8 Decembra, 2023 Novosti Nema komentara

Kategorija: konsultantski ugovor

Kapacitet: 7 radnih dana

Lokacija: Srebrenik, Bosna i Hercegovina

Trajanje: 2 mjeseca

1.     Kontekst i pozadina

Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem u BiH i šire.

Za sve veći broj ljudi u BiH energetsko siromaštvo postaje veliki izazov, a izvlačenje ranjivih građana iz njega trebao bi biti jedan od hitnih zadataka vlade i njihovih javnih uprava. Energetsko siromaštvo proizlazi iz kombinacije niskog dohotka, visokog izdatka raspoloživog dohotka za energiju i loše energetske efikasnosti, posebno u pogledu izvedbe zgrada. Ljudi u neefikasnim objektima više su izloženi hladnim razdobljima, toplinskim valovima i drugim uticajima klimatskih promjena. Neadekvatna udobnost i sanitarni uslovi u stambenim i radnim okruženjima, kao što su neadekvatne unutarnje temperature, loša kvaliteta zraka i izloženost štetnim hemikalijama i materijalima, pridonose nižoj produktivnosti, zdravstvenim problemima i većoj smrtnosti i morbiditetu.

2.     Svrha angažmana

Obraćanje posebne pažnje na socijalno ugrožene grupe po pitanju energetskog siromaštva je od velike važnosti za CaCH i CEE. Za ovu kategoriju građana često nisu dovoljno jasno definirane mjere, obim i načini njihove primjene da bi uticaj energetskog siromaštva bio ublažen. Zato je potrebno obezbijediti drugačiji pristup sa snažnijim angažmanom na nivou lokalne zajednice. Da bi na lokalnom nivou uradili Strategiju za smajnje energetskog siromaštva potrebne su nam relevantne informacije.

Angažirani konsultant treba iz lokalne zajenice prikupiti i u bazu unijeti raspoložive informacije vezane za: opće demografske karakteristike i kretanja, osnovne informacije o domaćinstvu, geografske karakteristike stanovništva, socijalnu strukturu vezanu za zaposlenost/nezaposlenost, obrazovanje, prihode, socijalno ugrožene kategorije, novčane pomoći iz sistema socijalne zaštite, glavne informacije vezane za stambene i energetske karakteristike domaćinstava itd. Više informacija je u elektronskoj excel bazi podataka u koju će se unositi potrebni podaci.

Kompletan tekst javnog poziva za Konsultanta za izradu baze dostupan na sljedećem LINKU.

Kompletan tekst izgleda Baze za izradu situacione analize dostupan na sljedećem LINKU.

Napisao admin