Sunčana budućnost Tuzle

Sunčana budućnost Tuzle
Veliko zagađenje zraka u Tuzli iziskuje iznalaženje alternativnih rješenja za proizvodnju električne energije. Ovo je neophodno, jer Tuzla zavisi od uglja, čiji su produkti smog i zrak zagađen polutantima, zbog kojih dolazi do respiratornih poremećaja kod ovdašnjeg stanovništva, kao i do kardiovaskularnih oboljenja, karcinoma itd.

Osim termoelektrane, postoje i drugi zagađivači, kao što su privatna ložišta i stari automobili bez katalizatora.

Udruženje “Centar za ekologiju i energiju“, koje kroz edukacije i kampanje podstiče štednju energije i korištenje obnovljivih izvora energije, kao jedan vid rješavanja ovog problema je vidjelo u upotrebi, tj. korištenju sunčeve energije. Tako je, 15.06.2006.g, započet projekat “Sunčana budućnost za Tuzlu“, u trajanju od 6 mjeseci.

Tuzla je trenutno u ekspanziji izgradnje privatnih i poslovnih objekata, tako da postoji pogodno tlo za upoznavanje s novim i perspektivnim rješenjima, što je ekonomski opravdano, a i zadovoljava ekološke norme.

Dosta ljudi posjeduje i vikendice koje su podesne za DIY (Do IT Yourself – Uradi sam) solarne kolektore, jer se najčešće koriste u ljetnom periodu kada je solarno zračenje najjače.
Sve ove činjenice potvrđuju opravdanost projekta.

Cilj projekta

Cilj projekta je prikazivaje potencijala dostupnih obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini, upoznavanje građana Tuzle sa solarnim tehnologijama i podsticanje masovnije samostalne izrade i korištenja solarnih kolektora.

Projektne aktivnosti

 • Faza 1 – serija radionica za 10-12 stručnjakla na polju izgradnje:
 • Uopšte o okolini i energiji [1 dan]
  • teoretska i praktična pozadina solarne energije, sa interaktivnom izgradnjom 2 solarna kolektora od strane učesnika [2-4 dana]
 • teoretska i praktična pozadina i interaktivno učešće u radionici instaliranja dva kolektorska sistema [1-2 dana]
 • Faza 2 – javna izložba završenih solarnih kolektora (prije instalacije). [1 dan]
 • Faza 3 – seminar za 10- 12 zainteresiranih građana i predstavnika organizacija, sa ozbiljnim temama kao u prvoj seriji, ali bez interaktivne izgradnje ili instaliranja sistema solarnih kolektora. [2 dana]
 • Pripremanje, dizajniranje i printanje 1 000 infornativnih letaka o praktičnom korištenju solarne energije , koji će biti distribuirani tokom tri faze, posebno u Fazi 2 – javna izložba.
 • Pripremanje, dizajniranje i printanje 150 instrukcijskih priručnika, demonstriranje kako jedan DIY solarni kolektor može biti samostalno izrađen i instaliran.
 • Rad sa medijima ( internet, radio, televizija itd.)
Očekivani rezultati
 • 1 serija radionica (3 radionice, 4 -7 dana) za 10-12 učesnika,
 • 2 instalirana panela solarnih kolektora, lokacija će biti određena,
 • 1 otvorena izložba za javnost (1 dan),
 • 1000 letaka o korištenju solarne energije i promoviranju ciljeva projekta,
 • 150 DIY priručnika na bosanskom jeziku (i takođe na engleskom u elektronskoj formi),
 • Širenje tema putem medija u budućnosti,
 • Važni elementi za bazu tržišta solarnih tehnologija, zasnovani na znanju eksperta za izgradnju koji mogu obezbijediti servise koji će informirati građane koji budu zahtijevali te servise.
Realizacija projekta

Centar za ekologiju i energiju je realizovao projekat “Sunčana budućnost za Tuzlu“ u trajanju od 6 mjeseci, tj. od 15.06. – 15.12.2006. godine.

