28 Juna, 2021 Novosti Nema komentara

Udruženje građana Centar za ekologiju i energiju za potrebe projekta “Spasimo naša jezera” potražuje izradu stručne ekspertize/analize kvaliteta vode.

Cilj poziva je osnaživanje argumentacije organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša, odnosno zaštite i očuvanja jezera “Kop“ Šićki Brod.

Projekat “Spasimo naša jezera“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobivenu u okviru projekta Misli o prirodi!  koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska.

Svrha ovog angažmana se ogleda u potrebi izrade analize kvaliteta vode, te nužnost očuvanja područja jezera “Kop“ kao njihovog staništa.

Otvorena pozicija:

  1. Stručni ekspert za izradu Analize kvaliteta vode jezera Kop – jedna pozicija

Rok za podnošenje prijava za poziciju eksternih eksperata je 06. juli 2021. do 16.00 sati.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja Vaše ponude u nastavku.

 TERMS OF REFERENCE

Pozicija: Ekspert/ica za analizu kvaliteta vode jezera Kop

Mjesto rada: Područje jezera “Kop“ Šićki Brod

Trajanje angažmana: juli – 30. septembar 2021.

 Opis projekta:

Jezero Kop Šićki Brod formiralo se zadnjih 30 godina od podzemnih voda i nalazi se na istoimenom kopu za kojeg Rudnici Kreka imaju okolinsku dozvolu da raspolažu sa 300 ha rekultivisanog zemljišta. Od toga Lukavcu pripada 250, a Tuzli 50 ha.

Planovi u vezi s ovom lokacijom su različiti. Prostornim planom je lokacija PK Šićki Brod planirana kao Sportsko rekreaciona zona Šićki Brod. Ovo jezero nadomak Tuzle uz sve svoje ljepote, životinjski i biljni svijet ima potencijala postati prava rekreaciona zona. Međutim, jezero je takođe i najpoželjnija lokacija za odlagalište šljake i pepela, kao najbliža i najjeftinija opcija za deponovanje 130 tona otpada na sat iz TE Tuzla, odnosno 1.138.800 tona godišnje. Ukoliko bi se ovo odlagalište izgradilo na način kako su se do sada gradila, ono što bi se desilo je da bi se uništio jedan prostor koji je vodonosno područje, a voda je resurs koji se mora čuvati. Imali ćemo zagađene podzemne vode gdje bi došlo do procjeđivanja određenih teških metala koji se nalaze u šljaki i pepelu, a to su kadmij, olovo i hrom. Bila bi trajno zagađena izvorišta pitke vode.

Lokalna zajednica se protivi ovome i već dugi niz godina se bori za očuvanje jezera i njegovih prirodnih ljepota. Ukoliko bi se šljaka i pepeo odlagali na ovoj lokaciji, dodatno bi ugrozili zdravlje i imovinu stanovnika koji su i onako izloženi velikom zagađenju iz okolne industrije. Odlaganje šljake i pepela na ovom području bi prouzrokovalo zagađenje površinskih i podzemnih voda i nekontrolisano širenje toksične prašine u okolna naselja. Na ovaj način bi se dugoročno zagadio okoliš i taj prostor bi postao izvor kancerogenih i otrovnih materija, koji bi ugrožavao zdravlje sadašnjim i budućim generacijama. I pored slanja dopisa, potpisivanja peticija, organiziranja protesta protiv izgradnje odlagališta, volja lokalne zajednice kao i zvaničnih predstavnika vlasti Grada Tuzla i Općine Lukavac se od strane nadležnih institucija viših nivoa i zagađivača  ignorisala. Krajem aprila 2021. na sjednici Skupštine Tuzlanskog Kantona su usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana do 2025. odnosno amandmani kojima je traženo da prostor Šićki Brod bude u cjelosti zona za sport i rekreaciju, te je umjesto planiranih 210 hektara, zaštićeni prostor zaokružen na cjelokupnih 296 hektara. Međutim, neophodno je nastaviti rad na zaštiti i očuvanju područja jezera “Kop“.

Kroz ovaj projekat, zajedničkim djelovanjem putem zagovaračke kampanje koja obuhvata naučni pristup u smislu izrade analiza kvaliteta vode jezera i biodiverziteta, želimo da dokažemo da se vodno i prirodno bogatstvo ovog područja mora sačuvati, dobijanjem podrške lokalnih vlasti, akcijama uređenja i čićenja, te medijskom kampanjom želimo da skrenemo pažnju javnosti i pridobijemo veću podršku i veći broj OCD-a i građana/ki koji će se boriti za zaštitu jezera.

Projekat “Spasimo naša jezera“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobivenu u okviru projekta Misli o prirodi!  koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska.

Cilj projekta

 Jačanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva da stvaraju sistemski i naučno utemeljen pritisak na donosioce odluka i zagađivače i njihovo zajedničko djelovanje na očuvanju i zaštiti jezera „Kop“.

Aranžman ugovora

Za izradu dokumenta na osnovu dobijene laboratorijske analize i njegovu prezentaciju na okruglom stolu, biće angažovan/a ekspert/ica. Ekspert/ica će objediniti sve podatke, izvršiti njihovu analizu, dati pojašnjenja, zaključke i preporuke.

Takođe, angažovana osobe će biti obavezna da prezentira dokument na okruglom stolu koji će biti organiziran u skladu sa dinamikom projekta, te da da izjave za medije po potrebi. Priprema analize je predviđena za period juli – septembar 2021. Veličina krajnjeg dokumenta je 28-32 strane sa slikama, tabelama, grafikonima, zaključcima i preporukama, kao i referencama.

Vrijednost ponude i plaćanja

 Vrijednost ponude mora biti izražena u BAM valuti u bruto iznosu. Svi troškovi potrebni za plaćanje poreza i pripadajućih naknada moraju biti uključeni u ponuđenu cijenu. Troškovi analize kvaliteta vode će biti dodatno plaćeni certificiranom institutu od strane Centra za ekologiju i energiju.

Vremenski raspored i naknade

Objava konkursa 28. juni 2021.
Zatvaranje konkursa 06. juli 2021.
Izbor ponuđača 08. juli 2021.

Cijene moraju biti fiksne u BAM valuti i neće biti predmet revizije. Troškove nastale prilikom pripreme i predaje ponuda snose ponuditelji i ne mogu se nadoknaditi. Ukupna naknada biće plaćena u dva dijela: jedan dio nakon završene i Koordinatoru projekta dostavljene Analize i drugi dio nakon prezentiranja Dokumenta na okruglom stolu.

Podnošenje prijava

Da bi se uzele u obzir za ovu uslugu, ponuditelji sa potrebnim profilom moraju dostaviti sljedeće:

  • Profil eksperta i detalji poduzetih sličnih projekata;

Detaljan CV eksperta koji prikazuje:

– vještine povezane sa zadatkom;

– Iskustvo vezano za zadatak;

  • Detaljan plan rada
  • Finansijska ponuda za pružanje usluge (detaljan popis procijenjenih troškova)

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i sva pitanja vezana za poziv se trebaju poslati na email: amra.skramoncin@ekologija.ba najkasnije do 06. jula 2021. do 16 sati.

Napisao admin