Kap po kap

Kap po kap
Centar za ekologiju i energiju Tuzla (CEETZ) implementirao je projekat Kap po kap, koji je dio aktivnosti na podsticanju održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Centar za ekologiju i energiju Tuzla je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja životnog okoliša.

CEETZ je počeo sa radom 01.09.2001., kada je započela i realizacija trogodišnjeg projekta Ekološke edukacije građana. Krajem 2001. godine na radionici o recikliranju otpada samoinicijativno se formirala grupa volontera, koja je pokrenula inicijative u ovoj oblasti u gradu Tuzli. Grupa je, uz podršku zaposlenih u CEETZ, započela sa aktivnostima oko uvođenja odvojenog sakupljanja papira radi njegovog recikliranja. Zahvaljujući angažmanu radne grupe 2003. godine je nastao projekat „Reciklirajmo budimo uzor“ kao prvi korak u organiziranom odvojenom sakupljanju papira u Tuzlanskom kantonu (TK). U okviru ovog projekta je cca. 10.000 osoba počelo sa odvojenim sakupljanjem papira.

Isti razvojni proces se dogodio i u oblastima kompostiranja, voda i efikasnog korištenja energije.

Zahvaljujući edukaciji i praktičnom radu na radionicama nastale su mnoge ideje koje su realizirane u školama, obdaništima, ekološkim NVO i porodicima. Zaposleni u CEETZ poklanjaju mnogo pažnje podršci učesnicima seminara, naročito kada stečena znanja žele primjeniti u svom okruženju.

Implementiranjem projekta „Kap po kap“ CEETZ je doprinio ostvarenju svog globalnog i specifičnog cilja, a to je promoviranje zaštite i unapređenja životnog okoliša i podizanje ekološke svijesti ciljnih grupa.

Projekat „Kap po kap“ je promoviranje zaštite i štednje vode djeci i osoblju u obdaništima, roditeljima i, putem medija, široj javnosti. Cilj projekta je da se razvije svijest o važnosti pitke vode, racionalnom korištenju i mogućnostima uštede.

Primjetan je nedostatak podataka i planova o vodama kod Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK. S obzirom na deficit pitke vode na području TK, zbog nepropusnog sastava zemljišta, nedovoljno izvora, malog obnavljanja podzemnih voda padavinama (100 l/m2 godišnje), CEETZ ovim projektom pokušava da ostvari jedan od svojih ciljeva, promoviranje racionalnog korištenja vode i podizanje ekološke svijesti kod djece. Nismo u situaciji da stvaramo nova izvorišta ili vodovode, ali možemo motivirati na štednju i brigu o raspoloživim količinama vode.

Uspostavili smo saradnju sa općinskim organima vlasti i dobili punu podršku za projekat. Ponuđena je bila i materijalna podrška kod takmičenja obdaništa, ali nažalost zbog kasnog usvajanja općinskog budžeta nismo bili u prilici iskoristiti tu pomoć na sam dan takmičenja 22.03.2006.
Prezentirali smo projekat u 11 obdaništa, od kojih smo, na osnovu zajedničkih dogovorenih kriterija, obrađenih upitnika i razgovora sa koordinatorima obdaništa, odabrali 6 obdaništa. U prvom dijelu realiziranja projekta odabrano je bilo 5 obdaništa, ali kasnije smo uvidjeli da smo u mogućnosti uključiti još jedno obdanište tako da se ukupan broj obdaništa koji su učestvovali na projektu povećao za jedan. Potpisali smo memorandume sa ugovorenim obdaništima i ugovorili radionice. Pripremljen je edukativni materijal, sa kojim je održano 11 radionica. Edukacija je podijeljena na dva dijela, s obzirom na vremensko ograničenje dječje koncentracije. Utvrđeno je da dječji radovi treba da budu sadržani u promotivnom materijalu, te dio radionice sadrži i rad djece na navedenu temu. Pripremljeni su i podijeljeni paketi sa kancelarijskim materijalom za obdaništa. Pripremljen je, odštampan i podijeljen promotivni materijal. Na svjetski Dan voda, 22-og marta, održano je takmičenje obdaništa u poznavanju mjera štednje i zaštite voda. Projekat smo medijski i putem web – članaka prezentirali široj javnosti.

