Edukacija u školama o primjeni EE i OIE kroz projekat “EE- faza II“

Edukacija u školama o primjeni EE i OIE kroz projekat “EE- faza II“

Caritas Švicarske, u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju, je od 1. oktobra 2019. počeo sa realizacijom dvogodišnjeg projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE- faza II) na području Zeničko-dobojskog, Srednjebosanskog i Tuzlanskog kantona. Cilj projekta je da se poboljša pristup i upotreba obnovljivih izvora energije (OIE) i tehnologija energetske efikasnosti (EE) za smanjenje siromaštva i da se doprinese smanjenju emisija stakleničkih plinova i bolje prilagođavanje klimatskim promjenama.

Jedna od aktivnosti je edukacija o važnosti i primjeni EE i OIE i tehnologijama prilagođavanja klimatskim promjenamaza profesore i učenike u 30 tehničkih škola (mašinske, elektrotehničke i građevinske), gimnazija i osnovnih škola, čime će se uticati na smanjenje potrošnje energije i uvođenje novih tehnologija OIE, kao i za promoviranje zapošljavanja mladih u oblasti EE.

Nakon osmišljavanja tematika i načina vođenja radionica, do kraja decembra 2019. su održane 33 radionice za učenike 11 osnovnih i srednjih škola u 8 gradova sa područja ZDK, SBK i TK, na kojima je prisustvovalo 755 učenika  i 28 profesora. Pored edukacije učenika, za zainteresirane profesore će se organizirati i studijska putovanja gdje će moći obići objekte koji primjenjuju EE i OIE (solarne elektrane, objekte sa instaliranim geotermalnim toplotnim pumpama i dr.) i steći nova znanja koja će moći primjenjivati u nastavi. Iako je planirano da se u 30 školskih ustanova educiraju predstavnici, zbog zainteresiranosti za ovakav vid edukacije, postoji mogućnost proširivanja edukacija i na fakultete.

Tuzla, 27.12.2019.

Mr.sc.Vanja Rizvić

Centar za ekologiju i energiju