18 Januara, 2023 Novosti Nema komentara

Kategorija: Konsultantski ugovor

Lokacija: Tuzlanski kanton i Zeničko Dobojski kanton, Bosna i Hercegovina

Trajanje: 3 mjeseca

Potrebno iskustvo: minimalno 3 godine

Poziv za ponude

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva eksperte, grupe eksperata ili konsultantske kuće da dostave ponude za provođenje istraživanja i izradu analize u skladu s opisom poslova (ToR) kako je navedeno u nastavku.

Istraživanje se provodi u okviru projekata: „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ u okviru aktivnosti vezanih za iznalaženje najboljeg načina za edukaciju učenika i odraslih na temu instaliranje fotonaponskih sistema.

Kontekst i pozadina

U posljednjih nekoliko godina odnos između energetske efikasnosti, obnovljive energije, klimatskih promjena i veza sa energetskim siromaštvom je postao posebno važan za BiH. Caritas Švicarske u BiH (u daljem tekstu CaCH) je prepoznao ove veze i stoga je 2016. izradio strategiju da intenzivira svoje napore i ulaganja u ove oblasti. Projekat EE III je treća faza u dugoročnom djelovanju CaCH, koji se nastavlja na dvije prethodne faze. Prva faza je bila pilot faza i ona je trajala od 2016. – 2019, a druga faza je napredna faza i ona je trajala od 2019. – 2022.

CaCH, u saradnji sa CEE,  je u prethodnom periodu bio u mogućnosti da radi sa obrazovnim institucijama kako bi dodali komponente praktičnog učenja u nastavne planove i programe o temama EE i OIE,  koji su do sad uglavnom zasnovani na teoriji. To je pomoglo da se adekvatnije pripreme učenici završnih razreda tehničkih i stručnih škola za rad u praksi. Djelujući o ovom sektoru CaCH je sa svojim partnerom CEE, u svijetlu promjena zakona u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije, prepoznao buduću potrebu na tržištu rada za kvalifikovanom radnom snagom. Potencijalni partneri iz privatnog sektora ističu nedostatak praktično obučenih stručnjaka za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Da bi se dobila kompletna slika o tome, potrebno je izvršiti istraživanje u TK i ZDK, kojim će se pribaviti realni podaci o potrebama i zainteresiranosti biznis sektora, nezaposlenih, obrazovnih institucija i učenika za uvođenje novog zanimanja, proširenje postojećih zanimanja i edukaciju odraslih na temu instaliranje fotonaponskih sistema.

Svrha angažmana

Ovim zadatkom CEE želi naručiti sveobuhvatno istraživanje potreba privrednog sektora, nezaposlenih i učenika završnih razreda stručnih škola u Tuzlanskom kantonu (TK) i Zeničko dobojskom kantonu (ZDK).

Istraživanjem se nastoji utvrditi potreba privrednog sektora koji se bave projektovanjem, ugradnjom ili održavanjem fotonaponskih sistema, za kvalifikovanom radnom snagom i prekvalifikacijom i obukom radnika u oblasti solarnih tehnologija, prije svega instaliranja i održavanja fotonaposkih sistema. Pored navedenog, istraživanjem se treba provjeriti da li postoji interes kod nezaposlenih i učenika srednjih stručnih škola za edukacijom u ovoj oblasti. Zbog toga će se istraživanje bazirati na tri grupe: privredni sektor, učenici srednjih stručnih škola i nezaposlene osobe.

Predstavnike privrednog sektora, u navedenim kantonima, potrebno je ispitati da li su zainteresirani za zapošljavanje i/ili omogućavanje provođenja prakse i prekvalifikaciju za nezaposlene osobe. Na temelju prikupljenih informacija potrebno je uraditi analizu i preporuke za prekvalifikaciju učenika srednjih škola i nezaposlenih u skladu s potrebama tržišta rada i privrednog sektora.

