Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Kolicine otpadnih voda

 
 
Stanje u BiH

Sistematsko ispitivanje kvaliteta vode u BiH započeto je prije tridesetak godina, sa prosječno tri do četiri ispitivanja u toku jedne godine. U 1980. godini u BiH kvalitet voda se ispitivao na ukupno 54 stanice. Pored sistemske kontrole kvaliteta površinskih voda sprovodi se, ali u znatno manjem obimu, i sistemska kontrola kvaliteta podzemnih voda.

Urbani razvoj kao i zagađenje voda sve više udaljuju kvalitetnu vodu od potrošača. Tako npr. već danas neka područja, kao gradovi Sarajevo, Tuzla, Zenica, Doboj i dr., moraju vodu da dovode i sa udaljenosti od 20-100 km, pa i više. Poseban problem predstavlja zagađenje vodotoka.
 
Rijeka Tinja                                                            Rijeka Jala

Tako npr. u BiH u vodotoke se upusti u prosjeku 30 m3/s otpadne vode. Ukupni teret zagađenja iznosi oko 15 miliona ekvivalentnih stanovnika, odnosno vode se zagađuju kao da na području BiH živi 15 miliona stanovnika i svoje neprečišćene otpadne vode upuštaju u vodotoke.

Obično su najzagađeniji oni vodotoci koji su inače siromašni vodom kao npr. sliv rijeke Bosne u koji se disponira preko 50% ukupnog zagađenja BiH, zatim sliv Vrbasa 25% zagađenja itd.

Što se tiče Tuzlanskog kantona, vodotoci imaju bujični karakter, a to je loše kako za vodosnabdijevanje stanovništva tako i za privredu Kantona. Nestalnost prirodnog proticaja vodotoka ima za posljedicu i nemogućnost stalnog samoprečišćavanja vode od različitih zagađenja koja dospijevaju u vodotoke putem gradske kanalizacije ili otpadnih voda industrijskih pogona. Naime, količina otpadnih voda često je po nekoliko puta veća od vode samog vodotoka, pri minimalnom proticanju.
Prema prijeratnim istraživanjima na području Kantona o stanju kvaliteta površinskih voda, situacija je bila daleko gora od zakonom propisane. Većina vodotoka u donjim dijelovima je bila mrtva, odnosno sasvim je mali broj biljnih i životinjskih vrsta, koje su mogle da žive u teško zagađenim vodotocima.
Kritični vodotoci, po svim pokazateljima kvaliteta voda, bili su:
 • Vodotok Jala, nizvodno od grada Tuzle,
 • Vodotok Litva, Oskova i Gostelja, po prijemu otpadnih voda separacija uglja u Banovićima i Đurđeviku,
 • Vodotok Spreča, nizvodno od ušća vodotoka Gostelje i
 • Vodotok Spreča, po prijemu vodotoka Jale i otpadnih voda industrije u Lukavcu
Postojeće površinske vode na području Kantona, na osnovu Uredbe o kategorizaciji vodotoka i Uredbe o klasifikaciji voda, svrstane su u slijedeće kategorije20:
 • Rijeka Spreča, uzvodno od akumulacije Modrac      II kategorija
 • Rijeka Spreča, od Modraca do ušća u Bosnu           III kategorija
 • Akumulacija Modrac                                                       II kategorija
 • Rijeka Jala, do kolektora kanalizacije Tuzle              II kategorija
 • Rijeka Jala, od kolektora kanal. do ušća u Spreču  III kategorija
 • Rijeka Sava, od ušća Tolise do ušća rijeke Drine   II kategorija
 • Svi ostali vodotoci na području kantona                     II kategorija
Količina i teret zagađenja otpadnih voda u vodotocima na području TK

Broj posjeta: 434.842
Danas: 274

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Uporedimo li šumu i pašnjak, vidimo da šumsko zemljište propušta 10-30, pa čak i 50% više vode nego pašnjak, jer pašnjak formira plitak i vrlo gust splet tankih žilica koje jako otežavaju poniranje vode u zemlju. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter