Ekološka edukacija

Ekološka edukacija
Edukacija građanja o zaštiti i unapređenju životnog okoliša

Cilj: Kroz seminare/radionice upoznati građane sa njihovim mogućnostima zaštite unapređenja životnog okoliša i podstaći ih djelovanje u njihovom okruženju.
Udruženje kontinuirano radi na transferu novih znanja u cilju podsticanja održivog razvoja u oblasti zaštite i unapređenja životnog okoliša u Bosni i Hercegovini.
U periodu od 2001. do 2007. održano je 1266 seminara sa 7100 učesnika, na kojima su građani upoznati sa ekološkim problemima kod nas i u svijetu, predstavljene su im savremene metode rješavanja tih problema i data mogućnost aktivnog učestvovanja u idejnom i praktičnom realiziranju projekata iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša.

Teme seminara:

 • Mogućnosti pojedinca da daje lični doprinos zaštiti okoliša (voda, zrak, tlo i šume)
 • Zaštita i štednja vode i obogaćivanje vodenih resursa
 • Savremeni pristup otpadu (recikliranje, smanjenje otpada i kompostiranje)
 • Kompostiranje organskog otpada
 • Efikasno korištenje energije (resursi, dobijanje i uticaj na okolinu)
 • Saobraćaj i okolina
 • Štednja toplotne i električne energije
 • Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije
 • Klimatske promjene
Metodologija

Svaka od tema seminara traje dva dana po 3 sata. Na seminarima, osim teorijskog uvoda, učesnici imaju mogućnost učešća u diskusiji i grupnom radu na osmišljavanju načina za rješavanje konkretnih ekoloških problema.

Multiplikatorski efekat

Nova znanja i iskustva korisnici prenose u svoje organizacije, škole, obdaništa, vladine i nevladine organizacije i svoje porodice.

Edukacija se organizira u saradnji sa domaćim i stranim stručnjacima

Učešće na konferencijama/skupovima i djelovanje u mrežama

Predstavnici Centra su učestvovali na preko 250 konferencija/radionice/okruglih stolovi u BiH i inostranstvu.

Doprinos unapređenju životnog okoliša daju kroz rad u grupama za Regionalnu deponiju i izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana – LEAP-a općine Tuzla.

Saradnjom sa drugim organizacijama i djelovanjem u mrežama zaposleni u Centru stiču nova znanja i iskustva, koja edukacijom i projektima prenose na BiH i šire.

Sarađujemo sa:

 • Partnerskom organizacijom u Švicarskoj,
 • EkomrežaBIH,
 • Referentna grupa,
 • AGREENET,
 • Dunavski ekološki forum i brojnim NVO na području BiH i šire
Mediji, edukacija kroz medije
Zahvaljujući dobroj saradnji sa medijima, imali smo preko 500 medijskih istupanja,  preko 50 članaka u štampi i preko 200 članaka na web stranicama Centra i Ekomreže BiH.
Projekat ekološke edukacije i saradnje sa javnošću i medijima se raelizira do kraja 2007. godine zahvaljujući podršci donatora iz Švicarske.

Add Comment