30 Aprila, 2021 Novosti Nema komentara

A. OSNOVNE INFORMACIJE

Pun naziv: Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle

Akronim:  BWL (Bulky Waste Less)

Vrijednost:  576.664,52 €

Donator: Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina (IPA II)

Ugovorno tijelo: Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike Srbije

Nosilac projekta: Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice (SRB)

Partneri: JKP “Komunalac” Tuzla (BiH), Centar za ekologiju i energiju Tuzla (BiH)

Lokacija projekta: grad Užice (SRB) i grad Tuzla (BiH)

Trajanje projekta: 18 mjeseci (01.03.2021-31.08.2022)

B.  CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj: Doprinos unapređenju održivog planiranja okoliša u prekograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina.

Specifični cilj: Unaprijeđena efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle.

C. OČEKIVANI REZULTATI

R1 – Tehnički preduslovi za odvojeno prikupljanje kabastog otpada uspostavljeni na teritoriji  Užica i Tuzle.

R2 – Povećani tehnički i kadrovski kapaciteti 2 komunalna preduzeća za tretman kabastog otpada.

R3 – Teritorije dva grada bez divljih deponija kabastog otpada.

R4 – Dve lokalne zajednice upoznate sa novouspostavljenim konceptom tretmana kabastog otpada i aktivno u njemu učestvuju.

D. SAŽETAK SISTEMA KOJI SE USPOSTAVLJA

BWL projekat se bazira na rezultatima različitih aktivnosti koje su već preduzete u Užicu i Tuzli, a odnose se na uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na mjestu nastanka, kao i potrebi da se reciklabilni otpad, koji učestvuje i do 40% u ukupnim količinama komunalnog otpada, izdvoji na samom izvoru i tako smanji udio koji se deponuje. Nakon nekoliko godina provođenja ovog koncepta, prvi ozbiljniji rezultati se već ostvaruju, dajući veliki podsticaj za razmatranje daljih koraka tokom kojih je potrebno pokriti i druge tokove otpada koji dolaze iz domaćinstava. Na prvom mjestu je to otpad koji svojim gabaritima prevazilazi zapreminski prostor kućnih individualnih kanti i uličnih kontejnera, tzv. kabasti otpad. Pod kabastim otpadom se podrazumijeva sav komunalni otpad koji svojim gabaritima prevazilazi zapreminske prostore uobičajene komunalne opreme (individualne kante od 120 i 240 litara i kontejneri od 1.100 litara), te ga je potrebno zasebno preuzimati, transportovati i tretirati. U ovaj otpad spadaju: stari i odbačeni namještaj, bijela tehnika, dušeci i spužve, automobilske gume, otpad nastao rekonstrukcijom individualnih domaćinstava (zamijenjena stolarija i kupatilska sanitarija, ravno staklo, ogledala i sl) i drugi krupni elementi iz domaćinstva (garnišle, lajsne, lusteri, cijevi i sl).

Sprovođenje projekta podrazumijeva više metodoloških pristupa, među kojima je svakako najdominantnije infrastrukturno opremanje koje podrazumijeva nabavku kontejnera za prihvat i transport ove vrste otpada, nabavku specijalnih mašina (tzv. šredera) za mljevenje i sitnjenje kabastog otpada, kao i uspostavljanje  reciklažnih dvorišta na lokacijama deponija dva grada. Koncept koji je odabran podrazumijeva iznošenje kabastog otpada od strane građana, u terminima i na lokacijama koje će biti prethodno izdefinirane i iskomunicirane sa stanovništvom. Postavljanje, zadržavanje i pražnjenje kontejnera za kabasti otpad (zapremine 3, 5 i 7 m³) biće izvršeno u skladu sa poštivanjem lokalnih specifičnosti terena, uključujući gustinu naseljenosti i raspoloživost javnog prostora. Projektom je planirano pokrivanje svih mjesnih zajednica oba grada, bez obzira da li je riječ o urbanim ili ruralnim zajednicama. Paralelno sa aktivnostima tehničkog karaktera, planirana je edukacijastanovništva, ali i zaposlenih u komunalnim preduzećima, kao i zaposlenih u resornim gradskim upravama, kako bi novouspostavljeni sistem bio adekvatno primijenjen i unapređivan. Pošto je za uspješnost novouspostavljenog sistema presudno važno da ga šira zajednica adekvatno prepozna, usvoji i kontinuirano primjenjuje, BWL projekat planira provođenje informativno-promotivne kampanje koja će biti usmjerena ka svim ciljnim grupama i trajaće kontinuirano tokom realizacije projekta. Navedeni klasteri aktivnosti su međusobno uvezani i u tijesnoj korelaciji, te će se paralelno realizirati.

Dva uspješno provedena projekta prekogranične saradnje, koja smo zajednički osmislili i realizirali u prethodnih 8 godina (SWL-School Waste Less i SUBREC-Suburban recycling), daju nam za pravo da vjerujemo da ćemo i sa BWL projektom nastaviti da podižemo nivo upravljanja komunalnim otpadom u dva grada, na zadovoljstvo njihovih stanovnika. Krajnji cilj svih ovih inicijativa jeste povećanje izdvajanja reciklabilnih sirovina iz komunalnog otpada i smanjenje količina koje se deponuju.

Za više informacija o aktivnostima projekta, zapratite nas na društvenim mrežama (Facebook: Centar za ekologiju i energiju i SUBREC-Predgrađa recikliraju), a za dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobama, unutar projektnog tima:

Miloš Radojević, Menadžer projekta, milos.radojevic.bwl@duboko.rs, +381 65/5230-654

Džemila Agić, Menadžer za promociju, dzemila.agic@bih.net.ba, +387 61/724-033

Napisao admin