Energetske oznake

Energetske oznake
Centar za ekologiju i energiju je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja okoliša.

Iz ankete o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, koju smo sproveli u sklopu jednog od naših prethodnih projekata, dobili smo podatke koji su između ostalog govorili o tome koliko građani poznaju značenje energetskih oznaka kućanskih aparata. Dobiveni rezultati su nam skrenuli pažnju na podatak da samo 2% građana na prostoru Tuzlanskog kantona poznaju energetske oznake i njihov sadržaj što smo iskoristili kao osnovu za pisanje ptojekta Energetske oznake

Projekat Energetske oznake je implementiran u periodu od 1. januara 2007. do 30. juna 2007. Projekat je implementiran uz finansijsku podršku Vlade Kanade a cilj projekta je bio povećati broj građana koji kupuju energetski efikasne kućanske aparate i podignutii svijest građana/kupaca o efikasnom korištenju energije na području grada Tuzle.

KONTAKT SA PRODAVAČIMA

Prvi korak u realizaciji projekta Energetske oznake je bio ostvarivanje kontakata sa prodavnicama kućanskih aparata u Tuzli. Koordinator projekta je posjetio vlasnike 10 prodavnica kućanskih aparata od kojih je prikupio brojeve telefona, prezentirao im projekat i ponudio im saradnju na projektu.

Kontakti su uspostavljeni sa sljedećim prodavnicama kućanskih aparata:

 • d.o.o. SLATINA SERVIS, 15. januar 2007
 • ELEKTRONIK SHOP, 15. januar 2007
 • TECHNOMARKET, 16. januar 2007
 • OMEGA d.o.o., 16. januar 2007
 • ARIS ELECTRONIC d.o.o., 16. januar 2007
 • ISKRA AS d.o.o., 16 januar 2007
 • ULTIMA d.o.o., 16 januar 2007
 • ISKRA TUZLA d.o.o., 17 januar 2007
 • d.o.o. STANIĆ TRADE, 17 januar 2007
 • d.o.o. BG ORBIT, 17 januar 2007
18. i 19. januara 2007. poslani su pozivi za učešće na projektu direktorima svih gore navedenih prodavnica. U pozivu su im još jednom predstavljeni cilevi i aktivnosti projekta, obaveze prodavnica koje pristanu na saradnju i obaveze Centra za ekologiju i energiju.

Pet prodavnica kućanskih aparata nam se javilo sa željom da učestvuju na projektu i sa tim prodavnicama je potpisan Memorandum o saradnji na projektu.

Memorandum o saradnji je potpisan sa:

 • OMEGA d.o.o., 02. februar.2007.
 • d.o.o. SLATINA SERVIS, 24. januar 2007.
 • ISKRA AS d.o.o., 24. januar 2007.
 • ULTIMA d.o.o., 25. januar 2007.
 • ISKRA TUZLA d.o.o., 29. januar 2007.
Prodavnice sa kojima su potpisani Memorandumi o saradnji su se obavezale da će:
 1. Obezbijedi vidno mjesto za promotivni materijal koji će kupci moći uzeti prilikom kupovine, kao i mjesto na koje će se zalijepiti plakat.
 2. Omogućiti anketiranje uposlenih na na početku i kraju projekta
 3. Poslati svoje predstavnike ili uposlene na okrugle stolove koji će se održati u sklopu projekta Energetske oznake
 4. Dostaviti CEETZ-u znak i logotip u elektronskoj formi odmah nakon potpisivanja Memoranduma
CEETZ se ovim Memorandumom obavezao da će:
 1. logo znake prodavnica unijeti u promotivni materijal
 2. isticati prodavnice u javnim nastupima i na WEB stranici CEETZ-a
 3. osigurati 2 mjesta za prodavače iz svih 5 prodavnica na Okruglim stolovima
Ovoj aktivnosti se posvetila velika pažnja i ona je rezultirala lakšim pristupom ciljnim grupama tj. prodavačima kućanskih aparata i kupcima/građanima. Takođe, dobro ostvareni kontakti sa 5 prodavnica kućanskih aparata su nam osigurali sigurnost i kvalitetno sprovođenje ostalih aktivnosti na projektu.