Uspostavljanje saradnje

Dopise smo uputili centrali obdaništa «Naše dijete», obdaništu «Aladin» i službi za društvene djeatnost općine Tuzla.

23.11.2005. projekat smo prezentirali direktoru centrale obdaništa «Naše dijete» koji je iskazao zainteresiranost za učešće ove ustanove na projektu. Dao je saglasnost da kontaktiramo sva obdaništa ove ustanove i obavimo razgovore.

30.11.2005. održan je sastanak u općini Tuzla – Služba za društvene djelatnosti, zajedničke poslove i opću upravu. Na sastanku su bili prisutni g. Franjo Kovačević, g-đa Ernesa Mešić, direktorica CEETZ Džemila Agić i asistentica na projektu Advija Đonlić.
G-din Kovačević je dao saglasnost za implementiranje projekta u obdaništima i predložio g-đu Mešić za kontakt osobu između općine i CEETZ. Osim toga istakao je mogućnost sufinansiranja projekta u dijelu nagrađivanja ili nabavke za obdaništa.

Analiza i odabir obdaništa

U periodu 29.11. – 08.12.2005. koordinatorica projekta Sabina Jukan i asistenica obišle su 10 obdaništa u sklopu JU «Naše dijete» kao i privatno obdanište «Aladin». Obavljen je razgovor sa koordinatorima obdaništa i svako obdanište je ispunilo upitnik kojeg je CEETZ pripremio u okviru projekta kako bi dobio više informacija. Poslije obavljenih razgovora i na osnovu analiziranih upitnika i kriterija izabrano je pet obdaništa koja će učestvovati u implementiranju projekta.
Od ukupno 11 prijavljenih obdaništa izabrali smo slijedećih pet s kojima smo započeli edukaciju i izradu mjera štednje vode: Jelenko, Sunčica, Kolibri, Poletarac i Pčelica.

Međutim u toku izvođenja radionica uvidjeli smo da možemo uključiti još jedno obdanište tako da je ukupan broj obdaništa sa kojima smo radili bio šest. Šesto obdanište koje smo uključili u projekat je obdanište „Aladin“.
Sa odabranim obdaništima potpisani su memorandumi o saradnji na projektu.

Edukativni materijal

Na sastanku tima za implementiranje projekta odlučeno je da aktivnost izrada promotivnog materijala vremenski zamijenimo sa edukacijom radi uključivanja i djece u izradu promotivnog materijala.
Edukativni materijal je napravljen u vidu prezentacije uz koju su pripremljeni i mali ogledi kako bi se određeni pojmovi lakše približili djeci.
Na sastanku tima za implementiranje projekta odlučeno je da pripremljeni edukativni materijal podijelimo u dva dijela, a to znači za svako obdanište dvije radionice radi lakšeg pristupa i razumijevanja djece ovoj temi.

Edukacija

Projektom je predviđeno da se u svakom obdaništu održi po jedna radionica, međutim zbog opširne teme i važnosti da se u obzir uzmu i pitka i otpadne vode s jedne strane kao i da koncentracija djece ne može biti duga s druge strane, CEETZ je u pet obdaništa održao po dvije radionice, a u naknadno uključenom obdaništu „Aladin“ održana je jedna radionica koja je obuhvatila sve teme koje su prezentirane i u drugim obdaništima.
U okviru projekta održano je 11 radionica sa slijedećim temama i rasporedom:

Tema: VODA – raspoložive količine, potrošnja i štednja.

 • 27.01.2006. u obdaništu „Kolibri“
 • 30.01.2006. u obdaništima „Sunčica“ i „Poletarac“
 • 02.02.2006. „Pčelica“
 • 03.02.2006. „Jelenko“
Na ovim radionicama učešće je uzelo 151 dijete uzrasta 3 – 8 godina i 14 odgajatelja.

Na djeci pristupačan način prikazana je navedena tema u PowerPointu sa 40 slajdova. Prezentacija je praćena pričama za djecu koje govore o značaju vode, a također su urađeni i odgovarajući eksperimenti, radi lakšeg razumijevanja navedenog u prezentaciji.

Tema: VODA – Voda i šume, zagađenje, prečišćavanje i zaštita voda.

