28 Januara, 2022 Novosti Nema komentara

Šta podrazumijeva novi sistem upravljanja otpadom?

Sva domaćinstava koja redovno plaćaju odvoz otpada imaju 3 mogućnosti:

  1. Da BESPLATNO svoj kabasti otpad svaki radni dan odvezu na deponiju Desetine i odlože u reciklažno dvorište.
  2. Da BESPLATNO svoj otpad odlože na predviđeno mjesto u definiranim terminima:
  • GRADSKE mjesne zajednice: 12 PUTA GODIŠNJE, svakog posljednjeg vikenda u mjesecu.
  • PRIGRADSKE mjesne zajednice: 4 PUTA GODIŠNJE (prva sedmica u januaru, aprilu, julu i oktobru).
  1. Da UZ NADOKNADU pozovu JKP Komunalac na broj: 035 302 577 da odveze kabasti otpad.

Svaki drugi način odlaganja otpada nije dozvoljen!

Detaljnije objašnjenje na koji način će biti vršeno prikupljanje kabastog otpada na terenu

Grad Tuzla je podijeljen u dvije zone:

PRVOJ ZONI pripadaju MZ u kojima se uglavnom nalaze kolektivni stambeni objekti/zgrade

DRUGA ZONA su prigradske mjesne zajednice u kojima se uglavnom nalaze individualni stambeni objekti/kuće

U prvoj zoni kabasti otpad će se preuzimati 12 PUTA u godini, SVAKOG POSLJEDNJEG VIKENDA U MJESECU.

U ovoj zoni, novi sistem prikupljanja kabastog otpada počinje ovaj vikend. Prvi “NARANDŽASTI VIKEND“  je  od 28-31.1.2022.  Na 20 lokacija u blizini kolektivnih stambenih objekata, su postavljeni NARANDŽASTI KONTEJNERI za odlaganje kabastog otpada. Ovi kontejneri će u ponedjeljak biti odvezeni i ponovo postavljeni zadnji petak u mjesecu. Mapa i tačne lokacije se nalaze u prilogu.

Kontejneri se nalaze u mjesnim zajednicama: Batva, Brčanska Malta, Centar, Jala, Kula, Kreka, Mosnik, Mejdan, Novi Grad I, Novi Grad II, Sjenjak, Slavinovići, Slatina, Solana, Solina, Stari Grad i Tušanj.

Napomena: domaćinstva iz prigradskih MZ mogu iskoristiti ove termine i svoj kabasti otpad donijeti na jednu od lokacija.

U drugoj zoni, U PRIGRADSKIM MJESNIM ZAJEDNICAMA, će se kabasti otpad preuzimati 4 puta godišnje (prva sedmica u januaru, aprilu, julu i oktobru) u MZ: Breške, Bukinje, Dobrnja, Dokanj, Donja Obodnica, Dragunja, Gornja Tuzla, Gornja Obodnica, Gornja Lipnica, Grabovica, Husino, Kiseljak, Lipnica, Ljepunice, Ljubače, Mramor, Par Selo, Pasci Gornji, Požarnica, Simin Han, Srednja Lipnica, Ši Selo i Šićki Brod.

Projektom “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle” (BWL), kojeg realiziraju JKP „Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju, će biti uveden novi sistem prikupljanja kabastog otpada po MZ, razdvajanje prije sitnjenja u specijalnim mašinama, te dalje skladištenje, upotreba ili transport do mjesta gdje će biti vršena njegova reciklaža. Pored predviđenih termina, građani će moći besplatno svoj kabasti otpada predati u reciklažno dvorište na deponiji “Desetine”.

Ova aktivnost je dio BWL projekta čiju realizaciju kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014-2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), pri čemu je ugovorno tijelo Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike Srbije. Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice, a partneri su: JKP “Komunalac” Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla.

Napisao admin