Kontakt sa lokalnim zvaničnicima ili tijelom koje se bavi standardizacijom

23. januara 2007. smo telefonski kontaktirali Institut za standardizaciju u Sarajevu čiji su nam uposlenici (Zoran Bilbija, Radenko Ćoro) dali informaciju da je za označavanje kućanskih uređaja energetskom naljepnicom nadležno Ministarsvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

U nekoliko navrata (telefonski i elektronskom poštom) smo kontaktirali i nadležno Ministarstvo u kojem smo dobili informacije da je energetsko označavanje kućanskih uređaja novina i proces koji se u BiH nalazi u početnoj fazi. Ovo Ministarstvo nam nije moglo osiguarati neke konkretnije podatke i većina naših poziva se završavala na davanju uopštenih informacijama o navedenoj tematici.

Smjernice o zakonskom propisima koji bi u sebi mogli sadržavati neke odredbe o energetskom označavanju kućanskih aparata i energetskoj efikasnosti smo dobili od predstavnika Državne regulatorne agencije gospodina Enesa Mukića koji obnaša funkciju šefa Sektora za finansijsko – administrativne poslove.

Cilj ove aktivnosti bio je da se prikupe informacije o nadležnosti, trenutnom stanju po pitanju označavanja kućanskih uređaja energetskom oznakom u BiH i budućim koracima u ovom polju kako bi se te informacije prezentirale javnosti, učesnicima okruglih stolova i iskorištile u pisanju Studije o označavanju kućanskih uređaja u BiH koja je ovim projektom planirana.

Informacije koje smo dobili u kotaktima su bile pretežno uopštenog karaktera što je i opravdano jer se BIH nalazi na početku puta kada je u pitanju označavanje kućanskih aparata energetskom oznakom. I pored svega, dobivene informacije su nas usmjerile na nadležne institucije i regulatorni okvir kojim se definira pitanje energetskog označavanja kućanskih aparata što smo maksimalno iskoristili u pripremanju studije.

Medijska prezentacija projekta

13.marta 2007. održan sastank između predstavnika Centra za ekologiju i energiju (CEETZ), Džemile Agić i Admira Malkočevića i direktorice Vesta radia Amre Selesković na kojem je dogovorena izrada i emitovanje radio jinglova i radio emisija kojima bi se građanima skrenula pažnja na efikasno korištenje energije i značaj energetskih oznaka.

25. januara 2007. objavljen internet članak o projektu na www.ceetz.org

27. marta 2007. emitirana je radio emisija o projektu Energetske oznake na radio Vesti. Gost emisije je bio koordinator projekta Admir Malkočević

19. marta 2007. je počelo emitovanje prvog radio jingla o energetskim oznakama na Vesta radiu koje je trajalo do 01 maja 2007.

29. marta 2007. koordinator projekta Admir Malkočević je učestvovao u radio emisiji Televizije Tuzlanskog kantona gdje se govorilio o projektima Energetske oznake i učešće javnosti u izradi energetske strategije BiH.

30 marta 2007. prije održavanja prvog projektnog okruglog stola su Džemila Agić, direktorica Centra i prof. Suad Halilčević dali izjava za Vesta radio.

26. aprila 2007. na dan Obnovljivih izvora energije koordinator projekta Admir Malkočević je učestvovao u radio emisiji BH radia na kojoj se govorilo o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i projektu Energetske oznake.

02.maja 2007 je počelo emitovanje drugog radio jingla o energetskim oznakama na Vesta radiu koje je trajalo do 01 juna 2007.

02. maja 2007. emitirana je radio emisija o vrstama energetskih oznaka i njihovom značenju na radio Vesti. Gost emisije je bio koordinator projekta Admir Malkočević.

01. juna 2007. počelo je emitiranje trećeg radio jingla koje je trajalo do 01. jula 2007.

05. juna 2007. emisija o energetskim oznakama na Vesta radiu. Gost emisije Džemila Agić.

26.06.2007. je poslato saopštenje za medije na 10 radio, TV i novinskih kuća. Cilj saopštenja je bio da mediji saznaju informaciju o postignutim rezultatima na projektu, kao i vrijeme i mjesto održavanja okruglog stola, te da informacije objave u okviru svojih programa ili da dođu na okrugli sto i naprave detaljne priloge.
Mediji su od ranih jutarnjih sati objavljivali tu informaciju, a 6 predstavnika medija je učestvovalo na okruglom stolu.

