19 Januara, 2023 Novosti Nema komentara

Kategorija: Konsultantski ugovor

Lokacija: Tuzlanski kanton i Zeničko Dobojski kanton, Bosna i Hercegovina

Period realizacije aktivnosti: februar 2023.- novembar 2024.

Potrebno iskustvo: minimalno 5 godina

Poziv za ponude

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva eksperta ili tim eksperata da dostave ponude za provođenje edukacije profesora mašinske struke i nezaposlenih osoba i učešće u izradi modularnog praktičnog vodiča u skladu s opisom poslova (ToR) kako je navedeno u nastavku.

1. Kontekst i pozadina

Caritas Švicarske (CaCH) zajedno sa svojim partnerom Centrom za ekologiju i eneriju (CEE), već dugo djeluje u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja poklanja se edukaciji na ove teme u svim obrazovnim institucijama kako bi se povećala znanja iz ovih oblasti.

U narednom periodu planirano je za profesore i učenike osnovnih i srednjih škola realizirati radionice kako bi se povezivalo specijalizovano obrazovanja sa potrebama tržišta rada. CaCH/CEE sarađuje sa obrazovnim institucijama da bi se dodale praktične komponente učenja u nastavne planove i programe zasnovane na teoriji. Time se pomaže povećanju znanja i vještina koje mogu pridnijeti boljem nalaženju zaposlenja i prihodima. Da bi se uticalo na smanjenje potrošnje energije i uvođenje novih tehnologija OIE i postigao najbolji mogući dugoročni učinak, važno je osigurati da javne ustanove, akademske zajednice i prosvetni radnici stiču i primjenjuju potrebna i primjerena znanja i praktična iskustva o energetskoj efikasnosti i tehnologijama obnovljivih izvora energije. Na taj način će se od škola krenuti sa širenjem svijesti o mogućim mjerama za primjenu energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije, poput solarnih tehnologija i toplotnih pumpi u stambenim objektima.

Uprkos rastućim stopama nezaposlenosti, BiH se suočava sa ozbiljnim nedostatkom kvalificiranih stručnjaka u većini zanatskih poslova, posebno u još uvijek prilično mladom sektoru energetske efikasnosti i obnovljive energije. Kompanije iz privatnog sektora obično ne smatraju diplomce srednjih tehničkih škola dovoljno obučenim da bi se zaposlili u sektoru energetske efikasnosti ili obnovljivih izvora energije. To je uglavnom zbog nedostatka praktičnog razumijevanja materije u praksi. Izradom vodiča za ove oblasti i realizacijom treninga sa praktičnom obukom i korištenjem opreme koja se obično sreće u privatnom sektoru industrije obnovljivih izvora energije, za nezaposlene i diplomce srednjih tehničkih škola će se pružiti prilika da lakše dođu do posla.

2. Svrha angažmana

U prethodnoj fazi projekta “EE faza II” izrađen je Priručnik EE i OIE za profesore i učenike mašinske struke, u kojem su obrađene neke od tema, koje do danas nisu dovoljno zastupljene u nastavi  u školama, a predstavljaju osnovu za osavremenjavanje stručne i kvalifikovane radne snage za primjenu EE i OE. Kod odabira i pripreme tema je uzet u obzir postojeći Nastavni plan i program za srednje mašinske škole. Da bi se mladi kvalitetno obučili, potrebno je profesorski kadar obučiti o primjenama EE i OE, koji bi svoje stečeno znanje mogli primjenjivati u nastavi.

Tokom angažmana, edukator će biti član ekspertske grupe za izradu Vodiča o fotonaponskim sistemima i edukator tokom treninga za nezaposlene.

3. Glavni zadaci i rezultati

 • Priprema i vođenje 6 jednodnevnih radionica za prosvetne radnike mašinske struke, na kojima će se detaljno razrađivati tema iz Priručnika o EE i OIE za profesore i učenike mašinske struke (http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2013/12/Prirucnik-Ma%C5%A1inska-struka.pdf), kao i druge teme o EE i OIE, koje će poboljšati nastavu radi dobivanja stručne i kvalifikovane radne snage za primjenu EE i OE.
 • Podrška profesorima, koji su prisustvovali na edukaciji, da primijene stečeno znanje u radu sa učenicima (ukupno 20 radionica/časova).
 • Učešće na radnim sastancima za izradi Vodiča o fotonaponskim sistemima i davanje prijedloga za doradu.
 • Priprema i učešće u vođenju 4 treninga o instaliranju fotonaponskih sistema za diplomce srednjih tehničkih škola i nezaposlenih osoba.
 • Izrada šestomjesečnih periodičnih izvještaja.