 • 06.02.2006. obdanište „Sunčica“
 • 07.02.2006. „Poletarac“
 • 08.02.2006. „Pčelica“
 • 09.02.2006. „Kolibri“
 • 13.02.2006. „Jelenko“
 • 17.02.2006. „Aladin“
Na ovim radionicama učešće je uzelo 273 djece uzrasta 3 – 8 godina i 28 odgajatelja. Kao i prethodna tema i ova je djeci prezentirana u PowerPointu uz oglede i priče prihvatljive njihovom uzrastu

Izrada mjera štednje vode

23.01.2005. nabavljen je materijal za izradu mjera štednje vode za obdaništa koji se distribuirao prilikom održavanja radionica. Za svako obdanište smo napravili paket materijala slijedećeg sastava: dva hamer papira u boji, dva bloka za crtanje, paket bijelog papira A4 od 500 listova, 300 listova papira uboji A4, po dva pakovanja kolaž papira, vodenih boja, drvenih bojica, tečnih i trakastih ljepila, paket olovaka, 5 gumica, po jedne makaze, marker.

Poslije održanih edukativnih radionica djeca u obdaništima su započela sa izradom mjera štednje vode. Koordinatorica i asistentica na projektu su obilazeći obdaništa, ali i telefonskim putem davale upute i savjete djeci i njihovim odgajateljima. Odgajateljima je predloženo da poslije izrađenih mjera, radove djece prezentiraju roditeljima kako bi se i oni upoznali sa projektnom idejom, a i djeca bi imala probu za takmičenje između obdaništa.
U toku izrade mjera štednje imali smo oko 15 telefonskih razgovora i 12 posjeta obdaništima.

Promotivni materijal

Brošura pod nazivom „Kap po kap“ odštampana je u 1200 primjeraka u boji. Brošura ima 14 stranica i u njoj su uvršteni dječiji radovi na zadate teme. Obrađeno je 8 tema kroz tekst prihvatljiv djeci i različite slike. Brošure su podijeljene djeci na dan takmičenja obdaništa u poznavanju mjera štednje vode.

Takmičenje obdaništa

Takmičenje obdaništa u poznavanju mjera štednje i zaštite voda je održano na Svjetski dan voda, 22.03.2006. godine., u obdaništu „Pčelica“. Na takmičenju su djeca pokazala šta su naučila o značaju, potrošnji, štednji, zagađenju i prečišćavanju voda. Svojim likovnim i praktičnim radovima, potvrdili su kako mogu biti pravi mali edukatori. Njihovi prečiščivaći za vodu, kućice za korištenje kišnice i brojne makete, govore o tome kako su djeca ozbiljno shvatila problem zagađenja i nestašice voda i kako žele da učine nešto što bi moglo promijeniti svijet.

Pošto se radilo o takmičenju za ovu priliku oformili smo žiri od četiri člana koji je pratio i ocijenjivao predstavljene mjere. Žiri su činili: Sabit Begić, predsjednik Upravnog odbora CEETZ; Šerif Muharemović, direktor JU „Naše dijete“; Ševko Sulejmanović, direktor obdaništa „Aladin“ i Sabina Jukan, koordinatorica projekta.
Iako smo kao organizatori znali da će na kraju svi biti pobjednici, sačinjeni žiri je upotpunio sliku pravog takmičenja i dodatno motivirao mališane da svoje prezentacije izvedu što bolje.
Kada su svi učesnici proglašeni kao pobjednici, podijeljeni su im pokloni, svako obdanište je dobilo vodokotlić sa dva tastera (5 i 10 litara), brošure napravljene u okviru projekta i zahvalnice za dati doprinos na projektu.

