8 Septembra, 2023 Novosti Nema komentara

Upravljanje otpadom u BiH predstavlja veliki problem. Grad Tuzla za BiH predstavlja pozitivan primjer, jer na 95% teritorije ima organizirani odvoz otpada, naplativost odvoza otpada je preko 85%, a godinama se kontinuirano radi na rješavanju održivog upravljanja uvođenjem primarne selekcije otpada. Ipak, i u Tuzli je neophodno nastaviti raditi sa građanima na poboljšanju primarne selekcije otpada. Jačanje svijesti građana i uvođenje primarne selekcije otpada u cilju smanjenja količina otpada koji se odlaže na deponiji su najvažniji prioriteti.

Zbog toga Centar za ekologiju i energiju, u kooperaciji sa Gradom Tuzla i JKP “Komunalac“, realizira projekat “Primarna selekcija otpada je naša budućnost“.

Na početku projekta će biti organiziran zajednički sastanak sa svim predstavnicima mjesnih zajednica na kojima će biti informirani o projektu, postavljenim tipskim objektima i kontejnerima za e-otpad i obavezi provođenja primarne selekcije otpada.

U cilju upoznavanja građana s konceptom primarne selekcije otpada biće pripremljen i odštampan edukativni letak, čiji sadržaj će ih informirati i podstaći da se bržeuključe u proces primarne selekcije otpada. Tokom realiziranja projekta biće provedena medijska kampanja. Centar za ekologiju i energiju će kontinuirano vršiti monitoring.

Centar za ekologiju i energiju

Napisao admin