Kampanja “HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“

Kampanja “HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“

Mlade buduće liderke ukazuju na probleme uslijed uticaja industrije na zagađenje zraka

Jučer je ponovo 30 mladih djevojaka, uzrasta 15 – 18 godina, prošetalo Tuzlom sa zaštitnim maskama na licu. Na ovaj način žele da ukažu na probleme zagađenja zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, i ponovo apeluju da je pet do dvanaest da se nešto uradi.

Iako su individualna ložišta, kotlovnice,privredni subjekti i saobraćaj veliki zagađivači, ipak je industrija najveći. Termoelektrana Tuzla godišnje spali oko 3,8 miliona tona uglja i u zrak ispusti preko 50.000 tona SO2, a još nema uređaje za odsumporavanje. Koksara Lukavac (GIKIL) je također, jedan od najvećih zagađivača ovog područja sa visokim emisijama opasnih polutanata. Tu je Sisecam Soda Lukavac i mnogi drugi koji predstavljaju jednu odglavnih prijetnji za zdravlje stanovništva ovog područja.

Mlade djevojke iskazuju svoje nezadovoljstvo: „Smatramo da je krajnji čas da se nešto uradi i zato tražimo:

  • od Elektroprivrede i Termoelektrane Tuzla da, umjesto izgovora, nađu način kako da ugrade uređaje za odsumporavanje na postojećim blokovima!
  • Da Koksara Lukavac i Fabrika sode svoj rad usklade sa ekološkim standardima!
  • Da svi ostali industrijski zagađivači, koji koriste fosilna goriva za rad ili zagrijavanje, prioritet daju korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti!
  • Od nadležnog Ministarstva tražimo da zdravlje građana bude na prvom mjestu, te da Koksari Lukavac i svakom drugom operateru koji ne ispunjava ekološke uslove, ne da okolinsku dozvolu i da im onemogući rad dok svoj rad ne usklade sa ekološkim standardima.
  • Također tražimo od nadležnog Ministarstvada se uspostave granične vrijednosti za PM10i PM2,5, u skladu preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

“HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA I ŽELIMO DA ŽIVIMO!“ poručuju djevojke.