Vizija, Misija i Vrijednosti Centra

Vizija CEE

Naša vizija je da živimo u ekološki osviještenom društvu u kojem svi njegovi građani vole i štite okoliš i kontinuirano ga unapređuju.

Misija CEE

Centar za ekologiju i energiju je nevladina, neprofitna organizacija u kojoj se voli okoliš, radi i živi za njegovu zaštitu i unapređenje te zagovaračkim, edukativnim i informativnim akcijama, uz učešće svih nivoa društva, podstiče održivi razvoj.

Vrijednosti Centra

Centar doprinosi unapređenju sveukupnog stanja u oblasti okoliša na temelju slijedećih vrijednosti koje su najviši prioritet organizacije i njenih zaposlenih te osnovne pokretačke snage.

Izjava o vrijednostima Centra:

Iskreni smo, vjerni i dosljedni.


To znači da živimo svoju misiju i ne pravimo kompromise oko nama najvažnijih tema.

Svi naši uposlenici u svakom aspektu života vode računa o potrošnji energije, izbjegavaju korištenje fosilnih goriva za zagrijavanje, rade primarnu selekciju otpada, štede vodu, spram mogućnosti koriste solarnu energiju i kompostiraju, prilikom kupovine prednost daju lokalnim i domaćim proizvodima.

U prostoru u kojem radi tim vodi se računa o potrošnji energije, svjesno se vrši nabavka i potrošnja kancelarijskog materijala, listovi i dokumenti se dvostrano štampaju, uvedena je primarna selekcija otpada, vodi se računa o ispravnosti slavina, kao i o korištenju automobila za prevoz više putnika.

Kod osmišljavanja projekata vodimo računa da aktivnosti imaju što manji štetan uticaj na okoliš. To postižemo tako što prilikom organiziranja skupova vodimo računa da prostor bude lako dostupan javnim prevozom ili pješke, te da se koriste domaći proizvodi.

Kada finansiramo projekte partnerima, nastojimo svoju praksu prenijeti na njih. Preporučujemo korištenje lokalnih ili domaćih proizvoda, efikasno korištenje energije, odvojeno sakupljanje otpada, u sredinama gdje nema primarne selekcije otpada, preuzimamo odgovornost za transport do prvog reciklažnog dvorišta.

Stalno se usavršavamo.
 

Za Centar to znači razvoj cijelog tima. Zajedno sa korisnicima, partnerima i donatorima kreiramo nove, inovativne akcije i projekte, dijelimo informacije, nova saznanja i zapažanja u radu, kao i saznanja sa naučnih skupova, konferencija i radionica. Samo međusobnim učenjem svi imamo priliku za rast i razvoj.

Tokom stručnih posjeta i konferencija aktivno se učestvuje u razmjeni iskustava i dostignuća. Uspostavljamo kontakte sa osobama koji imaju slična interesovanja i razmišljanja, tako da svaka povezanost kroz ideje doprinosi mogućem nastavku poslovne saradnje.

U komunikaciji je važno razumjeti stavove sagovornika, te se podstiče pažljivo slušanje kako bi se naučile vrijedne lekcije od članova tima, partnera, klijenata i donatora. Kroz rad sa našim korisnicima se uviđaju mogući problemi i izazovi, te se zajedno kreiraju nove prilike.

U vremenu stalnog razvoja tehnologije, podstiče se učenje i sticanje vještina i sposobnosti u skladu s razvojem novih tehnologija. Upotrebom novih vještina se stiče povjerenje saradnika i donatora. Okruženje primjećuje stalni napredak Centra, te brže i lakše sprovođenje zadatih aktivnosti i generiranje novih, kvalitetnih projekata.

Profesionalni smo.


Za Centar to znači odgovornost prema onima koje predstavljamo, stalno praćenje potreba korisnika i zastupanje njihovih interesa. Preuzete obaveze i zadaci se izvršavaju kvalitetno i u skladu sa zadatim rokovima.

Konstantno se prate potrebe društva i pruža pomoć u skladu sa mogućnostima kad god je to potrebno. Prati se rad industrije i predstavnika vlasti. Centar istražuje, konsultuje se sa stručnjacima i pravovremeno reaguje, ukoliko je nešto u suprotnosti najboljem interesu građana. Dijalogom sa donosiocima odluka, javim i privatnim partnerstvom i snagom argumenata snažno se zagovara okolišni razvoj.

Otvoreni smo.
 