Glavni zadaci i rezultati

 • Izrada 3 vrste upitnika: za privredne subjekte, nezaposlene osobe i učenike završnih razreda.
 • Prikupljanje informacija i uspostavljanje kontakata sa firmama, zavodima za zapošljavanje, školama u kojim će se provoditi istraživanje.
 • Provođenje anketiranja sa minimalno 6 privrednih subjekata, 30 učenika i 20 nezaposlenih osoba iz 4 lokalne zajednice po kantonu.
 • Istraživanje podrazumijeva primjenu mješovite metodologije koja se sastoji i od desk istraživanja vezanog za relevantne teme i institucije i provođenje terenskog istraživanja.
 • Desk istraživanje treba pokazati broj učenika u srednjim stručnim školama i broj nezaposlenih osoba na biroima po lokalnim zajednicama u navedenim kantonima.
 • Procjena potreba i izrada liste privrednih subjekata TK i ZDK koji su zainteresirani za zapošljavanje radnike, prekvalifikaciju radnika, sardnju sa školama oko provođenja prakse u oblasti fotonaponskih sistema.
 • Izrada liste učenika i nezaposlenih osoba koje su zainteresirane za edukaciju.
 • Kao rezultat provođenja istraživanja primjenom mješovite metodologije treba da se dobije sveobuhvatan dokument/detaljna analiza, koji će sadržavati i preporuke za prekvalifikaciju učenika srednjih škola i nezaposlenih osoba u skladu s potrebama tržišta rada i privrednog sektora na temu montiranje i instaliranja fotonaponskih sistema. Dokument treba imati sljedeću strukturu: Sadržaj; Skraćenice; Rječnik pojmova; Sažetak; Uvod; Svrha i ciljevi; Metodologija (procedure, instrumenti, uzorak); Nalazi; Preporuke i Prilozi (upitnici, baza podataka, lista zainteresiranih privrednih subjekata, lista zainteresiranih učenika i nezaposlenih osoba za edukaciju itd).

Dužnosti i odgovornosti pružaoca usluga

 • Stalna komunikacija sa predstavnicima CEE tokom cijelog procesa i redovno obavještavanje o napretku procesa;
 • Traženje ulaznih informacija i uputstva od CEE kada je to potrebno;
 • Odgovornost za provođenje gore navedenog zadataka i postizanje rezultata;
 • Prikupljanje i obrađivanje podatka i izrada detaljnje analize;
 • Praćenje i pridržavanje vremenskog okvira naručenog zadatka;

Dužnosti i odgovornosti CEE

 • Pružanje smjernica tokom cijelog procesa;
 • Vršenje kontrole kvaliteta svih isporuka.

Potrebno iskustvo i kvalifikacije

 • Uključeno osoblje mora imati adekvatno znanje i vještine vezane za sprovođenja projektnog zadatka;
 • Iskustvo u realizaciji sličnih poslova, uključujući dizajniranje i korištenje kvalitativnih i kvantitativnih metoda i alata za prikupljanje podataka;
 • Iskustvo u komunikaciji i koordinaciji sa relevantnim institucijama koje rade u oblasti energetike, zapošljavanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini;
 • Jake analitičke sposobnosti.

Mjesto, vrijeme, trajanje zadatka i resursi

Za realizaciju svih zadataka u navedenom periodu, pružaoc usluga će biti raspoređen od februara do aprila 2023. Pružaoc usluga će pripremiti i implementirati plan rada u konsultaciji i uz podršku osoblja iz CEE u skladu sa sljedećim vremenskim okvirom:

 • Rok za slanje prijava: 25.01.2023.
 • Ugovaranje: 31.01.2023.
 • Nacrt izvještaja: 20.03.2023.
 • Finalni izvještaj: 20.04.2023.

Ukupan broj dana će predložiti potencijalni pružaoc usluga koji se nadmeće, a konačan broj dana će biće dogovoren prilikom izrade ugovora.

Postupak prijave

Prijava mora sadržavati:

 • Finansijsku ponudu za provođenje istraživanje u jednom ili oba kantona (TK i ZDK) u KM. Ako se prijava odnosi na oba kantona treba biti u posebnim dokumentima, jer će se tretirati odvojeno;
 • Tehnički prijedlog i koncept koji uključuje predviđene metode i detaljan raspored rada uz navođenje načina provođenja istraživanja na terenu;
 • Prijedlog izgleda i sadržaja tri upitnika;
 • Motivaciono pismo koje jasno naglašava relevantno iskustvo;
 • CV ključnog osoblja;
 • Poželjno pismo preporuke organizacija sa kojima je obavljao prethodni konsultantski rad i/ili lista referenci.

Evaluacija kandidata

Ponude će biti ocjenjivane na osnovu kumulativne analize uzimajući u obzir kombinaciju kvalifikacija kandidata i financijske ponude.

Evaluacija Maksimalan broj bodova
Tehnički kriteriji
Predložena metodologija 20
Radno iskustvo 10
Stručna sprema ključnih osoba 10
Reference 10
Financijski kriteriji
Finansijska ponuda (vrijednost za novac) 50

 Angažman

 • Isplata će biti izvršena nakon pregleda i prihvatanja Izvještaja o analizi;
 • U slučaju da prilikom provođenja monitoringa bude utvrđen nezadovoljavajući kvalitet rada pružaoca usluga, CEE zadržava pravo da tokom trajanja angažmana raskine ugovor.
 • CEE zadržava pravo da smanji naknadu ako Izvještaj o analizi nije dostavljen na vrijeme ili je nezadovoljavajućeg kvaliteta;
 • Radni zadatak (ToR) će biti integralni dio ugovora, a koji će se zaključiti između ponuđača i CEE;
 • Ponuđač će koristit svoj vlastiti ured, resurse, materijale i računar za obavljanje radnih zadataka i obezbijediti potrebni transport u vlastitom aranžmanu;
 • Ponuđač je odgovoran za svoje vlastito zdravstveno osiguranje i sigurnost prilikom obavljanja posla;
 • Ponuđač je obavezan da se pridržava internih pravila i procedura CEE;
 • U slučaju da strane ne postignu sporazumno rješenje, predmet se prosljeđuje sudu gdje je smješten nosioca projekta.