27. juna 2007. direktno javljanje u program i najava Okruglog stola na radio Vesti

27. juna 2007. izjavu pojektu i postignutim rezultatima za Radio Tuzlu su dali prof. Mirza Kušljugić i Džemila Agić za emisiju Aktuelnosti dana i dnevnik.

27. juna 2007. Interviju za TVTK Admir Malkočević, i prof. Mirza Kušljugić

27. juna 2007. izjavu za radio Soli i radio Vestu su dali Admir Malkočević i prof. Mirza
Kušljugić

Na okruglom stolu su prisustvovali novinari iz Oslobođenja i Tuzlanskog lista, članci su napisani i bit će u nakoliko narednih dana objavljeni.

27. juna 2007. objavljena izjava na aktuelnostima Radio Tuzle

Cilj medijske kampanje bila je edukacija građanstva na prostoru Tuzlanskog kantona o energetskim oznakama i prednostima kupovine energetski efikasnih kućanskih uređaja A klase. U svakoj radio emisiji smo, pored edukacije, upućivali građane na prodavnice kućanskih aparata sa kojima smo potpisali Memorandum o saradnji kao i na edukativne materijale koje u njima mogu naći. Prilikom izrade radio jinglova vodilo se računa da njihov sadržaj bude zanimljiv kako bi privukao pažnju slušatelja.

Rezultat ove aktivnosti je probuđen interes za energetski efikasne kućanske aparate jer su, prema riječima prodavača iz prodavnica sa kojima smo potpisali Memorandum o saradnji, građani samoinicijativno dolazili u prodavnice govorivši da su na medijima čuli nešto o energetskim oznakama tražeći materijale i informaciju više.

Promotivni i edukacijski materijali

U sklopu projekta su izrađeni sljedeći promotivni materijali:

 • 1000 komada brošure za kupce
 • 1000 komada brošure za prodavače
 • 500 plakata
 • 1000 naljepnica (stickera)
Brošure za kupce i prodavače su distribuirane u naše partnerske prodavnice u dva maha i to 20. marta 2007 i 13. juna 2007. Prilikom dostave materijala koordinator projekta i uposlenica CEETZ-a Advija Đonlić su prodavačima kućanskih aparata objasnili sadržaj obije brošure i edukovali ih na licu mjesta. Tom prilikom su im ukazali i na najvažnije informacije koje se nalaze na energetskoj oznaci koje trebaju prenositi građanima/kupcima.

Plakati i naljepnice su distribuirane 13. juna 2007. Plakati na kojima je objašnjen značaj energetskih oznaka kao i praktični savjeti za uštedu električne energije kod pojedinih kućanskih aparata su polijepljene na izlozima prodavnica kako i u njihovoj unutrašnjosti. Naljepnice (stickeri) koje potiču na kupovinu kućanskih aparata A klase, su polijepljeni na kartonskoj ambalaži kućanskih aparata koji se nalaze na prodajnim mjestima dok su neke prodavnice osigurale posebne plastične stalke ili su direkno nalijepili na kućanske uređaje.

Promotivni materijali su takođe distribuirani učesnicima na dva okrugla stola koja su se održala u sklopu projekta Energetske oznake, u sklopu ulične kampanje Učešće javnosti u izradi energetske strategije BiH koja je održana u Tuzli 15. maja 2007, kao i na svim edukacijama o ekološkim temama koje se održavaju u sklopu drugih projekata koje implementira CEETZ.

Cilj ove aktivnosti je bila edukacija prodavača kućanskih aparata i kupaca o energetskim oznakama.

Rezultat ove aktivnosti su edukovani prodavači kućanskih aparata u 5 prodavnica u Tuzli koji će biti neka vrsta rasadnika znanja o energetskim oznakama jer će u budućnosti nastaviti sa edukacijom građana i veliki broj građana koji su dobili informacije o energetskim oznakama putem promotivnog materijala.

Održavanje okruglih stolova

Prvi Okrugli sto pod nazivom Efikasno korištenje električne energije i energetske oznake je održan 30 marta 2007. u Sali za sastanke udruženja AMICA- EDUCA u Tuzli.

Prvom Okruglom stolu je prisustvovalo 20 učesnika i to: predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, prodavači kućanskih uređaja, predstavnici agencija za standardizaciju, univerzitetski profesori, predstavnici osnovnih i srednjih škola iz Tuzle, predtavnici nevladinih organizacija, medija i građani. (Više u detaljnim izvještajima).