U okviru projekta koji se realizovao u 3 faze:

 • održane su dvije radionice, teoretska i praktična, gdje su izrađena dva solarna kolektora,
 • održana je javna izložba izrađenih kolektora na Sonom trgu, gdje su se građani upoznali sa karakteristikama kolektora i njihovim principom rada,
 • instaliran je jedan solarni sistem (kolektor, protočni bojler, pumpa, ex–posuda za izjednačavanje pritiska i manometar – termometar) na krovu Centra za ekologiju i energiju, dok drugi solarni kolektor služi kao izložbeni eksponat,
 • odštampano je 1000 informativnih letaka o praktičnom korištenju solarne energije
 • izrađeno je 250 priručnika za samostalnu izradu i instaliranje solarnih kolektora.
 • zbog velike zainteresovanosti za solarne kolektore, održane su izložbe pokaznog solarnog kolektora:
 • na sajmu u Gradačcu,
 • u 10 škola na području Tuzlanskog Kantona
 • na svečanom obilježavanju 5 godina postojanja i rada Centra za ekologiju i energiju.
 • Medijska prezentacija projekta: tokom cijelog projekta mediji su putem televizije, radija i dnevnih novina prezentirali sprovedbu ovog projekta. Na internetu, na raznim web stranicama, je postavljeno oko desetak članaka koji su, također, prezentirali projekat.
Realizacija ovog projekta je finansijski podržana od evropske ekološke mreže AGREE.NET.

Izrada promotivnog materijala
 1. Promotivni leci, dizajnirani i odštampani početkom augusta (1000 komada) , koristili su se za promociju samog projekta i upotrebu solarne energije. Do sada su se oni pokazali kao veoma efikasno sredstvo, koje ukratko predstavlja ciljeve projekta, a takođe i daje opis projekta i relevantne informacije koje govore zašto je solarna energija esencijalna i odgovarajuća za Tuzlu i stanovništvo uopšte. Pored toga, leci su koristan instrument za distribuiranje medijima, jer su sve potrebne informacije u njima sadržane.
 2. U novembru je završena informativna brošura – knjiga “Energetska evolucija“ u dvije verzije: na bosanskom (odštampano je 250 komada) i engleskom jeziku (u elektronskoj formi). U ovoj brošuri, na 80 stranica je obrađena tematika o neobnovljivim izvorima energije i njihovom uticaju na ekološke i zdravstvene probleme, kao i o alternativnim rješenjima – obnovljivim izvorima energije. Temeljito je obrađena solarna energija, i objašnjen je (uz veliki broj slika) način na koji se samostalno može izraditi i instalirati vlastiti solarni panel.
Realizacija I. faze projekta

Tokom prve faze, polaznici su se prvo teoretski, a onda i praktično kroz 2 radionice: “Izradi sam svoj kolektor“ i ˝Instaliraj sam svoj kolektor˝, edukovali na izradi dva solarna kolektora i njihovom instaliranju.

I. teoretski seminar

Tema: ˝Sunčana budućnost za Tuzlu˝
Datum održavanja: 09.08.2006.
Mjesto održavanja: prostorije ˝Centra za ekologiju i energiju˝
Voditelji seminara: Džemila Agić, dipl.ing.tehn. i George Stiff, dipl.geol.
Asistent: Vanja Rizvić, dipl.ing.tehn.
Broj učesnika: 21

09.08.2006., u prostorijama ˝Centra za ekologiju i energiju˝ Tuzla, održan je seminar pod nazivom ˝Sunčana budućnost za Tuzlu˝, gdje je prisustvovao 21 učesnik. Voditelji seminara su bili Džemila Agić, dipl.ing.tehn. i George Stiff, dipl.geol.

Gospođa Agić je govorila o značaju zraka i uticaju zagađenja zraka, sagorijevanjem fosilnih goriva, na klimatske promjene i efikasnijem korištenju energije, dok se gospodin Stiff bazirao na alternativne izvore, s akcentom na solarnu energiju. Prikazane su i slike, gdje je radio na izgradnji DIY – solarnog kolektora, sa grupama u Hrvatskoj i Makedoniji.
Prezentacije su rađene u Power Point–u.

Svi učesnici su bili veoma zainteresovani za ovu temu i smatrali su da ona zaslužuje posebnu pažnju, jer nam pruža perspektivnu budućnost. Kroz diskusiju, jedan učesnik je govorio o solarnom kolektoru koji je sam napravio i instalirao, a koji radi na principu sličnom DIY – solarnom kolektoru, kao i o uštedi energije, a samim tim i o uštedi novca.
U grupi je bio podjednako zastupljen broj muških i ženskih učesnika raznih zanimanja, kao što su: zanatlije, elektro i građevinski radnici, medicinski radnici, inženjeri i tehničkog i općeg smjera, kao i građani, studenti i penzioneri.
Veliki broj članova se prijavio za praktični dio seminara, gdje će se izgraditi 2 DIY – solarna kolektora.

