ODRŽANE EDUKACIJE UPOSLENIKA KOMUNALNIH PREDUZEĆA U UŽICU I TUZLI

ODRŽANE EDUKACIJE UPOSLENIKA KOMUNALNIH PREDUZEĆA U UŽICU I TUZLI

Projektom “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle, SUBREC” 5.000 domaćinstava u predgrađima ovih gradova će početi sa razdvajanjem otpada na dvije frakcije: reciklabilni (suvi) otpad i otpad koji se ne reciklira (mokri otpad). Da bi ovakav način primarne selekcije otpada pravilno i kvalitetno zaživio, veliku ulogu imaće i komunalna preduzeća, i to uposlenici koji su direktno uključeni u komunikaciju s građanima, prikupljanje i transport komunalnog otpada i uposlenici koji rade u postrojenju za selekciju komunalnog otpada, presovanju reciklabilnih sirovina i pripremi za dalji transport. Zbog toga je veoma važna edukacija uposlenika komunalnih preduzeća koji će se osposobiti za kvalitetnije opsluživanje novouspostavljenog sistema primarne selekcije otpada i koji će tokom svog rada svoje znanje prenositi stanovništvu.

Zato je početkom oktobra 2019. održan 1. ciklus treninga za 64 uposlenika tri javna komunalna preduzeća: Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko“ Užice,  JKP “Bioktoš“ Užice i JKP “Komunalac“ Tuzla.

Nakon prezentacija i diskusije sa uposlenicima, došlo se do zaključaka:

  • Da su aktivnosti u okviru projekta “SUBREC“ veoma značajne za održivo upravljanje otpadom i da je zbog toga veoma važno da sve uključene institucije imaju veoma ozbiljan pristup u svim planiranim aktivnostima.
  • Da je uvođenje primarne selekcije otpada za 5.000 domaćinstava u Užicu i Tuzli, gdje će se podijeliti 10.000 kanti za reciklabilni i nereciklabilni otpad, 600 kompostera i postaviti 40 kontejnera za staklo, biti veoma zahtjevan posao i veliki izazov za uposlenike JKP, ali da su oni odlučni i da će uložiti sve napore da se ovaj proces uspješno završi. Uposlenici su istakli da očekuju poteškoće na terenu vezane za mjesto sa kojeg će preuzimati kante i odvoz u zimskom periodu, ali da će oni zajedno sa menadžmentom iznalaziti mogućnosti da riješe probleme.
  • Da je veoma važno da tokom realizacije projekta osobe zadužene za edukaciju budu kontinuirano u kontaktu sa uposlenicima ovih JKP, jer im oni mogu ukazati na šta da se fokusiraju tokom edukacije građana. Osobe koje rade na odvozu reciklabilnog otpada edukatorima mogu dati informaciju koji objekti su prioritet prilikom obilaska domaćinstava “od vrata do vrata”.

Da ovaj projekat ima veliki značaj za uspostavljanje pravilnog načina upravljanja otpadom prema važećoj legislativi i EU propisima potvrđuje i prisustvo gradonačelnika Grada Užice na treningu u Užicu. Također i prisustvo direktora JPK Duboko iz Užica na treningu u Tuzli je imalo veliki značaj za umrežavanje i prenošenje iskustva između uposlenika ova dva grada. Gradovi Tuzla i Užice pružaju punu podršku ovom projektu.

Trening je održan u okviru Projekta kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Tim za edukaciju