Cilj prvog okruglog stola je bio da se na jednom mjestu okupe svi relevantniji predstavnici u polju efikasnog korištenja energije kao i ciljne grupe (kupci, prodači i predstavnici agencija za standardizaciju) kako bi im se približila tematika o efikasnom korištenju energije i označavanja kućanskih aparata energetskom oznakom. Jedan od ciljeva je bio i da predstavnici ciljnih grupa i svi učesnici razmijene iskustva i iznesu svoj stav o efikasnom korištenju energije i označavanju kućanskih aparata energetskom oznakom kao i budućim koracima koje će po ovom pitanju poduzeti.

Drugi Okrugli sto pod nazivom Označavanje kućanskih aparata energetskom oznakom – stanje u BiH je održan 27. juna 2007. u Sali za sastanke udruženja AMICA – EDUCA u Tuzli. Drugom Okruglom stolu je prisustvovalo 22 učesnika sa istom strukturom predstavnika kao na i prvom okruglom stolu.

Cilj drugog Okruglog stola bio je da se svim prisutnima prezentiraju rezultati studije o trenutnom stanju označavanja kućanskih aparata energetskom oznakom u BiH, da prodavači kućanskih uređaja daju svoj stav o projektu, njegovim učincima na prodajnim mjestima i iskustvima prilikom intenzivnog rada sa kupcima na projektu Energetske oznake. Od predstavnika osnovnih i srednjih škola smo tražili mišljenje o načinu prenošenja stečenih znanja na učenike što je rezultiralo idejom za proširivanje projekta na osnovne i srednje škole.

Rezultati drugog Okruglog stola su informacije koje govore o vidnom povećanju broja kupaca koji se raspituju za energetske oznake, prijedlozi o BiH putu koji vodi ka donošenju Pravilnika o označavanju kućanskih uređaja energetskom oznakom i konkretni prijedlozi za proširenje projekta u škole.

Izrada studije

Nakon što smo prikupili sve potrebne informacije o strategijama, zakonima i iskustvima naših susjednih zemalja koji su na bilo koji način povezani sa označavanjem kućanskih aparata energetskom oznakom, pristupili smo izradi studije pod nazivom Označavanje kućanskih aparata energetskom oznakom – stanje u BiH.
Po jedan primjerak studije smo podijelili svim učesnicima na drugom Okruglom stolu s ciljem da im, na osnovu studije i prezentacije, približimo trenutno stanje u Bosni i Hercegovini po pitanju trenutnog stanja u označavanja kućanskih aparata energetskoim oznakama. Podci iz studije su iskorišteni od strane prisutnih i u diskusiji koja je rezultirala konkretnim prijedlozima vezanim za zakonski okvir u kojem bi se definiralo označavanje kućanskih aparata energetskom oznakom (STRATEGIJA ENERGETIKE BIH – ZAKON O ENERGIJI BIH – PRAVILNIK O OZNAČAVANJU KUĆANSKIH UREĐAJA ENERGETSKIM OZNAKAMA).
Izrada ove studije je rezultirala i konkretnim prijedlogom projekta koji ima za cilj lobiranje konzorcija nadležnog za izradu Studije energetike BiH kako bi se u njen dio koji govori o efikasnom korištenju energije uvrstila mjera o označavanju kućanskih aparata energetskom oznakom.
Naziv novog projekta je Energetske oznake za bolju Strategiju energetike BiH i trenutno se nalazi na razmatranju o odjelu za projekte Ambasade Velike Britanije od kojih čekamo informacije o finansiranju navedenog projekta.

Anketa

Podatke dobivene anketom smo koristili za pripremu Okruglih stolova i predavanja.

Anketno ispitivanje sa ciljnim pitanjima je održano na početku i na kraju projekta s ciljem da se dobije uvid u učinke samoga projekta.

Pitanje na koje je stavljeno težište tokom prvog anketiranja je:

Da li kupci pri kupovini obraćaju pažnju na energetske oznake i da li koriste podatke koji su u njima navedeni?

DA – 6,5 % (2 ispitanika)
Mali broj kupaca – 80 % (24 ispitanika)
NE- 13,5 % (4 ispitanika)

Pitanje na koje je stavljeno težište tokom drugog anketiranja je:

Da li ste primijetili da su kupci tokom ovog projekta više obraćali pažnju na energetske oznake i kupovinu energetski efikasnih kućanskih aparata A klase u odnosu na period prije implementacije projekta?