Medijska prezentacija

 • 29.12.2005. projekat smo putem web članaka predstavili široj javnosti. Ovi članci su objavljeni na dvije WEB stranice: www.ceetz.org i www.ekomrezabih.net.
 • 09.01.2006. uputili smo saopćenje za javnost medijskim kućama u kojem smo opisali cilj i značaj implementiranja projekta. Isti dan koordinatorica projekta je bila gost na radio Tuzli gdje je prezentirala projekat.
 • 23.01.2006. prezentiran je projekat na radio Vesti u sklopu emisije Eko oko.
 • 07.02.2006. prezentirane su urađene aktivnosti na projektu u Jutarnjem radio i televizijskom programu RTV TK
 • 07.02.2006. prezentiran projekat na radio Tuzla u okviru emisije „Tuzla u ogledalu“
 • 03.03.2006. prezentiran projekat za Jutarnji radio mir
 • 06.03.2006. prezentirane aktivnosti na TV Tuzla
 • 21.03.2006. upućen dopis medijima za press konferenciju
 • 22.03.2006. prezentirane aktivnosti projekta na press konferenciji za RTV TK, Vesta i Tuzla radio stanice
 • 23.03.2006. objavljen članak o takmičenju na www.ceetz.org, www.ekomrezabih.net i www.tuzlarije.net
 • 31.03.2006. prezentiran projekat na Federalnom radiju u okviru emisije “Sveznadar o ekologiji i turizmu“
Projektne aktivnosti su inspirirale odgajateljice tako da su pripremljeni članci o održanim radionicama i takmičenju obdaništa za dječije novine predškolskog uzrasta i očekuje se njihovo uvrštavanje u novine.

Ocjena efikasnosti, efektivnosti i postignutih rezultata

Rezultati projekta su zadovoljavajući u odnosu na planirano. Odmah nakon saopštenja za javnost o početku projekta, održano je 13 sastanaka sa predstavnicima vlasti, centralnog obdaništa i svih obdaništa u Tuzli. Podrška projektu je uslijedila od sviju. Pripremljen je edukativni materijal i održano 11 radionica u 6 obdaništa. Radionice su održane u obdaništima „Kolibri“, „Sunčica“, „Poletarac“, „Pčelica“, „Jelenko“ i „Aladin“ na kojima je prisustvovalo 424-oro djece i 42 odgajatelja. U svih šest obdaništa djeca su sa svojim odgajateljima na različite načine (tekstualno, likovno, makete, ..) pripremile mjere štednje i zaštite voda koje su prezentirale na Svjetski dan voda, 22.03.2006., kada je održano takmičenje između obdaništa. Na ovom takmičenju bilo je prisutno oko 80-oro djece, 30 roditelja i oko 20 odgajatelja. Projekat je bio dobro medijski propraćen: realizirane su 5 radio i 2 TV emisije o projektnim aktivnostima, 3 radio i 1 TV intervjua, objavljeno je 5 web-članaka na www.ceetz.org, www.ekomrezabih.net, www.tuzlarije.net.

Već nakon prve radionice, na kojoj smo pripremili prezentaciju sa 40-tak slajdova u Power Point-u i nekoliko eksperimenata za djecu, uvidjeli smo kako bismo to obavili efikasnije sa manje kraćih ogleda. Ispravili smo to na slijedećoj radionici, te je bilo kraće, razumljivije, bez opterećenja za djecu.

S obzirom da smo pripremljene prezentacije za djecu podijelili na dva dijela, kako bismo zadržali njihovu koncentraciju i pojačali interes za temu, to se pokazalo ispravnim putem.

Radionice sa temama koje se odnose na količinu, stanje, značaj, upotrebu i štednju vode, kao i odnos šuma i vode, zagađenje i zaštita voda izazvale su značajno zanimanje kod djece. Kroz aktivnost edukacije pokazala se naša efektnost jer smo umjesto 5 predviđenih radionica održali 11. Dodatno smo u projekat uključili još jedno obdanište. Djeca su se već susretala sa temom „voda“ u radu sa odgajateljima, tako da su im ove prezentacije produbile znanje i zanimanje. Njihovi komentari pokazuju da shvataju značaj pitke vode i želju da sami nešto poduzmu. Već prave razliku između dobrog i lošeg odnosa prema vodi, s obzirom na očuvanje čistoće vode i štednju. Svojim likovnim radovima, izrađenim maketama za npr. korištenje kišnice ili prečišćivača otpadnih voda pokazuju svoje viđenje rješavanja problema vezanih za vodu. Na ovaj način smo postigli onaj prvi cilj projekta, a to je da razvijemo svijest kod djece o značaju, štednji i zaštiti voda.

