4 Februara, 2023 Novosti Nema komentara

Kategorija: Nabavka opreme/ učila za škole

Lokacija: Tuzla

Poziv za ponude

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom opreme da dostave ponude za nabavku učila za škole i to: 6 fotonaposnkih sistema, 10 toplotnih pumpi, 4 mini vjertoturbine, dvije mikro hidroelektrane u skladu tehničkim opisom, koji se nalazi u okviru ovog poziva. Nabavka učila za škole se provodi u okviru projekata: „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ u okviru aktivnosti vezanih za saradnju sa školama, edukaciju učenika, nastavnika i odraslih osoba.

Kontekst, pozadina i svrha nabavke

U posljednjih nekoliko godina odnos između energetske efikasnosti, obnovljive energije, klimatskih promjena i veza sa energetskim siromaštvom je postao posebno važan za BiH. Caritas Švicarske u BiH (u daljem tekstu CACH) je prepoznao ove veze i stoga je 2016. izradio strategiju da intenzivira svoje napore i ulaganja u ove oblasti. Projekat EE III je treća faza u dugoročnom djelovanju CACH, koji se nastavlja na dvije prethodne faze. Prva faza je bila pilot faza i ona je trajala od 2016. – 2019, a druga faza je napredna faza i ona je trajala od 2019. – 20CACH u saradnji sa CEE je u prethodnom periodu bio u mogućnosti da radi sa obrazovnim institucijama kako bi dodali komponente praktičnog učenja u nastavne planove i programe o temama EE i OIE,  koji su do sad uglavnom zasnovani na teoriji. To je pomoglo da se adekvatnije pripreme učenici završnih razreda tehničkih i stručnih škola za rad u praksi.Djelujući o ovom sektoru CACH je sa svojim partnerom CEE, u svijetlu promjena zakona u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije, prepoznao buduću potrebu na tržištu rada za kvalifikovanom radnom snagom. Potencijalni partneri iz privatnog sektora ističu nedostatak praktično obučenih stručnjaka za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Da bi tehničke škole mogle obogatiti prktični dio nastave na teme korištenja obnovljivih izvora energije neophodna su im učila, koja će biti u okviru ovog projekata i ovog janvog poziva nabavljena i donirana školama.

Tehničke karakteristike opreme

Opis učila Komada/količina
1. Solarni sistemi/setovi:
Fotovoltaički panel 80 – 110 W 6
Regulator – 10 A 6
Akumulator 50 Ah 6
Invertor/pretvarač 600 -1000 W 6
MC konektor 6
LED sijalice 10W, sijalična grla, po 2 m kabla 3 x1,5 mm2 po 12
2. Mini vjetroturbine snage do 500 W 4
3. Mikro hidroelektrane snage do 1000W 2
4. Toplotne pumpe, minimalne snage 10

Molimo da svoje finansijsku ponudu pošaljete u tabeli, koja je u prilogu (u  KM sa PDV-om i isporukom u Tuzli) pošaljete do 14.2.2023. na  email: vanja.rizvic@ekologija.ba sa naznakom: Ponuda za isporuku učila- p220056.

Napomena:

Ukoliko ne možete ponuditi sva učila molimo Vas da nam pošaljete ponudu za ona učila koja nam možete isporučiti. Ponude za svaku vrstu učila će biti odvojeno razmatrane. U ponudi navedite roka za isporuku za pojedina učila.

Tuzla, 04 februar 2023.

  Naziv firme:
 Broj telefona, email:
Finansijska ponuda za nabavku 22 učila za srednej škole
Opis učila Komada/količina Jedinična cijena Ukupna cijena/KM*
1. Solarni sistemi/setovi:
Fotovoltaički panel 80 – 110 W 6
Regulator – 10 A 6
Akumulator 50 Ah 6
Invertor/pretvarač 600 -1000 W 6
MC konektor 6
LED sijalice 10W, sijalična grla, po 2m kabla 3 x1,5 mm2 po 12
2 Mini vjetroturbine snage do 500 W 4
3 Mikro hidroelektrane snage do 1000W 2
4 Toplotne pumpe (minimalne snage) 10
* Ponuđene cijene trebaju biti sa uključenim PDV-om

Napisao admin