Uključimo se u kreiranje okolišne politike

Uključimo se u kreiranje okolišne politike

Trajanje projekta: 01.03.2017 – 31.10.2017

Projekt je realiziran u kooperaciji sa  Fondacijim Heinrich Böll

 

Opći cilj: Jačanje uloge organizacija civilnog društva i javnosti u planiranju i donošenju odluka u područiju  zaštite okoliša i korištenja prirodnih resursa.

U okviru projekta ćemo   pratiti slučajeve na kantonalnim/lokalnim i federalnim nivoima gdje je sudjelovanje javnosti predviđeno. Ovi procesi će biti predstavljeni medijima kao primjeri prakse sudjelovanja javnosti na lokalnom nivou. Biti će praćeni projekti i procesi koji su u toku i o njima će biti informirana potencijalna zainteresirana javnost (OCD, mjesne zajednice, građani, lokalna zajednica itd.) sa ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti pristupa informacijama i sudjelovanju u donošenju odluka. Tokom organiziranja Javne rasprave biti će angažirani eksperti koji će pomoći OCD i drugim zainteresiranim stranama da bolje razumiju projektnu dokumentaciju i lakše prepoznaju nedostatke ukoliko ih ima. Projektni tim će zainteresiranoj javnosti pomoći da naprave svoje pisane primjedbe i prijedloge na projektnu dokumentaciju i da ih blagovremeno pošalju nadležnim organima vlasti. Nakon isteka vremena za javnu raspravu projektni tim će pratiti proces koji će se događati u nadležnim ministarstvima, nakon javne rasprave i po potrebi ih kontaktirati. Očekuje se da će tokom 2017. Godine biti 3 javne rasprave na kojima će se uključiti oko 20 zainteresirane strane. Tematsku radionicu“ Zašto nam je potrebna nova energetska strategija?“ tim CEE organizira u saradnji sa timom CZZS,a Tematsku radionicu Izvještaj o kvaliteti zraka u Tuzli i Sarajevu i Zenici Tim CEE organizira sa Ekoakcijom iz Sarajeva i Eko Forumom iz Zenice.Tokom cijele kampanje će biti korišteni mediji, direktni kontakti sa ciljnom skupinom kroz sastanke, dopise,članke,sastanke, elektronske i štampane medije.

Add Comment