SUBREC - PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE

O SUBREC PROJEKTU

SUBREC projekat se bazira na rezultatima različitih aktivnosti koje su već preduzete u gradovima Užicu i Tuzli na uspostavljanju sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na mestu nastanka (tzv. primarna selekcija), u prethodnom periodu.

Dva grada su dosadašnje aktivnosti u oblasti uvođenja primarne selekcije, uglavnom bazirala na gradskim zonama gde dominira kolektivno stanovanje, usled veće gustine naseljenosti. SUBREC projekat će otuda svoje aktivnosti usmeriti na ona gradska područja gde sistem primarne selekcije otpada nije ranije uvođen, konkretno u 5.000 odabranih domaćinstava individualnog stanovanja.

Metodološki pristup koji je odabran podrazumeva razdvajanje otpada u samom domaćinstvu, na dve frakcije – otpad za recikliranje, tj. dalju upotrebu i mešani otpad za deponovanje. Na ovaj način se želi izdvojiti sav reciklabilni otpad na samom izvoru nastanka i tako smanjiti njegov udeo u količinama koje se deponuju.

Procene govore da je takvog otpada do 40% u ukupnim količinama koje generiše jedno domaćinstvo, te da će se za toliko doprineti produžetku životnog veka deponijskih prostora u dva grada.

Pod otpadom za recikliranje se podrazumevaju sve vrste upotrebljenih materijala od: papira, kartona, plastike, metala, drveta, tekstila, gume, stiropora i svega što bi se moglo podvesti pod termin “suvi” otpad. U mešani otpad spadaju: ostatci od hrane, upotrebljene pelene, higijenski ulošci, maramice i vata, zatim prašina iz usisivača, pepeo, opušci, lomljeni porcelan i keramika i sve drugo što nije moguće iskoristiti za dalju upotrebu, a može zaprljati reciklažne materijale, te se često naziva i “mokri” otpad.

Istovremeno, SUBREC projekat će afirmisati i koncept kućnog kompostiranja, pri čemu će se u 600 domaćinstava podeliti kućni komposteri. Imajući u vidu da kompostiranje nije uslovljeno posudom već dvorišnim prostorom i dobrom voljom, očekivanja su da će broj domaćinstava koja će početi da kompostiraju biti znatno veći od ovog broja.

Kompostiranjem će se izvršiti dodatno razdvajanje komunalnog otpada, pa će se iz tzv. “mokre” frakcije izvući: deo kuhinjskog otpada (ostatci od hrane, kesice od čaja, talog kafe, oljuština od voća i povrća i sl), kao i baštenski otpad (lišće, granje, trava, trulo voće i povrće, suvo cveće i sl). Paralelno, SUBREC projekat predviđa i odvojeno sakupljanje ambalažnog stakla iz domaćinstava, putem posebnih kontejnera koji će biti tačkasto raspoređeni na projektnoj teritoriji. Pod ambalažnim staklom se podrazumevaju flaše i tegle svih vrsta, dimenzija i boja.

Ciljevi projekta

Opšti cilj:

Doprinos unapređenju održivog planiranja životne sredine u prekograničnom području Srbije – Bosna i Hercegovina, kroz smanjenje količina komunalnog otpada koji se deponuje i produžavanje životnog veka deponija u dva grada.

Posebni cilj:

Unapređena efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema primarne selekcije otpada u 5.000 domaćinstava u prigradskim naseljima Užica i Tuzle.

Očekivani rezultati

  • Uspostavljeni tehnički preduslovi za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada u 5.000 domaćinstava u Užicu i Tuzli.
  • Povećani tehnički i kadrovski kapaciteti 2 lokalna i 1 regionalnog komunalnog preduzeća za odvojeno sakupljanje otpada, na projektnoj teritoriji.
  • Razvijeni i uspostavljeni sistemi Edukacije i Monitoringa za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i kućno kompostiranje na projektnoj teritoriji.
  • Lokalne zajednice upoznate sa konceptom novouspostavljenog sistema i aktivno učestvuju u njegovom funkcionisanju

NOVOSTI

Pošto je za uspešnost novouspostavljenog sistema presudno važno da ga šira zajednica adekvatno prepozna, usvoji i kontinuirano primenjuje, SUBREC projekat planira sprovođenje informativno-promotivne kampanje koja će biti usmerena ka svim ciljnim grupama i trajaće kontinuirano tokom realizacije projekta.

Za više informacija o aktivnostima projekta možete nas zapratiti na Facebook-u, dok su kontakt osobe, u okviru projektnog tima:

Miloš Radojević, Menadžer projekta, milos.radojevic.subrec@duboko.rs, +381 65/5230-654

Džemila Agić, Menadžer za promociju, dzemila.agic@bih.net.ba, +387 61/724-033