I. praktična radionica Izradi sam svoj kolektor

Tema: ˝Izradi sam svoj kolektor˝
Datum održavanja: 16.,17. i 18.08.2006.
Mjesto održavanja: prostor ˝Centra za ekologiju i energiju˝
Voditelji seminara: Daniel Rodik i George Stiff
Broj učesnika: 20

Poslije teoretske edukacije u okviru projekta ˝Sunčana budućnost za Tuzlu˝, održana je radionica ˝Izradi sam svoj kolektor˝, u trajanju od tri dana, tj. 16., 17. i 18.08.2006.
Voditelji su bili Daniel Rodik i George Stiff.
Iako je za radionicu bilo predviđeno od 10 – 14 učesnika, ipak ih je došlo 20. Na početku, posebno od strane ženskih učesnika, bilo je malo ustručavanja, jer obično nisu žene te koje buše, sijeku limove, cijevi i slično, ali uz pomoć muških kolega se vidjelo da to nije nikakav problem. Kako je vrijeme prolazilo, tako se sve više širio entuzijazam, svako je želio da ima udjela u radu i radna atmosfera je bila veoma prijatna i opuštajuća.

TVTK je snimala jedan dio izrade solarnog kolektora i taj snimak je pušten na dnevniku, što je izazvalo zanimanje građana Tuzle, a i ljudi iz okolnih mjesta (Gornja Tuzla, Živinice), koji su došli drugog dana da se upoznaju s projektom. Petoro ih se i pridružilo u izradi.
S punim pravom se može reći da su građani bili veoma zainteresovani i da su dolazili da obiđu i vide te solarne kolektore. Po završetku radionice, neki su s oduševljenjem razmišljali da sami naprave kolektor, a to je i bio cilj projekta.

18.08.2006. god., kroz razgovor sa Danijelom Rodikom i George Stiffom, sumirale su se i sagledale sve pozitivne i negativne strane, eventualni problemi, kao i rješavanje daljeg toka projekta.

Medijska prezentacija radionice: Poziv za medije je upućen na 11 medijskih kuća i posjećenost je bila zadovoljavajuća: Radio Kameleon, Radio Tuzla, Radio Soli, a i Televizija Tuzlanskog Kantona. Direktorica Džemila Agić je dala izjavu i Mreži radio stanica, a i na Radio Vesti se dva dana (pet puta dnevno) izvještavalo o izradi solarnog kolektora.

II. praktična radionica Instaliraj sam svoj kolektor

Tema: Instaliraj sam svoj kolektor
Datum održavanja: 21. i 22.09.2006.
Mjesto održavanja: prostor ˝Centra za ekologiju i energiju˝
Voditelji seminara: Nevres Jahić i George Stiff
Broj učesnika: 18

Poslije teoretske edukacije, kao i radionice ˝Izradi sam svoj kolektor˝, započet je i završni dio praktičnog dijela projekta ˝Sunčana budućnost za Tuzlu˝. To je radionica ˝Instaliraj sam svoj kolektor˝, održana 21. i 22.09.2006.

Voditelji su bili Nevres Jahić i George Stiff. Pod njihovim iskusnim, stručnim nadzorom, osamnaest građana koji su učestvovali u izradi dva solarna kolektora, mogli su se upoznati sa načinom instaliranja kolektora, kao i imati udjela u sprovođenju cijevi do protočnog bojlera, postavljanju pumpe, ex – posude za izjednačavanje pritiska i manometra – termometra.

Ono što je iznenadilo sve učesnike, kao i članove Centra, je to da su solarni kolektori premašili očekivanja. Za samo pola sata, nakon priključivanja i puštanja vode kroz sistem, temperatura u cijevima je dostigla temperaturu do 60˚C, a voda u bojleru se zagrijala na 23˚C, što je dovelo do iskrenog oduševljenja svih učesnika.

U grupi je bio podjednako zastupljen broj muških i ženskih učesnika raznih zanimanja, kao što su: zanatlije, elektro i građevinski radnici, medicinski radnici, inženjeri i tehničkog i općeg smjera, kao i građani, studenti i penzioneri.

Realizacija II. faze projekta

Izložba solarnih kolektora na Sonom trgu

U drugoj fazi, prije instaliranja, na Sonom trgu u centru grada, organizovala se javna izložba završenih solarnih kolektora.

