5 Decembra, 2020 Novosti Nema komentara

Po uspostavljanju sistema odvojenog prikupljanja otpada u 2.500 domaćinstava u Tuzli, studenti Tehnološkog fakulteta su proveli monitoring putem obilaska i anketiranja 1260 domaćinstava. Analiza prikupljenih podataka je pokazala da građani ispravno razvrstavaju otpad, da su zadovljni radom radnika iz JKP Komunalac, ali da još postoji prostora za poboljšanje.

Podaci koji su prikupljeni tokom inicijalnog monitoringa ukazuju na to:

  • Da su se domaćinstva obuhvaćena projektom uključila u novouspostavljeni sistem i u njemu uzela aktivno i konstruktivno učešće. Određene nedoumice i pogreške uzrokovane nepoznavanjem nekih detalja sistema su bile očekivane i za nadati se da su aktivnosti edukatora na terenu većinu od njih otklonile već u ovom prvom koraku.
  • Da je oprema (kante i komposteri) u većini slučajeva dobro locirana i u dobrom stanju, što opet ukazuje na domaćinski odnos korisnika prema povjerenoj opremi.
  • Kad je riječ o pravilnom postupanju u smislu poštivanja novouvedenih pravila, stanovništvo je dobro educirano i daje svoj vrijedan doprinos održanju uspostavljenog sistema i njegovom poboljšanju.
  • Da su predstavnici domaćinstava, sa kojima je ostvarena direktna komunikacija, ocijenili visokom ocjenom rad uposlenika JKP-a Komunalac, ali je prostora za poboljšanje, naravno, ostalo.

Edukatori su direktnim uvidom na terenu utvrdili vrlo dobro stanje, te ustanovili određene nedostatke koji se trebaju otklanjati u skladu sa raspoloživim mogućnostima, pa su date preporuke za dalje aktivnosti u svrhu poboljšanja novouspostavljenog sistema:

  • Nastaviti sa kontinuiranom medijskom kampanjom, smanjenim intenzitetom, uz primarno korištenje sredstava koja je monitoring ustanovio kao najvidljivija;
  • Radnike, koji reade na terenu dodatno educirati u smislu upoznavanja sa njihovim nadležnostima i dužnostima, detaljima vezanim za postupanje sa opremom, te naglasiti njihovu ulogu u uspostavljanju konstruktivne komunikacije sa krajnjim korisnicima i otklanjanju eventualnih nepoznanica ili nedoumica, te zapaženih nedostataka ili pogreški.
  • Uvesti redovan monitoring sistema kao integralni njegov dio, sa frekvencijom ne manjom od jednog uvida godišnje, s time da u narednoj godini to trebaju biti najmanje dva uvida;
  • Obrasce za monitoring sačiniti na temelju onih koji su korišteni u inicijalnoj fazi, uz korekcije načinjene na temelju nedostataka uočenih u ovoj – inicijalnoj fazi, kao i nedostataka koji će eventualno biti uočeni u narednom periodu.
  • Planirati i provoditi daljnji razvoj sistema, uz kontinuirano poboljšanje, na temelju PDCA pristupa.

Izvještaj o provedenom monitoringu se može preuzeti na LINKU.

Realizacija monitoringa je bila dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat realiziraju četiri partnerske organizacije: JKP “Duboko” Užice, JKP “Komunalac” Tuzla, JKP “Bioktoš” Užice i “Centar za ekologiju i energiju” Tuzla.

Projektni tim  SUBREC projekta

Neki interesantni podaci su prikazani grafikonima:

Napisao admin