Lokalni inkluzivni nisko-karbonski razvoj u Bosni i Hercegovini (LINK projekt)

Lokalni inkluzivni  nisko-karbonski razvoj u Bosni i Hercegovini  (LINK projekt)

CEE projekt  implementira  u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll.

Trajanje projekta:februar-novembar 2020.

Ciljevi projekta

  1. Formiranje mreže lokalnih zajednica u BiH sa misijom sistematičnog uključivanja lokalnih aktera u BiH u predstojeći proces dekarbonizacije.

(Za početak to znači njihovo uključivanje u izradu NECP BiH. Na taj način se inicira pristup „odozdo-prema-gore“ za predstojeći proces dekarbonizacije u BiH.)

  • Formiranje razvojnih grupa, u svakom od odabranih gradova, za niskougljični i inkluzivni razvoj;
  • Inicranje uspostavljanja mreže lokalnih zajednica za sistematično učešće u procesu dekarbonizacije;
  • Identifikacija po tri mjere po lokalnoj zajednici, koje se odnose na povećanje energijske efikasnosti i/ili korištenje lokalnih obnovljivih izvora energije, i izrada odgovarajućih idejnih rješenja.

O PROJEKTU:

Fokus je iniciranje društvenih i političkih promjena u oblasti energije, klimatskih promjena i zagađenja zraka kroz uključivanje predstavnika lokalnih zajednica u izradu NECP u BiH. Metodologija se bazira na dobivanju podrške lokalnih aktera vlasti, korištenju „Upustva“ za izradu Lokalnih planova dekarbonizacije, organizaciji radionica strateškog planiranja, primjeni metodologije „Peer Learning“ kao osiguranja ekspertske podrške lokalnim radnim grupama pri identifikaciji mjera i izradi odgovarajućih idejnih rješenja.

Dokument_ „LINK projekt_,primjeri dobre prakse, će biti dostavljen prije svega lokalnim akterima. Građani će biti kontinuirano informirani o prednostima i načinima ublažavanja energetskog siromaštva u cilju smanjenja negativnih klimatskih promjena i posljedica koje one donose i značaja uključivanja lokalnih aktera u predstojeći proces dekarbonizacije.

Rad članova ekspertnog tima i Razvojnih grupa 8 gradova BiH će doprinijeti održivosti projekta.Tokom cijele kampanje će biti korišteni mediji, direktni kontakti sa ciljnom skupinom kroz dopise,članke,sastanke, elektronske i štampane medije.

Grupa za čist zrak će sa organizacijama u BiH podržati građansku inicijativu u borbi za čist zrak.