Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Aarhuska konvencija

 
 
KONVENCIJA O PRISTUPU INFORMACIJAMA, UČEŠĆU JAVNOSTI U ODLUČIVANJU I PRISTUPU PRAVDI U OKOLIŠNIM PITANJIMA
Aarhusu, Danska, 25. juna 1998.

Potpisnice ove Konvencije,

Prisjećajući se principa 1. Štokholmske deklaracije o ljudskom okolišu,

Također se prisjećajući principa 10. Deklaracije iz Rija o okolišu i razvoju,

Dalje se prisjećajući rezolucije Generalne skupštine 37/7 od 28. oktobra 1982. o Svjetskoj povelji za prirodu, kao i rezolucije 45/94 od 14. decembra 1990. o potrebi osiguranja zdravog okoliša za dobrobit pojedinaca,

Podsjećajući se Evropske povelje o okolišu i zdravlju usvojene na Prvoj evropskoj konferenciji o okolišu i zdravlju Svjetske zdravstvene organizacije i Frankfurtu-am-Main, Njemačka, 8. decembra 1989,

Afirmirajući potrebu za zaštitom, očuvanjem i unapređenjem stanja okoliša i osiguranjem održivog i okolišno zdravog razvoja,

Spoznajući da je adekvatna zaštita okoliša od osnovne važnosti po ljudsku dobrobit i uživanje osnovnih ljudskih prava, uključujući i samo pravo na život,

Spoznajući također da svaka osoba ima pravo da živi u okolišu adekvatnom za svoje zdravlje i dobrobit, te dužnost, i pojedinačnu i u vezi s drugima, da štiti i unapređuje okoliš u korist sadašnjih i budućih generacija,

Smatrajući da, ako žele ostvarivati ovo pravo i poštivati ovu dužnost, građani moraju imati pristupa informacijama, imati pravo na učešće u odlučivanju i imati pristupa pravdi po pitanjima okoliša, te potvrđujući u tom smislu da građanima može trebati pomoć u cilju ostvarivanja svojih prava,

Spoznajući da se, u polju okoliša, boljim pristupom informacijama i učešćem javnosti u odlučivanju poboljšavaju kvalitet i sprovedba odluka, doprinosi svijesti javnosti o okolišnim pitanjima, daje javnosti mogućnost izražavanja svojih zabrinutosti i omogućava javnim organima vlasti da takve zabrinutosti uzmu u obzir,

S namjerom u tom smislu unapređivanja odgovornosti i transparentnosti u odlučivanju i jačanja podrške javnosti odlukama po pitanju okoliša,

Spoznajući poželjnost transparentnosti na svim nivoima vlade i pozivajući zakonodavna tijela na sprovedbu principa ove Konvencije u svom postupanju,

Također spoznajući da javnost treba biti svjesna procedura za učešće u odlučivanju po pitanju okoliša, imati im slobodan pristup i znati kako ih koristiti,
Spoznajući dalje važnost odnosnih uloga koje pojedinačni građani, nevladine organizacije i privatni sektor mogu odigrati u zaštiti okoliša,

U želji da promoviraju obrazovanje u polju okoliša u cilju daljnjeg razumijevanja okoliša i održivog razvoja, te da podstaknu svijest šire javnosti i njeno učešće u donošenju odluka koje se odnose na okoliš i održivi razvoj,

Naglašavajući, u ovom kontekstu, važnost upotrebe medija i elektronskih i drugih budućih oblika komunikacije,

Spoznajući važnost potpune integracije okolišnih razmatranja u odlučivanju vlade i shodno tome potrebu za tim da javni organi vlasti raspolažu tačnim, sveobuhvatnim i ažuriranim informacijama o okolišu,

Potvrđujući da javni organi vlasti smatraju da su informacije o okolišu u interesu javnosti,

Uz zabrinutost da bi učinkoviti pravosudni mehanizmi trebali biti pristupačni javnosti, uključujući organizacije, tako da budu zaštićeni legitimni interesi i da se sprovodi zakon,

Naglašavajući važnost da se potrošačima dostavljaju adekvatne informacije o proizvodima da bi im se omogućilo svjesno činjenje izbora kad je u pitanju okoliš,

Spoznajući zabrinutost javnosti zbog namjernog puštanja genetski modificiranih organizama u okoliš i potrebu za većom transparentnošću i većim učešćem javnosti u odlučivanju u tom polju,

Uz uvjerenje da će se sprovedbom ove Konvencije doprinijeti jačanju demokratije u regionu Ekonomske komisije za Evropu Ujedinjenih nacija (ECE),

Svjesne uloge koju u tom smislu ima ECE i podsjećajući se, između ostalog, na Smjernice ECE za pristup okolišnim informacijama i učešću javnosti u odlučivanju po pitanju okoliša, odobrenima u Ministarskoj deklaraciji usvojenoj na Trećoj ministarskoj konferenciji „Okoliš za Evropu“ u Sofiji, Bugarska, 25. oktobra 1995,

Imajući na umu relevantne odredbe u Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu, zasnovanoj u Espoou, Finska, 25. februara 1991, i u Konvenciji o prekograničnim efektima industrijskih nezgoda i Konvenciji o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera, objema zasnovanima u Helsinkiju 17. marta 1992, te drugim regionalnim konvencijama,

Svjesne da će se usvajanjem ove Konvencije doprinijeti daljem jačanju procesa „Okoliša za Evropu“ i rezultata Četvrte ministarske konferencije u Aarhusu, Danska, iz juna 1998, proglašavamo ovu konvenciju u cilju doprinošenja u zaštiti prava svakog lica sadašnje i budućih generacija na život u okolišu adekvatnom njegovom zdravlju i dobrobiti, prava pristupa informacijama, učešća javnosti u odlučivanju i pristupa pravdi po pitanju okoliša u skladu s odredbama ove Konvencije.

Kompletan dokument u pdf formatu ovdje.

Broj posjeta: 434.845
Danas: 0

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Prljavi veš treba prati samo ako je veš mašina puna. Našina napunjena do pola troši oko 50% više energije. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter