16 Februara, 2023 Novosti Nema komentara

Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok realiziraju aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u svojim lokalnim zajednicama

Nakon potpisivanja Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Caritas-om Švicarske i Centrom za ekologiju i energiju, u decembru 2022. godine su Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok imenovali svoje predstavnike uprava i centara za socijalni rad za učešće na projektu i krenuli sa realizacijom aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u svojim lokalnim zajednicama.

U toku su radni sastanci na kojima 14 članova radne grupe priprema strategije za smanjenje energetskog siromaštva za svaku od ove 4 lokalne zajednice, koje trebaju biti završene do jula ove godine. Strategije se rade na osnovu urađene analize o energetskom siromaštvu 2020/2021. godine, koja je rezultat istraživanja na uzorku od 10.000 domaćinstava sa područja TK i dodatnog prikupljanja podataka o korisnicima stalne socijalne pomoći, socijalnim slučajevima i potencijalno ugroženim domaćinstvima.

Na dosadašnjim sastancima su prikupljeni podaci socijalne i energetske situacije po lokalnim zajednicama i na osnovu informacija je izvršena identifikacija najvažnijih unutrašnjih faktora i vanjskih okolnosti uz korištenje SWOT analize, sa ciljem određivanja i definiranje ključnih težišta strategije za smanjenje energetskog siromaštva.  Kreirana je polazna definicija energetskog siromaštva, koja glasi: „Energetsko siromaštvo je stanje u kojem domaćinstvo nije u mogućnosti da obezbijedi potrebnu količinu energije, neophodnu za zdrav i dostojanstven život, na način koji ne ugrožava druge osnovne životne potrebe domaćinstva i šire zajednice.“ Za uspostavljenje indikatora energetskog siromaštva, odnosno definiranja prioritetnih ciljnih grupa, uspostavljeni su kriteriji prema sedam grupa i to: 1. energetski status objekta, 2. energetska klasa objekta, 3. vlasništvo objekta, 4. vrsta stambene jedinice, 5. prihodovna strana – novčana podrška, 6. ekonomski status domaćinstva i 7. socijalne kategorije stanovništva. Definirani su i uslovi za dobijanje podrške i pomoći, a kao osnova za identifikaciju energetskog siromaštva se uzelo domaćinstvo.

Koordinator radne grupe za izradu strategija je Dr. Asim Pandžić, profesor na Filozofskom fakultetu- Odsjek za socijalni rad, Univerziteta u Tuzli.

U drugoj polovini ove godine će se krenuti sa realizacijom zadanih konkretnih mjera i pomoći energetski siromašnim domaćinstvima, da bi se postiglo dugoročno i održivo smanjenje potrošnje energije.

Ove aktivnosti su jedan od segmenata treće faze projekta: “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE faza III), koja se realizira do kraja 2024. godine, a realizira ga Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju.

Mr.sc. Vanja Rizvić, dipl.ing.tehn., Centar za ekologiju i energiju

Napisao admin