DA – 80%
NE – 0 %
Ponekad – 20%

Aktivnosti koje su realizirane a nisu planirane projektom

Predavanja za prodavače kućanskih aparata u Omega d.o.o.

31. maja 2007. i 06. juna 2007. u prostorijama OMEGA d.o.o. su održana dva predavanja o energetskim oznakama za prodavače kućanskih aparata.
Tokom realizacije ovog projeta, naša saradnja sa Omega d.o.o. je bila veoma pozitivna i osoblje iz marketing službe nas je pitalo za održavanje seminara za njihovo osoblje. 23 upslena radnika iz svih Omega prodavnica (Tuzla, Lukavac i Živinice) je prisustvovalo seminarima. Glavni cilj seminara bio je povećanje znanja uposlenih o energetskim oznakama i pripremanje uposlenih za davanje ispravnih savjeta kupcima kućanskih uređaja.

Srednjeročni rezultati

Projekt Energetske oznake je postigao sljedeće srednjeročne razvojne rezultate:

Educirani su prodavači kućanskih aparata o označavanju kućanskih aparata energetskom oznakom što može biti iskorišteno kao oruđe za promociju njihovih prodavnica kao ekološki svjesnih i odgovornih prema potrošačima.

Educirani su građani Tuzle, Lukavca i Gračanice koji će znanje stečeno od strane prodavača koristiti prilikom kupovine energetski efikasnih kućanskih aparata, uštede novca, uštede energije i zaštite okoliša.

Centar za ekologiju i energiju može iskoristiti kontakte sa Ministarstvima, prodavačima i kupcima u pisanju i implementaciji budućih projekata povezanih sa energetskom efikasnošću i označavanju kućanskih aparata energetskom oznakom.

Novi projekat o energergetskom označavanju je već napisan kao direkni nastavak ovoga projekta. Novi projekat se odnosi na integraciju mjere označavanja kućanskih aparata u Studiju energetike BiH koja predstavlja osnovu Bosansko-Hercegovačke Strategije energetike. CEETZ je ovaj prijedlog projekta predao na nekoliko adresa sa kojih očekujemo odgovore o eventualnoj finansijskoj podršci.

Strane koje imaju koristi od projekta

Prodavači kućanskih uređaja (posebno prodavnice Omega, Slatina Servis, Iskra-Tuzla, Iskra AS, i Ultima), kupci kućanskih uređaja (posebno oni koji kupuju u navedeniim prodavnicama) i institucije odgovorne za energetsku efikasnost i označavanje kućanskih aparata su direktni korisnici ovog projekta. Indirektan korisnik ovog projekta je organizacija odgovorna za realizaciju projekta (Centar za ekologiju i energiju) kako i građani Tuzle.

Dugoročni rezultati

Prodavači kućanskih aparata će imati u vidu energetsku efikasnost tokom kupovine kućanskih uređaja kako zbog finansijskih tako i zbog razloga zaštite okoliša. To će rezutirati smanjenjem zagađenja jer će elektrane smanjiti proizvodnju električne energije dok će se u isto vrijeme zdravstveni standard biti povećan.

Prodavači će uvidjeti da kupci brinu o ovom pitanju i nastojaće da budu bolje informirani kako bi bili spremni da savjetuju ljude i modeliraju svoje poslovne strategije sa kojima su počele prodavnice uključene u ovaj project. Pored toga, oni će takođe uvidjeti važnost prodaje energetski efikasnih uređaja u njihovim prodavnicama.

Problemi/rizici vezani za projekt

Nismo imali nikakvih problema sa prodavačima sa kojima smo potpisali Memorandum o saradnji osim da su neki od njih bili odsutni sa Okruglih stolova koje smo organizovali. Na neki način ova odsustva su bila opravdana iz razloga što se radi o malim prodavnicama koje nisu imale dovoljno uposlenih koji bi mogli doći na okrugle stolove jer su radili. U prilog tome išlo je I vrijeme organiziranja Okruglih stolova koji su se održavali radnim danima. Ovaj problem smo nastojali riešiti educiranjem prodavača na njihovim radnim mjestima i distribucijom promotivnog materijala. U svakom slučaju, jako pozitivna saradnja sa Omega d.o.o. može biti kao neka vrsta kontrabalansa za sva te nedostatke jer su oni više nego uspiješno pokazali kako treba biti primjer u promociji energetske efikasnosti i energetskih oznaka u sektoru prodaje.

