26 Septembra, 2023 Novosti Nema komentara

JAVNI POZIV ZA REALIZIRANJE MEDIJSKE KAMPANJE O ENERGETSKOM SIROMAŠTVU

Produkcija i objava video materijala

Kategorija: Ugovor o djelu/ Ugovor o saradnji

Kapacitet: 11 radnih dana

Trajanje: od 15.10.2023. do 30.11.2024. godine

Poziv za ponudu

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva fizička i pravna lica, koja imaju sposobnost i opremu za video snimanje i montiranje i koja poznaju rad na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok…) i YouTube-u da dostave ponudu za izradu i objavljivanje kratkih videa (reels) vezanih za energetsko siromaštvo kojim se bavimo u okviru projekta: “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“.

Kontekst i pozadina

Uz partnerstvo i finansijsku podršku Caritasa Švicarske, Centar za ekologiju i energiju Tuzla od 1.7.2022. realizira aktivnosti u projektu “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjen必利勁
je siromaštva“ (EE – FAZA III), čiji je cilj da se poboljša standard života građana pristupom i upotrebom obnovljivih izvora energije i primjenom tehnologija energetske efikasnosti i da se doprinese smanjenju emisija stakleničkih plinova i klimatskih promjena.

Jedan od segmenata projekta su aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva, koje se realiziraju na području TK. U ovom dijelu projekta je planirano da 8 gradova/ općina, koji iskažu interesovanje, izrade svoje strategije za smanjenje energetskog siromaštva. U izradu strategija će biti uključeni predstavnici 8 lokalnih zajednica i njihovih centara za socijalni rad, projektni tim i eksperti. Nakon izrade strategija i njihovog usvajanje na općinskom vijeću, krenuće se sa realizacijom definiranih mjera za energetski siromašna domaćinstva, da bi se postiglo dugoročno i održivo smanjenje energetskog siromaštva.

Do septembra 2023. godine su se u projekat uključila 4 grada/općine: Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok i izradile su svoje strategije/akcione planove za smanjenje energetskog siromaštva. Strategije za Kalesiju i Doboj Istok su usvojene na njihovim vijećima, a u toku je usvajanje u Tuzli i Gračanici. U novembru 2023. godine će se uključiti još 4 grada/općine.

Izrada kratkih videa (reeals), u kojim će se najaviti realizacija strategija i navesti konkretne koristi za građane, i njihovo objavljivanje na raznim društvenim mrežama je od velike važnosti za informiranje i uključivanje velikog broja građana. Pored videa paralelno će biti pripremljeno 15 edukativno informativnih postova, koji će biti objavljivani na društvenim mrežama.

Kompletan tekst javnog poziva je dostupan na sljedećem LINKU.

Formular za finansijsku ponudu je dostupan na sljedećem LINKU.

Napisao admin