Djeca su na radionicama govorila o ponašanju njihovih porodica prema vodi i stekla želju da utiču na promjene. Promjena ponašanja roditelja, koji će udovoljiti djeci i sebe korigovati, neće ostati neprimjećena u susjedstvu i zajednici, što je naš slijedeći cilj, razvoj ekološke svijesti u lokalnoj zajednici. Vrhunac svojih doživljaja i shvatanja prezentiranih tema o vodi djeca su pokazala na takmičenju obdaništa. Svojim radovima i nastupima su posramili mnogobrojne odrasle, koji su to glasno priznali, ali i dali do znanja da se na njih može ozbiljno računati kada je u pitanju štednja i zaštita voda.

Odgajatelji su kroz kontakte sa roditeljima saznali da je projekat uticao na promjenu navika djece i da djeca stečena znanja pokušavaju prenijeti na porodicu. Npr. svi anketirani roditelju u obdaništu „Jelenko“ su istakli da su uvidjeli promjene kod djece i da djeca opominju ostale članove porodice kada primjete neracionalno korištenje vode.
Brošura napravljena uz saradnju malih edukatora je pravi put da informacije o vodi dođu i do druge djece, ali i odraslih koji nisu imali prilike da uzmu učešće na projektu. Dječiji radovi i fotografije su privukli pažnju većeg broja članova porodica iz kojih djeca dolaze.
Medijska promocija projekta je omogućila da se šira javnost upozna sa najmlađim edukatorima Tuzle na temu „voda“.
Rezultate o uštedi ne možemo imati odmah, ali s obzirom na novi odnos prema vodi, mogu da uslijede.

Održivost

Obzirom da smo dobili podršku općine Tuzla, koja je iskazala mogućnost finansiranja s jedne strane i zainteresiranost rukovodstva obdaništa za ovakav vid educiranja s druge strane, moguće je očekivati projekte koji bi obuhvatili ona obdaništa, koja sada nisu pokrivena edukacijom.
Odgajatelji su sa djecom u obdaništima u ekološkom kutku izložili materijal koji su pripremili za takmičenje (makete, eksperimente, radove…) tako da je ova tema ostala prisutna u daljem radu. U obdaništima su prisutni panoi sa fotografijama koje pokazuju sve faze projekta, od edukacije do takmičenja. Pojedina obdaništa su napravila foto albume koji se nalaze u holu i dostupni su roditeljima, djeca i gostima.
Osim toga, stečena znanja i promotivni materijal će odgajatelji primjenjivati i u radu sa narednim generacijama.

Osvrt na uticaj kompletnog projekta na organizacioni i institucionalni razvoj organizacije

Centar za ekologiju i energiju u Tuzli (CEETZ) je do sada radio dosta projekata. Rađeno je po uputama, ličnom iskustvu i po ugledu na druge značajne projekte i organizacije. Potreba da se radi profesionalno i organizirano prema određenim standardima, radi apliciranja na veće i značajne projekte, tek sada, nakon edukacije sa organizacijom TALDI, je zadovoljena. Svaka prezentacija, svaki korak od samog početka edukacije, kada je izvršena analiza stanja u organizaciji i definisane snage, slabosti i potreba, kada je napravljeno strateško planiranje, pisanje projekta, do obavljenog monitoringa, pisanja izvještaja, napravljenog institucionograma, evaluacionog izvještaja bio je značajan za CEETZ.

Mali projekat „Kap po kap“ je odlično iskustvo za organizaciju i svakog njenog člana i pravi primjer kako da se napiše i implementira projekat koji će da zadovolji sve potrebne kriterije, da bi uopšte mogao aplicirati uz projekte drugih. Do sada su zaposlenici CEETZ pojedinačno prisustvovali različitim seminarima na kojima su se edukovali o pisanju projekata, monitoringu, evaluaciji upravljanju vremenom, ali tek uključenjem cijelog tima u edukaciju i implementaciju je napravljen dobar osnov za jačanje organizacije. Rezultat edukacije je očigledan, jer se već sada lakše pristupa radu na različitim projektu.
Nadamo se da ćemo i ubuduće imati dobru saradnju sa Taldi-jem.

Osim toga, projekat „Kap po kap“, koji je samo jedna u nizu sličnih aktivnosti CEETZ, potvrdiće i ojačati značaj CEETZ na širenju ekološke svijesti kod ciljne grupe i ostalih članova društva.

Tuzla, 15.04.2006.                                Koordinatorica projekta Sabina Jukan, dipl.ing.tehn.

Add Comment