Za sva pitanja kontaktirajte vanja.rizvic@ekologija.ba.

Rok za podnošenje prijave je 25.01.2023. 

Molimo da svoju ponudu pošaljete na vanja.rizvic@ekologija.ba sa naznakom: Ponuda za istraživanje – p220056.

Nepotpune ponude ili ponude primljene nakon datuma zatvaranja neće se razmatrati.

Prilog ovom javnom pozivu su draftovi upitnika za privredne subjekte, učenike i nezaposlene, koji mogu biti polazna osnova ponuđaču za pripremu upitnika.

Tuzla, 18 januar 2023.

PRIMJER/DRAFT ANKETNIH PITANJA ZA ISTRAŽIVANJE

koje se provodi u okviru projekata: „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ u okviru aktivnosti: edukacija učenika i odraslih na temu instaliranje fotonaponskih sistema.

ANKETA ZA FIRME

Hvala Vam što učestvujete u istraživanju. Vaše mišljenje nam je važno i pomoći će nam u olakšavanju procesa usklađivanja potreba obrazovnog sistema sa zahtjevima privatnog sektora kako bi se razvili profili poslova prihvatljivi svim stranama. Vrijeme potrebno za anketu je do pet minuta.

Čime se bavi Vaša firma:

 1. Solarnim sistemima
 2. Izgradnjom objekata
 3. Sanacijom objekata
 4. Izgradnjom i sanacijom objekata

Ako firma radi sa solarnim sistemima, koje oblasti pokriva?

 1. Proizvodnja solarne opreme
 2. Projektovanje solarnih sistema
 3. Prodaja
 4. Postavlja/instalira opremu
 5. Održavanje

Ako se firma bavi gradnjom i sanacijom objekata, koje poslove vezane za toplotnu izolaciju radi:

 1. Izolacija krovova
 2. Izolacija podova
 3. Izolacija zidova

Koliko radnika firma zapošljava?

 1. Do 9
 2. Od 10 do 49
 3. Od 50 do 249
 4. Više od 250
 1. Da li imate potrebu za dodatnim zapošljavanjem radnika/ DA       NE
 2. Ako DA, koliko i koje zanimanje?______________________________________________________
 3. Da li imate potrebu za dodatnim specijalističkim obukama ili prekvalifikacijom uposlenika?

            DA      NE

 1. Ako Da, koja zanimanja bi vam bila interesantna: ________________________________________
 2. Ako bi postojala mogućnost brze specijalističke obuke da li bi se vaša firma uključila u finsiranje?

           NE         DIO TROŠKOVA         KOMPLETAN IZNOS

 1. Da li imate saradnju sa tehničkim školama?   DA      NE

Ako je odgovor NE, šta je razlog nedostatka saradnje?

 1. Nedostatak vremena
 2. Nismo primili poziv za saradnju
 3. Nezainteresiranost
 4. Drugo___________________________

Da li vaša firma želi primiti učenike na praksu?

           NE       DA

Ako je Vaš odgovor NE molimo navedite razloge: ___________________________________

Ako je Vaš odgovor DA molimo označite koji vid  prakse možete pružiti:

 1. praktična nastava
 2. ferijalna praksa
 3. Da li ste spremni da stipendirate učenike određenih zanimanja:

           NE   DA

Ukoliko je odgovor da, koje bi to zanimanje u pitanju:

 1. Toplotna izolacija
 2. Solarni sistemi
 3. Toplotne pumpe
 4. Drugo___________________________
 5. Ukoliko se vaša firma bavi solarnim sistemima, da li bi bili spremni primiti u vašu firmu grupu učenika i pripremiti jedan edukativan čas za učenike?

NE                  DA, jednom godišnje               DA, dva ili više puta godišnje

 1. Da li planirate da u firmi koristite obnovljivu energiju (solarna, toplotne pumpe)?

           NE    DA

Ako da, šta i kada__________________________________________________

 1. Da li je Vaša firma spremna poslati uposlenika na profesionalno usavršavanje?

           DA           NE

Ako je vaš odgovor DA, da li bi bili spremni pokriti troškove usavršavanja?

          DIO TROŠKOVA         KOMPLETAN IZNOS

* Vjerovatno će biti pripremljena elektronska verzija upitnika u kojoj će ova pitanja moći biti logično povezana.

Hvala Vam na izdvojenom vremenu.

