Naziv projekta: Dobre vodne komšije II Trajanje projekta: 15.06.2017 – 31.03.2019 Finansijska podrška: Robert Bosch Stiftung Opći cilj:Uspostaviti saradnju između učenika, njihovih roditelja, nastavnika, menadžmenta škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, a pripadaju različitim entitetima (Federacije BiH i Republike Srpske), kroz zajednički rad na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke ...
Pročitajte više
Format aktivnosti: sastanci; konferencija Vremenski period: 10 mjeseci Trajanje projekta: februar– novembar 2018. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Centar za ekologiju i energiju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Bosna i Hercegovina je realizirao projekt „Energetska politika za zaštitu klime“. U okviru Projekta je nastavljena uspostavljena saradnja sa općinama FBiH, RS i Brčko Distrikta, ...
Pročitajte više
Format aktivnosti: sastanci; edukacije Vremenski period: 9 mjeseci Trajanje projekta: mart – novembar 2018. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Centar za ekologiju i energiju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Bosna i Hercegovina je realizirao projekt „ Obnovljivi izvori energije ZA nova radna mjesta“. Nastavljena je saradnja sa partnerskom organizacijom „Eko put“ iz Bijeljine ...
Pročitajte više

Eko BiH

Naziv projekta:Eko BiH Trajanje projekta: 1.12.2018. – 30.5.2021. Donator:EU Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti životne sredine/okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat se sprovodi ...
Pročitajte više
Centar za ekologiju i energiju je počeo sa implementacijom projekta čiji je opći cilj uspostavljanje kontakta, sticanje povjerenja, iniciranje povezivanja i izgradnje dugoročne saradnje između mladih iz Tuzle, Brčkog i Bijeljine. Centar za ekologiju i energiju će odabrati tri škole, po jednu iz Tuzle, brčkog i Bijeljine, i između njih uspostaviti dublju saradnju. U školama ...
Pročitajte više
Trajanje projekta: 01.03.2017 – 31.10.2017 Projekt je realiziran u kooperaciji sa  Fondacijim Heinrich Böll   Opći cilj: Jačanje uloge organizacija civilnog društva i javnosti u planiranju i donošenju odluka u područiju  zaštite okoliša i korištenja prirodnih resursa. U okviru projekta ćemo   pratiti slučajeve na kantonalnim/lokalnim i federalnim nivoima gdje je sudjelovanje javnosti predviđeno. Ovi procesi će ...
Pročitajte više
Trajanje projekta: 01.02.2017 – 31.11.2017 Projekt je realiziran u kooperaciji sa  Fondacijim Heinrich Böll   Opći cilj: Poticanje društvenih i političkih promjena koje su nužne da bi se prepoznao problem energetskog siromaštva i podstaklo osmišljavanje održivih mjera za ublažavanje ovog problema koji negativno utiče i na klimatske promjene. Projekt je  fokusiran na skretanje pažnje na ...
Pročitajte više
Područje realiziranja projektnih aktivnosti: Zenica i Zavidovići (Zeničko-dobojski kanton) Saradnja sa OCD: Eko forum Zenica i Sadnice Mira Zavidovići Ciljevi projekta 1. Promoviranje čistih tehnologija i korištenje OIE, čime se utiče na smanjenje štetnih emisija i ublažavanje klimatskih promjena. 2. Osnaživanje energetski siromašnih domaćinstava u BiH i ušteda troškova kroz uštedu energije. 3. Poboljšanje svijesti ...
Pročitajte više
Ciljevi projekta Opći cilj projekta je poboljšanje odgovornost i transparentnost javnih finansija u ciljanim zemljama te da se ojača uloga i glas civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije koje rade u ovom polju. Specifični ciljevi projekta 1. Poboljšati znanje organizacija civilnog društva o javnim finansijama i međunarodnim finansijskim institucijama i poboljšati kapacitete organizacija ...
Pročitajte više
Naziv projekta: Primarna selekcija otpada u obdaništima Trajanje projekta: 15.4. – 15.9.2014. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Finansira: EU Centar za ekologiju i energiju je u okviru projekta „Primarna selekcija otpada u obdaništima“ uveo odvojeno sakupljanje papira i plastike u 10 tuzlanskih obdaništa JU „Naše dijete“. U ovih 10 obdaništa su održane edukativne radionice za djecu sa interesantnim i maštovitim ...
Pročitajte više