Postavljamo ambiciozne ciljeve i poštujemo različite načine obavljanja posla. Naš fleksibilan pristup nam omogućava da razvijamo jednostavna, elegantna rješenja za složene društvene izazove. Na zatvaramo naše umove, kako bismo u svakom trenutku mogli reagovati brzo i promišljeno.

Osnovne informacije o organizaciji Centar za ekologiju i energiju

CEE je osnovan u septembru 2001. godine na inicijativu grupe građana iz Tuzle koji su imali želju da poboljšaju ekološku situaciju u BiH. Podršku ovoj ideji je pružila grupa građana/ prijatelja iz Švicarske, koji su osnovali Forderverein za pružanje podrške CEE. Forderverein je svih ovih godina pružao stručnu podršku i pomagao oko pripreme projekata i uspostavljanja saradnje sa fondacijama i institucijama iz Švicarske. Ta saradnja traje i danas.

Pored saradnje sa Fordervereina, CEE je od samog početka samostalno radio na pripremi projekata i uspostavljanju saradnje sa drugim donatorima i partnerima.

2001. godine CEE je počeo sa radom sa jednom zaposlenom osobom i jednim projektom. Broj zaposlenih osoba varira između 5 i 8, zavisno od broja projekata. Tokom implementacije projekata CEE sarađuje sa značajnim brojem eksperata iz BiH i inostranstva. Po potrebi se angažuju i volonteri. U prethodnih 20 godina tim je pripremio i implementirao preko 100 manjih i većih projekta. 

Projekti se implementiraju na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Postoji razvijena, uspješna saradnja sa ekološkim NVO u BiH i u regionu. CEE je vremenom postala jedna od najcjenjenijih ekoloških organizacija u BiH.

Takođe je uspostavljena uspješna saradnja sa EU. Radi se na pripremi i implementaciji nacionalnih, prekograničnih i regionalnih projekata za EU.
Prilikom pripreme i implementacije projekata nastoje se izgraditi partnerstva i uspostaviti duža saradnja sa onima koji finansijski podržavaju projekte ili sa onima koji su partneri ili ciljna skupina Centra.

Aarhus centar

U junu 2013. godine, uz podršku EU i Misije OSCE-a u BiH, pri Centru za ekologiju i energiju uspostavljen je i Aarhus centar Tuzla, čiji su zadaci:

  • olakšati građanima pristup informacijama,
  • podržati učešće građana u procesima donošenja odluka o okolišnim pitanjima, te
  • podržati zaštitu ljudskih prava u oblasti okoliša.


Takođe, kroz svoj rad, CEE:

  • promoviše demokratske vrijednosti i postupke u očuvanju okoliša,
  • promoviše transparentnost i odgovornost na svim nivoima donošenja odluka i
  • aktivno doprinosi zaštiti okoliša i zaštiti prava građana i budućih generacija da žive u okruženju koje ne ugrožava njihovo zdravlje i dobrobit.

Naš tim

dr.sc. Džemila Agić, dipl.ing.tehn.

Direktorica Centra za ekologiju i energiju
Stručna oblast: Platformski pristup u rješavanju okolišnih problema od lokalnog do nacionalnog nivoa

skype: dzemila.agic
tel: +387 61 724 033
e-mail: dzemila.agic@bih.net.ba

Fatima Šehmehmedović, ekon.tehn.

Stručna oblast: Administrativno i finansijsko vođenje projekata

skype: fatima.sehmehmedovic
tel: +387 35 249 311
e-mail: fatima.sehmehmedovic@ekologija.ba

Vanja Rizvić, mr.sc. iz područja ekološkog inženjerstva i zaštite okoline

Stručna oblast: Edukacije i izrade strateških dokumenata iz oblasti okoliša

skype: vanja.rizvic
tel: +387 35 249 311, +387 61 670 077
e-mail: vanja.rizvic@ekologija.ba

Amira Kunto

Stručna oblast: Priprema i realizacija projekata u lokalnim zajednicama u oblasti okoliša

skype: amira.kunto
tel: +387 35 249 310, +387 61 894 776
e-mail: amira.kunto@ekologija.ba

Amra Skramončin, MA inženjerstva zaštite okoline

Stručna oblast: Priprema i realizacija projekata iz oblasti okoliša na nacionalnom i regionalnom nivou

skype: amra.skramoncin
tel: +387 35 249 310, +387 61 856 004
e-mail: amra.skramoncin@ekologija.ba

Godišnji izvještaji Centra za ekologiju i energiju

Finansijski izvještaji:
Narativni izvještaji:

Narativni izvještaj
2021.