Plan aktivnosti, raspored i budžet

Implementirali smo sve projektne aktivnosti u skladu sa planiranim vremenskim okvirom.

Tokom implementacije druge po redu aktivnosti (kontakti sa odgovornim institucijama) zaključili smo i naučili da je Ministarsvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa odgovorno za energetsko označavanje a ne Institut za standardizaciju. Ovo nas je navelo na mijenjanje naše ciljne grupe.

Ostale promjene u sklopu radnog okvira projekta su dva neplanirana seminara koje smo održali za uposlenike OMEGA d.o.o. (pomenuti iznad) i veći broj realiziradnih medijskih nastupa u odnosu na planirano (realizirali smo 8 radio emisija i jednu TV emisiju umjesto 5 planiranih)

Važno je i napomenuti da smo prilikom transfera novca sa računa Kanadske ambasade na račun CEETZ-a primili 524 KM manje nego što smo očekivali zbog ekstremnih varijacija vrijednosti Kanadskog dolara. Aktivnosti na projektu smo vodili bez tog novca ali smo iz naših kontakata sa osobljem koje radi u Kanadskoj ambasadi smo saznali informaciju da će tih 524 KM biti prebačeno na naš račun nakon što predamo Finalni finansijski izvještaj.

Ravnopravnost spolova

Projekt koordinator projekta Energetske oznake je napisao prijedlod projekta sa direktoricom CEETZ-a. ostale kolegice uposlene u CEETZ-u su učestvovale u dizajniranju edukativnih materijala tokom implementacije projekta. U međuvremenu smo nastojali da vodimo računa o jednakoj spolnoj zastupljenosti na seminarima kako učesnika tako i vođa seminara.

U stvari, većina učesnika na okruglim stolovima kao i edukovaani uposlenici u prodavnicama kućanskih uređaja su bili ženskog spola što znači da je ovaj projekt posebno povećao nivo znanja žena što će one moći iskoristiti u njihovom budućem radu.

Koristi za ciljne grupe i Kanadsku ambasadu

Prodavači su dobili znanje i potrebne informacije koje mogu koristiti u budućem radu. Takođe, informacije o energetskim oznakama će podići njihov nivo profesionalizma i imaće pozitivan uticaj na povećanje broja kupaca koji će posjećivati njihove prodavnice s ciljem da kupuju energetski efikasne kućanske uređaje.

Ovaj projeKt je u maloj mjeri pomogao u reklamiranju svakog projektnog partnera zato što je CEETZ tokom medijskih nastupa sugerirao kupcima kućanskih aparata da posjete prodavnice sa kojima smo potpisali Memorandume o saradnji. Slično tome, logo tipove firmi sa kojima smo potpisali Memorandume o saradnji smo dodali na skoro sve promotivne materijale što je bila neka vrsta besplatne reklame za ekološki prijateljske firme.

Kupci su stekli znanje i informacije koje će im pomoći da kupe energetski efikasne kućanske aparate koji će uštedjeti njihov novac na računiima za električnu energiju.

Odgovorne institucije su dobile detaljnije upute (označavanje energetskom oznakom i energetska efikasnost), koje mogu ugraditi u buduće energetske strategije i zakone u BiH.

U međuvremenu, građani, kupci, prodavači i predstavnici BiH institucija su uvidjeli da su Vlada i građani Kanade aktivno uključeni u izgradnju bosanskog društva. Pozitivna slika Kanade i njenih građana kod građana BiH će stvoriti čvršću bazu za buduće odnose između ove dvije države.

Promocija doprinosa vlade Kanade

Doprinos Vade Kanade smo promovirali postavljanjem logotipa Kanadske zastave i teksta podržano od strane Vlade Kanade na sve promotivne materijale (brošure za kupce, brošure za prodavače, posteri i naljepnice), prezentacije koje smo pripremili kao i na saopštenja za medije. Dodatno, spomenuli smo podršku Kanadske vlade i u internet člancima, svakom radio džinglu, radio i TV emisijama.

Okolišni aspekti

Projekt Energetske oznake je očito imao okolišne probleme u prvom planu. Podržali smo energetsku efikasnost kao jednu od najvažnijih metoda u smanjenju zagađenja zraka.

Tuzla, 11.07.2007.                                                           Projekt koordinator Admir Malkočević

Add Comment