25 Januara, 2024 Novosti Nema komentara

Prema trenutnoj situaciji i aktivnostima koje se provode u BiH stiče se dojam da nadležne institucije ne shvataju ozbiljno problem energetskog siromaštva i posljedica do kojih se dolazi zbog nerješavanja ovog problema. Određeni pomaci postoje na lokalnom nivou, ali je potrebno aktivnije uključivanja i podrška viših nivoa vlasti.

Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Tokom angažmana na terenu prepoznat je problem siromaštva izazvanog visokim troškovima za energiju. U cilju rasvjetljavanja ovog problema urađeno je istraživanje na uzorku od 1.000 domaćinstava u Zeničko dobojskom kantonu: http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2018/03/FINAL-Brosura-ES-26.3.18-za-print-pdf1.pdf i na uzorku od 10.000 domaćinstava u Tuzlanskom kantonu https://ekologija.ba/wp-content/uploads/2023/02/Analiza-o-ES-u-10000-domacinstava.pdf. Istraživanja su pokazala da je problem prisutan i da hitno treba krenuti sa njegovim rješavanjem.

Energetsko siromaštvo je veliki izazov za sve veći broj domaćinstava, a izvlačenje ranjivih građana iz njega trebalo bi biti jedan od hitnih zadataka vlade i nadležnih institucija. Energetsko siromaštvo proizlazi iz kombinacije niskog dohotka, visokog izdatka raspoloživog dohotka za energiju i loše energetske efikasnosti, posebno u pogledu izvedbe objekata. Domaćinstva u neefikasnim objektima više su izložena hladnim razdobljima, toplinskim valovima i drugim uticajima klimatskih promjena. Neadekvatna udobnost i sanitarni uvjeti u stambenim i radnim okruženjima, kao što su neadekvatne unutarnje temperature, loša kvaliteta zraka i izloženost štetnim kemikalijama i materijalima, pridonose nižoj produktivnosti, zdravstvenim problemima i većoj smrtnosti i morbiditetu.

Tokom nadolazećih godina, troškovi električne energije i energije za grijanje značajno će porasti i mnogo će više ljudi iskusiti energetsko siromaštvo, a najviše će biti pogođene najugroženije demografske skupine. Veoma je važno imati na umu da je potrebno poboljšati pristup socijalnim uslugama korisnicima koji imaju nizak nivo obrazovanosti, što rezultira malim prihodima domaćinstva koji obično ne pokrivaju osnovne troškove. Lokalne zajednice i Centri za socijalni rad imaju važnu ulogu u identifikaciji takvih domaćinstava i u rješavanju problema. Međutim, odgovornost za rješavanje ovog problema se proteže od državnog do lokalnog nivoa i samo njihovom dobrom uvezanošću i zajedničkim djelovanjem se mogu ublažiti posljedice ovog problema.

U cilju podsticanja realizacije konkretnih mjera na smanjenju energetskog siromaštva, Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju su u okviru projekata “Inovacije u EE i OE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ i u saradnji sa gradovima Tuzla i Gračanica i općinama Kalesija i Doboj Istok i njihovim centrima za socijalni rad, izradili konkretne planove za smanjenje energetskog siromaštava čija realizacija je krenula početkom 2024. godine. U toku je izrada sličnih dokumenata za Gradačac, Srebrenik, Čelić i Teočak. Njihov završetak i usvajanje se očekuje do ljeta 2024, kada će i u tim lokalnim zajednicama krenuti njihova realizacija. Da se ne bi senzibilitet lokalnih zajednica ugušio, jako je važno da ove aktivnosti budu podržane od drugih nivoa vlasti.

Dr.sc. Džemila Agić dipl.ing.tehn

Tuzla, 25.1.2024.

 

Napisao admin