PRIMJER/DRAFT ANKETNIH PITANJA ZA ISTRAŽIVANJE

koje se provodi u okviru projekata: „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ u okviru aktivnosti: edukacija učenika i odraslih na temu instaliranje fotonaponskih sistema.

ANKETA ZA NEZAPOSLENE

(Anketa će se raditi u saradnji sa zavodima za zapošljavanje. Od njih će se dobiti informacije o broju nezaposlenih osoba određenih zanimanja itd. Oni bi trebali ustupiti spisak osoba  koje će istraživač kontaktirati i anketirati. Na osnovu ankete bi pripremio spisak zainteresiranih osoba sa kontaktima za edukaciju nezaposlenih itd.)

Hvala Vam što učestvujete u istraživanju. Vaše mišljenje nam je važno i pomoći će nam u olakšavanju procesa usklađivanja potreba nezaposlenih osoba sa zahtjevima privatnog sektora kako bi se razvili profili poslova prihvatljivi svim stranama. Vrijeme potrebno za anketu je do pet minuta.

Intervju se realizuje na potpunoj  dobrovoljnost, te se nastavak sudjelovanja smatra se Vašim pristankom na istraživanje. Istraživanje je u potpunosti anonimno i koristi se isključivo za izradu analize. Imena i prezimena, kao ni bilo koji lični podaci neće biti nigdje navođeni.

 1. Ime i prezime:______________________________________
 2. Spol: _____________________________________________
 3. Godina rođenja: ____________________________________
 4. Adresa stanovanja: _________________________________
 5. Općina:___________________________________________
 6. Tel/email:_________________________________________
 7. Koju školu ste završili i koji smjer:______________________
 8. Koliko dugo ste dugo na birou? ________________________
 9. Da li imate praktičnog iskustva vezanog za postavljanje solarnih sistema?  NE    DA
 10. a) Ako DA, šta ste radili?___________________________________________________
 11. Da li ste zainteresirani za edukaciju o instaliranju i održavanju solarnih sistema?  DA    NE
 12. a) Ako DA, šta vas najviše zanima?____________________________________________
 13. Da li biste željeli da u svom domaćinstvu imate mogućnost korištenja obnovljive energije (solarna, toplotne pumpe itd)?

          DA   NE  Komentar: _____________________________________________________________

Hvala Vam na izdvojenom vremenu.

PRIMJER/DRAFT ANKETNIH PITANJA ZA ISTRAŽIVANJE

koje se provodi u okviru projekata: „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ u okviru aktivnosti: edukacija učenika i odraslih na temu instaliranje fotonaponskih sistema.

ANKETA ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA TEHNIČKIH ŠKOLA

(Anketa se može raditi u saradnji sa zavodima za srednje škole ili menadžmentima ciljanih škola. Za realizaciju projekta, u čijem sastavu je i ovo anketiranje, je dobivena saglasnost od Ministarstava obrazovanja TK i ZDK.)

Hvala Ti što učestvuješ u istraživanju. Tvoje mišljenje nam je važno i pomoći će nam u olakšavanju procesa usklađivanja potreba učenika srednjih škola sa zahtjevima privatnog sektora kako bi se razvili profili poslova prihvatljivi svim stranama. Vrijeme potrebno za anketu je do pet minuta.

Intervju se realizuje na potpunoj  dobrovoljnosti, te se nastavak sudjelovanja smatra Tvojim pristankom na istraživanje. Istraživanje je u potpunosti anonimno i koristi se isključivo za izradu analize. Imena i prezimena, kao ni bilo koji lični podaci neće biti nigdje navođeni.

Ovdje isto uvod kratki i o zaštiti podataka

 1. Ime i prezime:__________________________
 2. Godina rođenja: ________________________
 3. Grad/Općina/Opština: ___________________
 4. Adresa stanovanja: ______________________
 5. Tel/email:______________________________
 6. Koju školu završavaš:_____________________
 7. Koji smjer:______________________________
 8. Da li planiraš ostati u BiH nakon završetka škole:

          DA        NE          Ostalo ________________________________________________________

 1. Da li si tokom školovanja učio o instaliranju u održavanju solarnim sistemima?

          DA       NE

  1. Ako DA,  gdje i šta ste učili?______________________________________________
 1.  Da li si praktično radio na  instaliranju solarnih sistema?

           DA       NE

 1. Smatraš li da se u školu treba uvesti više praktične nastave?

NE                 DA, malo više                     DA, mnogo više praktične nastave

 1. Iz kojih oblasti je potrebna praktična nastava? _____________________________________
 2. Da li bi si zainteresiran za rad u firmi za instaliranje i održavanje solarnih sistema?

           DA       NE

 1. Da li si zainteresiran za specijalističku obuku na temu solarnih sistema?

          DA       NE

Hvala Ti na izdvojenom vremenu.

Napisao admin