“Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“

“Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“

“Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“

 

Od 1. 10.2019. je počela realizacija dvogodišnjeg projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ koji realizira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju, na području Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona. Cilj projekta je da se poboljša pristup i upotreba obnovljivih izvora energije (OIE) i tehnologija energetske efikasnosti (EE) za smanjenje siromaštva i da se doprinese smanjenju emisija stakleničkih plinova i bolje prilagođavanje klimatskim promjenama.

Projekat se sastoji od nekoliko segmenata:

  • Inovacije u EE i OIE – na 10 javnih objekata će biti inovativno primjenjene nove tehnologije EE i primjena OIE kroz nove modele finansiranja istih (ESCO);
  • Edukacija – podizaje nivoa znanja o EE i OIE kroz predavanja, radionice, prezentacije i dr.
  • Energersko siromaštvo – savjetovanjem i donacijom energetski efikasnih proizvoda za 10.000 domaćinstava smanjiti račune za energiju;
  • OIE u poljoprivredi – razvoj funkcionalnog modela plastenika grijanog toplotnom pumpom.

 

  1. Inovacije u EE i OIE – Deset javnih objekata značajno će smanjiti potrošnju energije i emisiju stakleničkih plinova

Projektom je planirana primjena EE i OIE na 10 javnih objekata na području TK i ZDK. U 5 javnih objekata (npr. škole) ugradiće se termoizolacione i/ ili solarne instalacije za toplu vodu, a u 5 će se instalirati tehnologije obnovljivih izvora energije, kao što su geotermalni sistemi grijanja (toplotne pumpe). Odgovarajuće osoblje deset ciljanih javnih objekata koje su zadužene za rad, održavanje i upravljanje obučit će se u praćenju i provedbi uštede energije. Također će biti obučeni kako upravljati i održavati instaliranu opremu za obnovljive izvore energije.

Uz podršku državnih institucija, poput kantonalnih i nacionalnih ministarstava, predviđeno je da se prosječne emisije stakleničkih plinova po zgradi smanje za najmanje 50% (apsolutni iznos u metričkim tonama izračunat će se nakon intervencije) za deset javnih zgrada. Pored ovog smanjenja, namjera je pokazati i zagovarati alternativne mehanizme organiziranja finansiranja energetske efikasnosti i promovirati modele javno-privatnog partnerstva koji su u BiH još uvijek novi. Ovo uključuje korištenje ugovora o energetskoj efikasnosti (EPC) u vezi s energetskom kompanijom (ESCO). Stvarne radove izvodit će kvalificirani lokalni izvođači koji su istovremeno iskusni u radu kao ESCO prema i u skladu sa EPC aranžmanom.

  1. Edukacija – podizanje nivoa znanja o EE i OIE i tehnologijama prilagođavanja klimatskim promjenama kroz predavanja, radionice, prezentacije, konferenciju, druge skupove i medijskom kampanjom

Da bi se uticalo na smanjenje potrošnje energije i uvođenje novih tehnologija OIE, važno je osigurati da javne ustanove, poljoprivredne zadruge, akademske zajednice, prosvetni radnici i praktičari stiču i primjenjuju znanja o energetskoj efikasnosti i tehnologijama obnovljivih izvora energije. Stoga će realiziranjem aktivnosti edukacija o EE i OIE stanovništva svih uzrasta na području TK i ZDK,  široki spektar relevantnih sudionika biti osposobljen i uključen u praktičnu primjenu tehnologije.

 

U projektnom segmentu “Edukacija“, pored  edukacija za predstavnike raznih javnih institucija, na području TK i ZDK je planirana edukacija o važnosti i primjeni EE i OIE i tehnologijama prilagođavanja klimatskim promjenama za profesore, a zatim i za učenike u 30 tehničkih škola (mašinske, elektrotehničke i građevinske), gimnazija i osnovnih škola. Za planirane radionice će se za demonstraciju nabaviti 5 malih solarnih fotonaponskih sistema i model toplotne pumpe i izradiće se informativni materijali za obuku. Za zainteresirane profesore će se organizirati i studijska putovanja gdje će moći obići objekte koji primjenjuju EE i OIE (solarne elektrane, objekte sa instaliranim geotermalnim toplotnim pumpama i dr.) i steći nova znanja koja će uz mentorstvo edukatora iz Caritasa i Centra za ekologiju i energiju prenijeti svojim učenicima, a koji će dalje svoje znanje  prenositi porodicama i ostalima. Na taj način će se od škola krenuti sa širenjem svijesti o mogućim mjerama za primjenu energetske efikasnosti i uvođenje obnovljivih izvora energije, poput solarnih kolektora i toplotnih pumpi.

Iako je planirano da se u 30 školskih ustanova educiraju predstavnici, ako se više školskih ustanova zainteresira za ovakav vid edukacije, edukacija će se proširiti.

3.   Energetsko siromaštvo- Rad sa 10.000 domaćinstava s ciljem primjene jednostavnih mjera energetske efikasnosti i uštede energije

Projektom je planirano da se u šest općina na području TK (Kalesija, Tuzla, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica) “radi“ sa 10.000 domaćinstava s ciljem da uštedom energije smanje emisiju stakleničkih plinova, a direktni poticaj će im biti značajna ušteda na plaćanju računa za komunalije. Oko 100 volontera će se obučiti da kao energetski savjetnici dva puta obiđu domaćinstva, podijele im pakete “za efikasno korištenje energije“ koje se sastoje od 4 LED sijalice, kalendara i brošure sa uputstvima za smanjenje potrošnje energije. EE paketi će poslužiti kao poticaj domaćinstvima za smanjenje potrošnje energije uštedu energije i kao važan dodatak podizanju svijesti o mjerama.  Tokom prve posjete će biti izvršen audit potrošnje energije i dati savjeti vezani za moguće uštede. Nakon godinu dana će biti organizirana kontrolna posjeta u cilju dodatnog savjetovanja i utvrđivanja ušteda u potrošnji električne energije. Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prve posjete, utvrdiće se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH. U skladu sa rezultatima, analiza će dati preporuke vezane za naredne korake nadležnih institucija, OCD i građana i biće predstavljena na raznim događajima na nacionalnom nivou.

4.   OIE u poljoprivredi – razvoj funkcionalnog modela plastenika za poljoprivrednike grijanog toplotnom pumpom, spreman za promociju u cijeloj BiH

Nakon identificiranja pogodnih i zainteresiranih partnera za ispitivanje tri modela plastenika koji će se grijati geotermalnom energijom (npr. poljoprivredne zadruge) u tri različite klimatske zone BiH, koji će osigurati traženo zemljište i rad osoblja u plastenicima, bit će sklopljen ugovor sa poljoprivrednim fakultetom Sarajevo. Zajedno s istraživačkim institucijama razvit će se odgovarajući istraživački parametri i model istraživanja. Konačna analiza nalaza istraživanja činiće osnovu paketa (uključujući materijale za obuku i samu obuku) koji se mogu pružiti poljoprivrednicima. Očekuje se da primjena ovih plastenika dovesti do znatno dužeg perioda uzgoja i berbe, a samim tim i do većih prinosa tokom cijele godine. Nadalje, to će poboljšati prilagodljivost učincima klimatskih promjena, posebno vezanima za razdoblja mraza s kojima se bosanski poljoprivrednici moraju boriti. Dobiveni rezultati će se prezentirati  bosanskohercegovačkoj javnosti i relevantnim sudionicima za daljnju replikaciju i koristiće se u budućim poljoprivrednim intervencijama Caritasa Švicarske u BiH.