projekat širenja mreže centralnog grijanja u MZ Kula i sufinasiranje toplotne izolacije 25 objekata.

U okviru prvog fokusaje formirana radna grupa koja je uz stručnu pomoć ekperata iz Švicarskeradila na izradi Plana upravljanja otpadom. U cilju iznalaženja najboljih rješenja za integralno upravljanje optadom za Grad Tuzlu organizirano je nekoliko stručnih posjeta. Nakon izrade, javne rasprave i usvajanja od strane Gradskog vijeća Plana upravljanja otpadom, u okviru projekta je implementirano nekoliko pilot projekata u okviru kojih je u MZ Kula uvedena primarna selekcija otpada i organizirano recikliranje i kompostiranje otpada. Plan upravljanja optadom se može preuzeti na linku:

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2013/05/PUOTZ-18.8.17.-nacrt.pdf

http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2019/05/Plan-upravljanja-otpadom-za-Grad-Tuzla.pdf

Drugi fokusprojekta je pilot projekat širenja sistema daljinskog grijanja – SDG u MZ Kula, koji  se odnosi na podsticanje implementacije mjera energetske efikasnosti na individualnim stamenim objektima u cilju smanjenja potreba za toplotnom energijom i sniženja računa za centralno grijanje. Sa ciljem da se pokaže do kolikih ušteda može doći nakon toplotne izolacije objekata, u MZ Kula je sufinansirana toplotna izolacija 25 objekata. Tokom edukacije i implementacije pilot projekta je isticana važnost toplotne sanacije objekata u cilju smanjenja troškova za toplonmom energijom.

Centar za ekologiju i energiju zajendo sa Gradom Tuzla radi na implementaciji Plana upravljanja otpadom i na realizaciji mjera energetske efikasnosti i širenja sistema dalljinskog grijanja u cilju smanjenja zagađenja zraka. Više informacija na www.ekologija.ba

Centar za ekologiju i energiju