Projektna aktivnost: Izložba dva solarna kolektora
Datum izlaganja: 25.08.2006.
Vrijeme izlaganja: 11.00 – 14.00 sati
Mjesto izlaganja: Soni trg

25. augusta 2006., od 11.00 – 14.00 sati, na Sonom trgu je održana izložba dva solarna kolektora koja su izrađena na radionici ˝Izradi sam svoj kolektor˝, što je zainteresovalo naše građane. Mnogi su prilazili da se raspitaju o njihovom principu rada, o cijeni materijala, o veličini rezervoara vode koju mogu zagrijati i slično. Skoro svi su izjavili da solarna energija zaslužuje posebnu pažnju i da bi bilo dobro da mogu da je iskoriste, jer sem ekološke strane radi se i o praktičnoj stvari, koja smanjuje životne troškove.
Ipak, mali propust koji smo mi napravili je taj što nije bilo više ispisanih obavještenja, parola i plakata oko izložbenog prostora, što je dovelo do toga da su neki građani mislili da ih promovišemo za prodaju. Na to, ubuduće, moramo obratiti više pažnje.

Medijska prezentacija izložbe: Posjećenost medija je bila zadovoljavajuća. Od deset medijskih kuća koje smo pozvali, odazvalo ih se sedam i to: Dnevni avaz, Nezavisne novine, Večernji list, Radio Vesta, Radio Kameleon, TVBH i TVTK, a članak je izašao i u Tuzlarije – vijestima, po čemu se može zaključiti da je ovaj projekat zainteresovao i medije.

Solarni kolektori kao eksponati u školama TK i na petogodišnjici postojanja i rada Centra

Zbog velike zainteresovanosti, solarni kolektori su služili kao eksponati na sajamu u Gradačcu, od 30.08. – 03.09.2006.god, gdje je 1.septembra održana promocija izložbe projekta “Zeleni papir” i projektnog biltena “Zmaj”, čiji je cilj stvaranje pouzdanog mehanizma sudjelovanja javnosti u planiranju i donošenju odluka vezanih za pitanja energetske efikasnosti i obnovljive energije u 13 općina Tuzlanskog kantona.
Pored mnogih posjetitelja sajma, štand sa solarnim kolektorom su posjetili i predsjednik Predsjednistva BiH, Sulejman Tihić, premijer Tuzlanskog kantona, Bajazit Jašarević, ministar Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Mustafa Burgić, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ševal Suljkanović, kao i njihov domaćin, načelnik općine Gradačac, Ferhat Mustafić. Predstavnik delegacije Evropske komisije, Kjartan Bjornsson, koji je takođe posjetio sajam, izjavio je da je prijatno iznenađen željom našeg bosanskog stanovništva za korištenjem obnovljivih izvora energije smatrajući solarnu
energiju perspektivnom budućnošću.

Predloženo je da se ovi kolektori postave kao izložbeni eksponati u školama, tako da su bili postavljeni u 10 škola širom Tuzlanskog kantona: OŠ “Miladije“ Tuzla (334 posjetitelja), “II osnovna škola“ Gračanica (659 posjetitelja), OŠ “Grivice“ Banovići (283 posjetitelja), “I osnovna škola“ Živinice (116 posjetitelja), “II osnovna škola“ Srebrenik(327 posjetitelja), OŠ “Lukavac mjesto“ Lukavac(sa 93 posjete), OŠ “Tojšići“ Kalesija (278 posjeta), OŠ “Sapna“ (95 posjeta), OŠ “Teočak“, (18 posjetitelja) i OŠ “Ćelić“ (246 posjetitelja).

Solarni kolektori, jedan instaliran na krovu a drugi postavljen u dvorištu Centra za ekologiju i energiju, služili su, 29.09.2006. god, kao izložbeni eksponati na proslavi petogodišnjice postojanja i rada Centra, gdje su se gosti mogli upoznati sa sistemom rada i provjeriti njihovu funkcionalnost.

Realizacija III. faze projekta

U trećoj fazi, organizovao se seminar za zainteresovane građane i organizacije, kao i predstavnike Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i Općine Tuzla – Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice.
Učesnici seminara su se mogli uvjeriti u funkcionalnost izrađenog i instaliranog solarnog sistema.

