19 Augusta, 2021 Novosti Nema komentara

Nakon godinu dana ponovo je počelo savjetovanje 10.000 domaćinstava.

Nakon godinu dana, kada je 10.000 domaćinstava savjetovano o uštedama energije i kada su se vršile podjele 40.000 LED sijalica, Caritas Švicarske, Centar za ekologiju i energiju i Gradovi i Općine Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica, u periodu od 20.8. do 30.9.2021. organiziraju ponovno savjetovanje i anketiranje tih domaćinstava.

Komunikacijom sa ovim građanima i upoređivanjem njihovih računa za struju u zadnje dvije godine, utvrdiće se postojanje mogućnosti smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti, kao što su  korištenje LED sijalica i energetski efikasnih uređaja, efikasnog zagrijavanja i hlađenja prostorija i sl.

Također će se uraditi i analiza u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH. U skladu sa rezultatima, analiza će dati preporuke vezane za naredne korake nadležnih institucija, OCD i građana.

Savjetovanje i anketiranje domaćinstava rade energetski savjetnici (educirani učenici tehničkih škola i studenti) iz ovih gradova i općina, u saradnji sa mjesnim zajednicama.

Ove aktivnosti su dio projekta: “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II).

Napisao admin