Dužnosti i odgovornosti edukatora/ tima edukatora

 • Odgovornost za provođenje gore navedenih zadataka i postizanja rezultata;
 • Praćenje i pridržavanje vremenskog okvira naručenog zadatka;
 • Stalna komunikacija sa predstavnicima CEE tokom cijelog procesa i redovno izvještavanje o napretku procesa;

Dužnosti i odgovornosti CEE

 • Pružanje smjernica tokom cijelog procesa;
 • Pomoć kod organiziranja edukacija za profesore i nezaposlene;
 • Vršenje kontrole kvaliteta svih isporuka;

4. Potrebno iskustvo i kvalifikacije edukatora

 • Univerzitetska diploma, VSS mašinske struke,
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva u radu sa školama, ili u primjeni tehnologija EE i OIE
 • Iskustvo u organizovanju, vođenju i facilitiranju sastanaka, dijaloga, događaja koji se odnose na EE i OE,
 • Iskustvo u provođenju treninga odraslih,
 • Iskustvo na provođenju projekata u praksi,
 • Znanje i vještine u korištenju računara i MS Office softwera,
 • Poznavanje engleskog jezika će se smatrati prednošću.

5. Mjesto, vrijeme i trajanje zadataka i resursi

Za realizaciju svih zadataka u navedenom periodu, edukator će biti raspoređen od februara 2023. do novembra 2024. Edukator će pripremiti i implementirati plan rada u konsultaciji i uz podršku osoblja iz CEE u skladu sa sljedećim vremenskim okvirom:

Rok za slanje prijava: 30.01.2023.

Potpisivanje Ugovora: 01.02.2023.

Period realizacije aktivnosti: februar 2023.- novembar 2024.

Rok za dostavljanje 4 periodična izvještaja: 30. juni i 31. decembar 2023. i 30. juni i 30. novembar 2024.

Postupak prijave

Prijava mora sadržavati:

 • Motivaciono pismo sa jasno navedenim iskustvom rada sa školama i iskustvom u praktičnom radu
 • CV aplikanta / CV uključenih osoba
 • Finansijsku ponudu za provođenje zadataka u Tuzlanskom i Zeničko dobojskom kantonu u konvertibilnim markama (KM).

Prijava se treba poslati do 30.01.2023. godine, na mail: vanja.rizvic@ekologija.ba  sa naznakom: Ponuda za edukaciju mašinske struke- p220056. Prijave sa nepotpunim ponudama ili prijave primljene nakon datuma zatvaranja se neće razmatrati. Kontaktirat će se samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Evaluacija za izbor edukatora

Ponude će biti ocjenjivane na osnovu kumulativne analize, uzimajući u obzir kombinaciju kvalifikacija kandidata i finansijske ponude.

Evaluacija Maksimalan broj bodova
Tehnički kriteriji
Stručna sprema 5
Radno iskustvo iskustvo u školama 10
Radno iskustvo u vođenju projekata u praksi 10
Iskustvo u izradi naučnih i stručnih radova (školske knjige…) 10
Dodatne edukacije u primjeni EE i OIE 10
Poznavanje engleskog jezika 5
Finansijski kriteriji
Finansijska ponuda (vrijednost za novac) 50

 Angažman

 • Isplata će biti vršena nakon slanja periodičnih izvještaja;
 • U slučaju da prilikom provođenja monitoringa od strane CEE bude utvrđen nezadovoljavajući kvalitet rada edukatora, CEE zadržava pravo da tokom trajanja angažmana raskine ugovor;
 • Radni zadatak (ToR) će biti integralni dio ugovora, a koji će se zaključiti između edukatora i CEE;
 • Edukator će koristit svoj vlastiti ured, resurse, materijale i računar za obavljanje radnih zadataka i obezbijediti potrebni;
 • Edukator je odgovoran za svoje vlastito zdravstveno osiguranje i sigurnost prilikom obavljanja posla;
 • Edukator je obavezan da se pridržava internih pravila i procedura CEE;
 • U slučaju da strane ne postignu sporazumno rješenje, predmet se prosljeđuje sudu gdje je smješten nosioc projekta.

Kontakt za sva pitanja: vanja.rizvic@ekologija.ba; 061 670 077

Tuzla, 19. januar 2023. god.

FINANSIJSKA PONUDA
R.br. Opis/aktivnosti/usluga Cijena usluge (KM)
EDUKACIJE U TUZLANSKOM KANTONU
1. Priprema i realiziranje 3 radionice za profesore  
2. Ekspertska podrška educiranim profesorima oko održavanja 20 radionica/ časova za učenike. (Komunikacija s profesorima i monitoring pripreme i realizacije)  
3. Priprema i realiziranje 2 treninga za nezaposlene  
EDUKACIJE U ZENIČKO DOBOJSKOM KANTONU
4. Priprema i realiziranje 3 radionice za profesore  
5. Ekspertska podrška educiranim profesorima oko održavanja 20 radionica/ časova za učenike. (Komunikacija s profesorima i monitoring pripreme i realizacije)  
6. Priprema i realiziranje 2 treninga za nezaposlene  
POMOĆ PRI IZRADI VODIČA O FOTONAPONSKIM SISTEMIMA
7. Učešće na radnim sastancima i davanje prijedloga za doradu  
UKUPNA CIJENA  
* u bruto iznos su uključeni porezi i doprinosi
Cijena izražena slovima:
Ime i prezime ponuđača:

Napisao admin