6 Oktobra, 2023 Novosti Nema komentara

Obavještenje za firme i građane tuzle o lokacijama za selektivno odlaganje otpada

Od 2018. godine pa do danas u Tuzli se nalazi 110 lokacija na kojima firme i građani mogu odlagati svoj ambalažni otpad i staklenu ambalažu. Na frekventnijim lokacijama se nalaze tipski objekti sa po 2 kontejnera za odlaganje ambalažnog otpada, a na manje frekventnim lokcijama se nalaze žuti konteneri za odlaganje ambalažnog otpada. Na većini lokacija se nalaze i zeleni kontejneri za odlaganje staklene ambalaže.

Na 21 lokaciji je uvedeno je odvojeno sakupljanje elektronskog i elektroničkog otpada manjih dimenzija.

U blizini istočnog ulaza na Panonska jezera se nalazi reciklažno dvorište u koje se tokom 24 sata mogu odvojeno odložiti: papir, karton, plastika, PET, staklo i metal.

U AMBALAŽNI OTPAD SPADAJU: papir, karton, papirna ambalaža, sve vrste plastičnih boca, aluminijske limenke, konzerve, ambalaža od deterdženta, omekšivača, šampona i slično.

U ZELENI KONTEJNER ZA STAKLO SE ODLAŽU: staklene boce i tegle svih boja i veličina.

MIJEŠANI OTPAD: sav ostali otpad koji ne spada u ambalažni i stakleni otpad će se, kao i do sada, odlagati u već postojeće sive kontejnere.

Molimo vas da se pridržavate uputa za odvajanje otpada i da  svoje sekundarne sirovine odložite na neku od ovih lokacija, jer ćete na taj način pomoći da se u Tuzli uvede pravilan sistem upravljanja otpadom.

Grad Tuzla i JKP Komunalac, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju će nastaviti raditi uspostavljanju sistema primarne selekcije otpada za cijelu Tuzlu.

NAŠA JE OBAVEZA DA U SVOJIM DOMAĆINSTVIMA VRŠIMO RAZDVAJANJE OTPADA!

Lokacije u Gradu Tuzli na kojima se može odlagati ambalažni otpad

Napisao admin