Edukacijom do smanjenja zagađenja zraka u Tuzli

Edukacijom do smanjenja zagađenja zraka u Tuzli

Zagađenje zraka u Tuzli, kao drugom najzagađenijem gradu u Europi, je jedan od najvećih problema koji pogađa veliki broj građana, a posebna šteta se nanosi ranjivim skupinama kao što su djeca, trudnice, kronično bolesni i stariji ljudi. Pored industrije i saobraćaja, veliki izvori zagađenja zraka su individualna ložišta, koja za zagrijavanje koriste fosilna goriva i to uglavnom ugalj sa visokim procentom sumpora. Dodatni problem je da većina ovih individualnih ložišta, zbog nepostojanja toplotne izolacije, koriste velike količine energenata.

Da bi se nešto uradilo na ovom planu i sama Uprava Grada Tuzla pokušava da riješi problem projektom sufinansiranja individualnih objekata na području grada koji će raditi na utopljavanju objekta ili nabavci i ugradnji toplotne pumpe. Kao problem se pokazalo nedovoljno znanje građana o dobrobitima koje mogu imati ugradnjom toplotnih pumpi i implementrianjem mjera energetske efikasnosti. Dodatni problem je bio da su kriteriji za dobijanje sufinansiranja bili prestrogi i prihvatljivi samo za mali broj građana. Sve ovo je rezultiralo malim odzivom građana na prijavljivanje za sufinansiranje mjera za smanjenje zagađenja zraka tokom 2019. godine, tako da sva predviđena sredstva za sufinasiranje nisu iskorištena. Zbog svega navedenoga, Grad Tuzla je u februaru 2020. uradio značajne izmjene Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aeroazagađenja na području Grada Tuzla, koja je mnogo prihvatljivija za građane što je i potvrdio zadnji javni poziv na koji se prijavio veliki  broj građana.

Potrebno je raditi na jačanju svijesti građana o nužnosti implementiranja mjera EE i OIE u cilju smanjenja zagađenja zraka sa i bez podrške Grada Tuzla.

Opći cilj projekta je smanjenje zagađenja zraka na području grada Tuzle edukacijom građana na temu EE i OIE i podsticanjem brže implementacija mjera EE i OIE sa i bez sufinansiranja mjera smanjenja aeroazagađenja na području Grada Tuzla.

Specifični cilj projekta je da se putem edukativnih i informativnih sastanaka, direktnih kontakata sa građanima iz svih 40 MZ, promotivnih materijala i medija, građani upoznaju i da se podigne njihova svijest o važnosti implementacije mjera EE i korištenja OIE, da ih podstakne na utopljavanje objekata, korištenje toplotnih pumpi, peći na pelete za zagrijavanje prostora, priključenje na sistem daljinskog grijanja (SDG) u cilju smanjenja zagađenja zraka u Tuzli.

 

Ciljne grupe:

  • 66,000 građana koji žive u individualnim objektima u 40 MZ će biti informirano putem medijskih objava i promotivnih materijala
  • 100 građana, koji će se educirati na 5 tematskih sastanaka i individualnim razgovorima (50 ženskih, 50 muških osoba) i podstaći da se prijave na Javni poziv sufinansiranja mjera protiv aerozagađenja
  • 60 sekretara i povjerenika 40 MZ iz Tuzle koji će učestvovati na 2 zajednička sastanka (50 ženskih, 10 muških)
  • Članovi Komisije za sufinansiranje Grada Tuzla (4 ženske i 1 muške osobe)

 

Projekat će se realizirati na području cijelog grada Tuzla u 40 mjesnih zajednica, a vrijeme njegove realizacije je od 1.9.2020. do 31.12.2020. godine.

PROJEKAT SE RALIZIRA UZ PODRŠKU GRADA TUZLA