SUBREC- Novi zajednički projekat Užica i Tuzle u oblasti upravljanja komunalnim otpadom

SUBREC- Novi zajednički projekat Užica i Tuzle  u oblasti upravljanja komunalnim otpadom

Pet godina nakon prvobitne saradnje u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, gradovi Užice i Tuzla ponovo kreću sa implementacijom zajedničkog projekta koji će uspostaviti sistem primarne selekcije otpada u 5.000 domaćinstava u svojim prigradskim naseljima.

Od jula ove godine krenuo je sa realizacijom osamnaestomjesečni projekat:

“Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle“- SUBREC,

koji partnerski sprovode “Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko” i JKP “Bioktoš” iz Užica,  JKP “Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle. Projekat kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru finansijskog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPAII).

Projektom je predviđeno je da se putem edukacije i medijske kampanje obuhvati svo stanovništvo dva grada, dok je za 5.000 domaćinstava iz prigradskih naselja Užica i Tuzle planirana nabavka 10.000 namjenskih kanti za ambalažni i miješani otpad, 600 kompostera za prikupljanje organskog otpada iz domaćinstava i 40 kontejnera za prikupljanje ambalažnog stakla.

Da bi proces pravilnog upravljanja opadom bio uspješan, veoma je važna edukacija stanovništva koja će se vršiti putemorganiziranja brojnih info-skupova u mjesnim zajednicama, individualnom komunikacijom tokom podjele kanti i kompostera, terenskom edukacijom “od vrata do vrata“, podjelom promotivnih materijala i kontinuiranim monitoringom. Zbog uspješnosti i održivosti novog sistema upravljanja otpadom važan je i pravilan rad komunalnih preduzeća. Edukacijom radnika koji su direktno uključeni u rad s otpadom, nabavkom specijalnih kamiona, prese za baliranje sekundarnih sirovina, uvođenjem redovnog odvoza ambalažnog otpada i njegovog daljeg tretmana, doprinijeće se ostvarenju rezultata projekta. Realizacijom projekta podići će se nivo kvaliteta življenja lokalnog stanovništva, produžiće se vijek trajanja deponija, unaprijediće se konkurentnost tržišta sekundarnih sirovina i stvoriće se uslovi za ispunjenje obaveza dvije zemlje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kada je reč o zaštiti okoliša.