3 Augusta, 2023 Novosti Nema komentara

JAVNI POZIV ZA EKSPERTE/ICE

  1. Pozicija: Ekspert/ica za izradu uređaja za mjerenje kvaliteta zraka
  2. Mjesto rada: Bosna i Hercegovina
  3. Projekat: Mladi za čist zrak
  4. Trajanje projekta: 01.02.2023. – 30.04.2024.
  5. Trajanje zadatka: Od dana potpisivanje ugovora do finalizacije dogovorenih obaveza

6. Pozadina

Građani Bosne i Hercegovine, zbog rada termoelektrana, zastarjele industrije i prekomjernog korištenja uglja sa visokim emisijama zagađujućih materija, izloženi su lošem kvalitetu zraka koji negativno utiče na njihovo zdravlje. Osim što zagađen zrak povećava rizik od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, on sadrži i mnoge kancerogene tvari koje, između ostalog, uzrokuju i rak pluća. Prema nalazima Svjetske zdravstvene organizacije za 2017. godinu, BiH je bila na drugom mjestu po broju umrlih od bolesti uzrokovanih zagađenjem zraka lebdećim česticama, a prema doktorskoj tezi Suvada Dedića (2008.) koja govori o faktoru rizika za rak pluća u Tuzlanskom kantonu, u Tuzli je broj oboljelih od raka pluća 2 do 3 puta veći nego u ostalim općinama kantona. Ovi podaci pokazuju postojanje velikog problema i neophodnost provođenja mjera za smanjenje zagađenja zraka.

Mladi su nedovoljno uključeni u rješavanje ovog problema, nedostaje im znanja o temi, njihove ideje nisu vidljive, a njihovi glasovi se ne čuju dovoljno da utiču na donošenje odluka. Stoga je potrebno stvoriti mogućnosti da povećaju svoje znanje i vještine da govore i djeluju na skupovima i sastancima sa lokalnim vlastima, organizacijama i općenito u javnosti i na taj način ostvare svoj potencijal nosilaca društvenih promjena, da zagovaraju za njihova prava na čist zrak i vode inicijative za klimatske promjene u svojim zajednicama. Također, mladi nemaju priliku da razmjenjuju svoja iskustva i prijedloge sa drugim mladim ljudima i omladinskim i ekološkim organizacijama, pa će kroz obuke i kampanje zagovaranja biti podržani da se međusobno umreže i da budu uspješniji u zagovaranju svojih prava.

Zbog važnosti izgradnje vještina i podizanja svijesti među mladima o zagađenju zraka i zaštiti okoliša, ovaj program će raditi na izgradnji njihovih kompetencija i osnaživanju, čineći ih vidljivijim u društvenom i političkom svijetu, što će im biti osnova za nastavak nastojanja da zauzmu liderske pozicije u društvu i da rade na problemu zagađenja zraka i zaštite životne sredine. Ovaj problem je specifičan jer su djeca posebno osjetljiva na njega i ostavlja trajne zdravstvene posljedice na njih. Stoga je ključno angažovati mlade ljude, omogućiti im da se angažuju u svojim lokalnim zajednicama, da izraze svoje mišljenje, zahtijevaju akciju i rade sa svim relevantnim akterima u zagovaranju za čist zrak.

7. Svrha angažmana

U okviru projekta će biti organizirane radionice za mlade na kojima će se raditi na jačanju njihovih kapaciteta i vještina, te osmišljavanju i realizaciji zagovaračkih kampanja. Kao dio kampanje, planirana je nabavka i postavljanje uređaja za mjerenje kvaliteta zraka u 10 gradova u BiH.

Angažovani/a ekspert/ica će pružiti podršku koordinatorici projekta kod nabavke dijelova za uređaje, a nakon što dijelovi budu nabavljeni, montirati uređaje i postaviti ih na 10 planiranih lokacija.

8. Aranžman ugovora

Maksimalan broj dana za eksperta/icu za obavljanje poslova po ovom angažmanu je 5.

9. Vrijednost ponude i plaćanje

Vrijednost ponude mora biti prikazana u KM valuti u bruto iznosu. Svi troškovi potrebni za plaćanje poreza i povezanih naknada moraju biti uključeni u ponuđenu cijenu.

10. Vremenski plan i naknada

Objava javnog poziva CEE 03.08.2023.
Zatvaranje javnog poziva CEE 10.08.2023.
Odabir ponuđača CEE 11.08.2023.

Cijena treba da je data u KM valuti i neće biti predmet revizije. Troškove nastale tokom pripreme i slanja ponude snosi ponuđač/ica.

Ukupan iznos naknade će biti uplaćen po izvršetku usluga na puno zadovoljstvo koordinatora/ice projekta.

11- Profesionalne kvalifikacije aplikanta, radno iskustvo i vještine

– Minimalno 5 godina iskustva u radu sa mikrokontrolerima (esp8266 i/ili esp32):

– povezivanje sa senzorima i drugim elektronskim komponentama

– poznavanje C++ programskog jezika radi očitanja podataka sa senzora

– Min. 3 godine iskustva u sastavljanju i stavljanju u rad airrohr/luftdaten uredjaja za mjerenje kvaliteta zraka

– Posjedovanje i aktivno znanje korištenja multimetra i osciloskopa (pozeljno min. 10MHz) radi pronalaženja i rješavanja eventualnih problema.

– Iskustvo i poznavanje tehnika lemljenja/letovanja SMT komponenti.

Ponude će biti ocjenjivane na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • Kvalifikacije i iskustvo ponuđača/konsultanta.
  • Razumijevanje projektnog zadatka i
  • Predložena naknada eksperta/ice.

12. Način apliciranja

Svi zainteresovani kandidati moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju najkasnije do 10. avgusta 2023. godine do 16 sati na email: amra.skramoncin@ekologija.ba.

Da bi bili/e uzeti u obzir za ovu uslugu, ponuđači/ce sa traženim profilom moraju dostaviti sljedeće:

  • CV ponuđača/ice – dokazi o ispunjenju zahteva, kvalifikacije i radno iskustvo;
  • Finansijska ponuda.
Napisao admin