Teoretski, završni seminara projekta Sunčana budućnost za Tuzlu

Tema: Obnovljivi izvori energije, promocija izrađenih solarnih kolektora i promocija knjige
Energetska evolucija
Datum održavanja: 01. 12. 2006.
Mjesto održavanja: prostorije Centra za ekologiju i energiju
Voditelji seminara: Džemila Agić, dipl. ing. tehn. i George Stiff, dipl. geol.
Asistent seminara: Vanja Rizvić, dipl. ing. tehn.
Broj učesnika: 27

1. decembra 2006. god., u prostorijama Centra za ekologiju i energiju održan je seminar o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i na taj način je završena posljednja faza projekta “Sunčana budućnost za Tuzlu“.

Seminaru je prisustvovalo 27 građana raznih profesija, od građevinskih radnika, nastavnog osoblja, direktora, studenata i penzionera, pa do predstavnika ekoloških udruženja, predstavnika Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, kao i predstavnika Općine Tuzla – Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice.

Poslije uvodnog predavanja gospođe Džemile Agić o problemima korištenja fosilnih goriva kao energetskih izvora i njihovom štetnom uticaju na promjene u prirodi, kao i o energetskoj efikasnosti, gospodin George Stiff je govorio o obnovljivim izvorima energije bazirajući se na prednosti korištenja solarne energije, uz prezentaciju dva solarna kolektora za zagrijavanje vode u bojlerima, jednog postavljenog na krov Centra i drugog, izložbenog eksponata koji obišao škole Tuzlanskog kantona.

Seminar je završen promocijom knjige “Energetska evolucija“, koja je dio projekta i svečanom dodjelom certifikata učesnicima radionica “Izradi sam svoj solarni kolektor“ i “Instaliraj sam svoj solarni kolektor“, a zatim je otvorena diskusija i razmjenjena su mišljenja i iskustva stečena u ovom projektu.

Na ovaj način je završen projekat “Sunčana budućnost za Tuzlu“, koji je finansijski podržan od evropske ekološke mreže AGREE.NET.

Medijska prezentacija seminara: Obavještenje za medije je upućeno na 10 medijskih kuća od kojih se odazvalo 6, pa se može reći da je posjećenost bila zadovoljavajuća. Dio seminara su snimale: Federalna televizija (FTV), Televizija Tuzlanskog Kantona (TVTK) i Televizija Tuzla (TVT), a direktorica Džemila Agić je dala izjavu i na Radio Kameleonu, Radio Soli i Radio Tuzli. George Stiff je takođe dao izjavu i promovisao knjigu “Energetska evolucija“ na Radio Soli i Radio Tuzli.

Zaključak

Centar za ekologiju i energiju je imao za cilj edukovati građane o prednostima korištenja solarne energije, kao i podstaći ih da sami nauče izraditi svoj solarni kolektor. Takav način edukovanja podstiče očuvanje i zaštitu okoliša, ali i značajno smanjenje životnih troškova. Od samog početka projekat je izazvao veliko interesovanje građana i medija zbog aktuelnosti koje sa sobom donosi.

S punim pravom se može reći da su građani bili veoma zainteresovani za upotrebu solarnih kolektora i da su dolazili u Centar da ih vide. Mnogi smatraju da ova tematika zaslužuje posebnu pažnju, jer nam pruža perspektivnu budućnost.

Na teoretskim seminarima, kao i na praktičnim radionicama, bio je podjednako zastupljen broj muških i ženskih učesnika kao i raznih zanimanja: zanatlije, elektro i građevinski radnici, medicinski radnici, inženjeri i tehničkog i općeg smjera, direktori, nastavno osoblje, predstavnici Općine i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, kao i građani, studenti i penzioneri. Iz ovoga se može vidjeti da su zastupljene razne struke i životne dobi, a i žene su, kao i muškarci, podjednako zainteresovane za ovu tematiku.

Po završetku radionica, neki su s oduševljenjem razmišljali da sami naprave kolektor, a to je i bio cilj projekta.

Ovim projektom građani su se kroz seminare, radionice i izložbe edukovali o prednostima korištenja solarne energije i može se reći da postoji zainteresovanost za nastavak ovakvog ili sličnog projekta, te da bi korištenje sunčeve energije moglo zaživjeti na ovom području.

Rad sa medijima

Od samog početka projekat je medijski dobro propraćen.
Dosadašnji medijski rezultati su slijedeći:

Tuzla, 20. 12. 2006.                                                                     Izvještaj napisala: Vanja Rizvić

Add Comment